Sylabus predmetu ALG113E - Algoritmizace I. (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: ALG113E
Název česky: Algoritmizace I.
Název anglicky: Algorithms and Computing I.
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem studia předmětu je naučit se základům algoritmického myšlení, naučit se programovat, seznámit se se základy technologie .NET/C# (Práce s vývojovým prostředím, Programy s grafickým uživatelským rozhraním, Vybrané ovládací prvky, Události, Přiřazovací příkaz, Volání metod, datové typy, proměnné, Grafika, Objekty a třídy, Práce s čísly, práce s náhodou, Podmíněné vykonávání a rozvětvení, Složené podmínky a vícenásobná rozvětvení, Cyklus). Programování tvoří základ vzdělání informatika, získané znalosti využijí jak ti, kteří se v budoucnu budou programování profesně věnovat, tak ti, kteří budou pracovat v jiných odvětvích informatiky (správa serverů, správa sítí, konzultantská činnost atd.)
 
Obsah předmětu:
1.Začínáme programovat (dotace 0/0)
2.Ovládací prvky (dotace 0/0)
3.Události (dotace 0/0)
4.Přiřazovací příkaz (dotace 0/0)
5.Typy a proměnné (dotace 0/0)
6.Grafika (dotace 0/0)
7.Používáme objekty (dotace 0/0)
8.Pokročilá práce s proměnnými (dotace 0/0)
9.Čísla (dotace 0/0)
10.Podmíněné vykonávání a rozvětvení (dotace 0/0)
11.Cyklus (dotace 0/0)
12.Dvě hry (dotace 0/0)
13.Zápočty (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Studium předmětu je ukončeno zápočtem. Udělení zápočtu je vázáno výhradně na úspěšné absolvování zápočtové písemky. Zápočtová písemka se koná u počítače v budově školy a vy­žaduje osobní účast. Dostanete zadány tři úlohy, z nichž si vyberete dvě, které chcete řešit. Po jejich vyřešení můžete být požádáni o zodpovězení otázek ohledně programu, který jste vytvořili. Písemka bude hodnocena jako úspěšná, pokud programy z obou zvolených úloh budou funkční, budou vyhovovat zadání s možnými drobnými chybami a z odpovědí na případné otázky bude poznat, že svému kódu rozumíte. Doba trvání písemky je 100 minut, k dispozici budete mít vývojové prostředí Visual Studio .NET 2008/2010 včetně elektronické dokumentace. Můžete si s sebou také přinést jakoukoli tištěnou knihu. V knize nesmí být nic vloženo, ani v ní nesmějí být rukou vepsány kusy kódu. Účast na cvičeních (prezenční studium) ani vypracování korespondenčních dávek (kombi­nované studium) se do zápočtu nehodnotí.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Literatura:
Základní:
VYSTAVĚL, R. Moderní programování - sbírka úloh k učebnici pro začátečníky. moderníProgramování s.r.o, 2008. 137 s. ISBN 978-80-903951-5-2.
VYSTAVĚL, R. Moderní programování - učebnice pro začátečníky. moderníProgramování s.r.o, 2009. 195 s. ISBN 978-80-903951-6-9.

Doporučená:
VIRIUS, M. C# pro zelenáče. Neocortex, 2002. 0 ISBN 80-86330-11-7.
PETZOLD, C. Programování Microsoft Windows v jazyce C#. SoftPress, 2003. 0 ISBN 80-86497-54-2.
PALETA, P. Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. ?, 2003. 0 ISBN 80-251-0073-1.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: