Sylabus predmetu MN1_1_3_2 - Informační systémová podpora (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
MN1_1_3_2
Název česky:
Informační systémová podpora
Název anglicky:
Information System Support
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem povinného předmětu je podání uceleného souboru znalostí, informací o pravidlech a zásadách tvorby podnikového informačního systému; možnosti tvorby, ale také problémy a rizika související s tvorbou a implementací podnikových IS; zásadách plánování, řízení, analýzy a návrhu IS až do etapy rutinního programových aplikací a závěrem uvedením pravidel a zásad pro zjišťování efektivnosti tvorby i využívání podnikového IS.

Předmět se soustřeďuje na následující problémové okruhy:

1. teoretické poznatky k informačnímu prostředí podniku;
2. charakteristiku podnikových IS a jejich architekturu;
3. charakteristiku a poznatky k informační strategii podniku;
4. pojmy z oblasti strategie efektivnosti budování podnikových IS;
5. teoretické poznatky k projektům ve vazbě na vybudování informačního prostředí podniku;
6. charakteristiku projektu IS a jejich plánování a řízení;
7. poznatky k projektovým aktivitám v projektech IS;
8. rozbor strategie úspěšnosti projektového budování IS;
9. provedení analýzu fungování firemního IS a pomocí standardních nástrojů jej zobrazit,
10. specifikace a definování nových požadavků na IS a pomocí standardních nástrojů je zobrazit do stávajícího IS;
11. schopnosti aktivně se podílet na tvorbě či racionalizaci vlastního firemního IS a být jeho aktivním a znalým uživatelem.
 
Obsah předmětu:
1.
Data, informace, znalosti, znalostní podnik, ochrana dat. Trendy využití IT v moderních znalostních podnicích (dotace 0/0)
2.
Informační systémy v podniku (dotace 0/0)
3.
Architektira podnikových IS (dotace 0/0)
4.Informační projekty, plánování a řízení (dotace 0/0)
5.
Informační strategie (dotace 0/0)
6.
Vyhodnocení projektů IS v podniku (dotace 0/0)
7.
Životní cyklus projektů IS v podnicích (dotace 0/0)
8.Informační výstupe a funkce v podnicích (dotace 0/0)
9.
Datová základna v podnicích, kontroly dat (dotace 0/0)
10.Definování prostředí pro provozování projektu automatizace (dotace 0/0)
11.
Projektové role a management projektů IS v podnicích (dotace 0/0)
12.
Provozování a další rozvoj projektů IS v podnicích (dotace 0/0)
13.
Metodika projektování IS v podnicích, zajištění kvality podnikových IS (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Po absolvování budete znát:

. základní pravidla a zásady tvorby podnikového informačního systému;

. možnosti, ale také problémy a rizika související s tvorbou
a implementací podnikových IS;

. zásady plánování, řízení, analýzy a návrhu IS až do etapy rutinního programových aplikací;

. pravidla a zásady pro zjišťování efektivnosti tvorby i využívání podnikového IS.

Po prostudování textu ze studijní opory budete schopni:

. definovat informační potřebu - požadavky, které má nový (racionalizovaný) IS splňovat;

. podílet se aktivně na analýze a návrhu modulů (aplikací) podnikového IS;

. zhodnotit přínosnost a efektivnost navrhovaného řešení.

Prostudováním textu získáte:

. přehled o přínosech zavedení ICT do firmy;

. schopnost nalézt a analyzovat požadavky na budoucí firemní IS,

. schopnost aktivně se podílet na analýze a řešení budoucího IS;

. přehled o možných problémech a rizicích, které s sebou implementace ICT přináši; ale i o možnostech jejich řešení;

. přehled o softwarových aplikacích orientovaných na konkrétní požadavky, které potřebujete ve vašem firemním IS vyřešit.
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zadání seminární práce: Zpracujte
1. Master plán podniku (nebo jeho součásti) se zaměřením na informační a znalostní potenciál podniku. 2. Informační strategii podniku poskytující informační produkt nebo informační podporu zákazníkům. 3. Realizační plán projektu IS s důrazem na význam řízení tohoto projektu. Minimální rozsah 20 stran WORD.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Pro možnost vykonat zkoušku je nutné mít udělený zápočet z předmětu.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
16 h
12 h
Účast na cvičeních
16 h
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
0 h
20 h
Příprava na cvičení
16 h
0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu
2 h
10 h
Příprava na dílčí test6 h
0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
10 h
0 h
Příprava na zkoušku12 h
36 h
Celkem
78 h
78 h
 
Literatura:
Základní:
BASL, J. Podnikové informační systémy. 2. vyd. Praha: Grada, 2002. 213 s. ISBN 8024702142.

Doporučená:
WOLF,P.-KRAJČÍK,V. Podnik v etapě informační společnosti. 1. vyd. Ostrava: VŠP, a.s, 2005. 97 s. ISBN 80-86764.
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. 2. vyd. Praha: Management Press, 1999. 312 s. ISBN 80-85943-40-9.


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: