Sylabus predmetu SJA124C - Systémy jakosti (volitelný blok PEM) (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
SJA124C
Název česky: Systémy jakosti (volitelný blok PEM)
Název anglicky:
Quality systems
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující: Ing. Martin Běhůnek, MBA (přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem předmětu Systémy jakosti je předat informace o systémech kvality, seznámit studenty se základními pojmy a přístupy péče o kvalitu, nástroji managementu kvality, úlohou lidského činitele a přístupy k řízení kvality, postupy sebehodnocením a dále i se státní politikou v oblasti kvality. Předmět také informuje o ekonomice řízení kvality, přístupech a metodách řízení procesů v organizaci, problematice statistických nástrojů řízení kvality, způsobilosti výrobních procesů, budování dokumentace systému managementu kvality a auditování systémů managementu kvality. Součástí obsahu předmětu jsou také integrované systémy managementu jakosti a 
legislativní aspekty řízení kvality. Student se absolvováním předmětu naučí uplatnit získané znalosti při hodnocení kvality. Základní metodou výuky je teoretický výklad vyučujícího doplněný o příklady z praxe podložené platnými právními normami z daného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy a přístupy péče o kvalitu (dotace 0/0)
2.
Nástroje managementu kvality (dotace 0/0)
3.
Systémy kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 (dotace 0/0)
4.
Integrované systémy managementu (dotace 0/0)
5.
Plánování kvality, zlepšování metodou KAIZEN (dotace 0/0)
6.
Ekonomika v systémech kvality podniku (dotace 0/0)
7.
Měření spokojenosti zákazníka, hodnocení dodavatelů (dotace 0/0)
8.
Analýza procesů v organizaci (dotace 0/0)
9.
Statistická regulace a statistická způsobilost výrobních procesů (dotace 0/0)
10.
Metody FMEA, QFD, DOE, Six Sigma, spolehlivost výrobků a procesů (dotace 0/0)
11.
Interní audity systému kvality (dotace 0/0)
12.
SW podpora procesů pro zlepšování kvality (dotace 0/0)
13.
Legislativní aspekty řízení kvality (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

Student umí:

o definovat úlohu managementu kvality v organizaci,

o identifikovat a vysvětlit základní prvky a metody managementu kvality,

o klasifikovat statistické nástroje řízení kvality,

o charakterizovat současný právní stav v této oblasti.

Odborné dovednosti:

Student umí:

o vytvořit základní rámec pro dokumentaci kvality,

o používat statistické nástroje řízení kvality,

o používat pojmosloví a základní pojmy, které jsou obsaženy v jednotlivých právních předpisech z oblasti řízení kvality.

Obecné způsobilosti:

Student umí:

o argumentovat na základě odborných připomínek v oblasti řízení jakosti,

o uplatnit své odborné znalosti a dovednosti při hodnocení managementu kvality v konkrétní organizaci.
 
Vstupní znalosti:
Bez vstupních požadavků.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům je doporučeno si na začátku semestru zajistit základní literaturu a tu v průběhu semestru prostudovat. Studenti se aktivně účastní tutoriálů určených pro kombinovanou formu studia. Studijní materiály jsou na celý semestr postupně vkládány do ŠISu a jsou studentům k dispozici v ŠISu na stránkách předmětu. Materiály na tutoriály si studenti stáhnou a přinesou s sebou na výuku. Studenti kombinovaného studia mají k dispozici dávky, aby si mohli procvičit nastudovanou problematiku. Dávky nejsou povinné, avšak studenti si jimi osvojí potřebnou látku k zápočtu a zkoušce. Zápočet je získán na základě písemného testu. Před zkouškou si nastudují a procvičí učivo celého semestru.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
PS: Pro získání zápočtu je třeba splnit písemný zápočtový test na minimálně 65 %. KS: Pro získání zápočtu je třeba splnit písemný zápočtový test na minimálně 65 %.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Podmínkou zkoušky pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou) je získání zápočtu. Zkouška je ústní a probíhá formou pohovoru o problematice řízení jakosti a vychází z programu výuky.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h
8 h
Příprava na přednášky/tutoriály
13 h
16 h
Studium e-learningových materiálů
13 h
0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
26 h
40 h
Příprava na zkoušku
26 h
40 h
Celkem104 h
104 h
 
Literatura:
Základní:
VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 0 ISBN 978-80-247-1782-1.
TOŠENOVSKÝ, J. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2008. 362 s. ISBN 80-7225-040-X.
NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 336 s. ISBN 80-7261-110-0.
NENADÁL, J. a kol. Moderní management jakosti. Principy, postupy a metody. 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. 380 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
VEBER J., a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006. 358 s. ISBN 80-7261-146-1.
O metrologii In: Sbírka zákonů České republiky č. 505, 35. -, 1990. 0.

Doporučená:
PŘIBEK, J. Systémy managementu jakosti. 1. vyd. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004. 0 ISBN 80-02-01688-2.
PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 0 ISBN 978-80-7261-186-7.
NENADÁL, J. a kol. Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků. 1. vyd. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004. 0 ISBN 80-02-01672-6.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 25. 1. 2019.

Typ výstupu: