Sylabus predmetu ALG212E - Algoritmizace II. (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: ALG212E
Název česky: Algoritmizace II.
Název anglicky: Algorithms and Computing II.
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem studia předmětu je rozšířit znalosti z předmětu Algoritmizace 1, poznat pokročilejší programátorské přístupy a techniky.
Předmět začne studiem časovače a jeho využití pro animace, Pokračuje seznámením s pokročilejšími cykly, s datovými strukturami polí a indexovaných seznamů. Věnuje se též práci s textovými soubory, s tabulkovými daty ve formátu CSV. Nemalá část semestru je věnována seznámení se základními principy objektově orientovaného programování (tvorba vlastních tříd s datovými složkami, metodami, vlastnostmi a událostmi).
 
Obsah předmětu:
1.Animace a pohyb (dotace 0/0)
2.Myš a klávesnice (dotace 0/0)
3.Pole (dotace 0/0)
4.Pokročilé cykly (dotace 0/0)
5.Soubory (dotace 0/0)
6.Indexované seznamy (dotace 0/0)
7.Zpracování tabulkových dat (dotace 0/0)
8.Objekty jako zapouzdření dat (dotace 0/0)
9.Objekty jako samostatné entity (dotace 0/0)
10.Kód Designeru (dotace 0/0)
11.Modularizace programu (dotace 0/0)
12.Vlastnosti a události (dotace 0/0)
13.Zápočty (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Studium předmětu je ukončeno zápočtem. Udělení zápočtu je vázáno výhradně na úspěšné absolvování zápočtové písemky. Zápočtová písemka se koná u počítače v budově školy a vy­žaduje osobní účast. Dostanete zadány tři úlohy, z nichž si vyberete dvě, které chcete řešit. Po jejich vyřešení můžete být požádáni o zodpovězení otázek ohledně programu, který jste vytvořili. Písemka bude hodnocena jako úspěšná, pokud programy z obou zvolených úloh budou funkční, budou vyhovovat zadání s možnými drobnými chybami a z odpovědí na případné otázky bude poznat, že svému kódu rozumíte. Doba trvání písemky je 100 minut, k dispozici budete mít vývojové prostředí Visual Studio .NET 2008/2010 včetně elektronické dokumentace. Můžete si s sebou také přinést jakoukoli tištěnou knihu. V knize nesmí být nic vloženo, ani v ní nesmějí být rukou vepsány kusy kódu.
Účast na cvičeních (prezenční studium) ani vypracování korespondenčních dávek (kombi­nované studium) se do zápočtu nehodnotí.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:
Základní:
VYSTAVĚL, R. Moderní programování - učebnice pro středně pokročilé. moderníProgramování s.r.o, 2008. 0 ISBN 978-80-903951-2-1.
VYSTAVĚL, R. Moderní programování - sbírka úloh k učebnici pro středně pokročilé. moderníProgramování s.r.o, 2009. 195 s. ISBN 978-80-903951-3-8.

Doporučená:
NAGEL, C. a kol. C# 2008. Programujeme profesionálně. Computer Press, 2009. 0 ISBN 978-80-251-2401-7.
MICROSOFT. www.microsoft.com/library. 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: