Sylabus predmetu RIP113E - Římské právo I. (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: RIP113E
Název česky:
Římské právo I.
Název anglicky:
Roman Law I.
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Vyučující:
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem výuky římského práva v zimním semestru je seznámit studenty s oborem římského práva soukromého, a to z následujících hledisek: Charakter a struktura římského práva, a především způsob vzniku jeho pramenů (zejména právní obyčeje, pontifikální interpretace, leges, edicta, senatusconsulta, constitutiones principis, jurisprudence) a jeho kodifikací (Lex XII tabularum, Codex Theodosianus, Corpus Iuris Civilis a v jistém smyslu i Edictum perpetuum Hadriani) i role římské právní vědy při rozvoji římského práva. Dále se jedná o načrtnutí dalších osudů římského práva a jeho úlohy v kontextu evropské kontinentální právní kultury. V rámci výkladů o právu osob budou studenti seznámeni s trojím statusem římského občana (svoboda, občanství a postavení v rámci římské rodiny), druhy římského příbuzenství (cognatio a agnatio) a jejich reflexe v právu, s pojetím právní subjektivity a způsobilosti k právnímu jednání a manželstvím. Konečně se jedná o představení římského práva věcného: pojem věci a kategorizace věcí, pojem věcných práv, vlastnictví (charakteristika, nabývání, ochrana, omezení, spoluvlastnictví), držba (pojem, nabývání, ochrana, význam), věcná práva k věcem cizím (pojem, služebnosti, superficies, emphyteusis).
 
Obsah předmětu:
1.
Prameny a státní zřízení I: Pojem a dělení římského práva (dotace 0/0)
2.
Prameny a státní zřízení II: Prameny římského práva I republika (dotace 0/0)
3.Prameny a státní zřízení III: Prameny římského práva II císařství (dotace 0/0)
4.
Prameny a státní zřízení IV: Prameny římského práva III Corpus Iuris Civilis (dotace 0/0)
5.
Právo osob I: Obecné otázky práva osob (dotace 0/0)
6.Právo osob II: Trojí status I Status libertatis (dotace 0/0)
7.
Právo osob III: Trojí status II Status civitatis (dotace 0/0)
8.
Právo osob IV: Trojí status III Status familiae (dotace 0/0)
9.
Věcná práva I: Dělení věcí a pojem vlastnického práva (dotace 0/0)
10.Věcná práva II: Pojem držby, nabytí držby a její ochrana, originární způsoby nabytí vlastnictví (dotace 0/0)
11.Věcná práva III: Derivativní způsoby nabytí vlastnictví, spoluvlastnictví a ochrana vlastnictví (dotace 0/0)
12.
Věcná práva IV: Věcná práva k věcem cizím (dotace 0/0)
13.
Opakování (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti
- Student umí:

- Charakterizovat prameny římského práva.
- Vysvětlit problematiku právní subjektivity.
- Vysvětlit strukturu římské rodiny.
- Popsat právní úpravu manželství.
- Charakterizovat věc v právním slova smyslu.
- Vysvětlit pojem vlastnictví.
- Charakterizovat věcná práva k věci cizí.

Odborné dovednosti

- Student umí:

- Samostatně vyřešit jednoduchý praktický příklad z římského práva.

Obecné způsobilosti

- Student umí:

- Vyhledávat a analyzovat relevantní informace.
- Samostatně získávat další dobrané znalosti a dovednosti.
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
Studentům se doporučuje účast na všech tutoriálech. Informace získané na přednáškách by student měl konfrontovat s obsahem povinné literatury. Dávky student zpracovává průběžně mezi tutoriály podle pokynů vyučujícího. Na zápočtový test se student připravuje z povinné literatury a z informací získaných na přednáškách, a to podle pokynů vyučujícího. Termíny zápočtových testů budou vyhlášeny v informačním systému, poslední vypsaný termín bude takto oznařčen. Studentům se doporučuje využívat možností konzultací, na nichž je možné vysvětlit některé obtížné problémy.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
PS: složení písemného zápočtového testu alespoň na 60%.

KS: odevzdání dávek, složení písemného zápočtového testu alespoň na 60%.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
20 h
8 h
Příprava na přednášky/tutoriály
10 h
20 h
Zpracování dávek
0 h
20 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu2 h
0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
30 h
30 h
Příprava na zkoušku
30 h
0 h
Celkem
92 h
78 h
 
Literatura:
Základní:
KINCL, J. -- URFUS, V. -- SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. 386 s. ISBN 80-7179-031-1.

Doporučená:
SKŘEJPEK, M. Latinsko-český slovníček římského práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 182 s. ISBN 978-80-7380-387-23.
SKŘEJPEK, M. Prameny římského práva Fontes iuris romani. 2. vyd. Praha: Lexis Nexis, 2004. 376 s. ISBN 80-86199-89-4.
SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 350 s. ISBN 978-80-7380-334-6.
BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. 2. vyd. Praha: Academia, 1994. 469 s. ISBN 80-200-0243-X.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: