Sylabus predmetu AIS115C - Architektury informačních systémů (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
AIS115C
Název česky:
Architektury informačních systémů
Název anglicky: Information systems architectures
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je, dát studentům (především aktivním programátorům) vhled do metodiky řízení plánování, tvorby, údržby a testování rozsáhlých softwarových projektů. Studenti se seznámí s technikami řízení velkých projektů a rozvinou své schopnosti formalizace managementu IT. V souvislosti s tím se studenti seznámí se základní terminologií IT systémů a osvojí si "best practices" pro jejich řízení.

V rámci cvičení paralelně k získávání nových znalostí a informací, budou rozšiřovat praktické dovednosti pro řízení složitějších projektů.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní principy. Řízení velkého IS projektu. (dotace 0/0)
2.
Příprava projektu velkého IS. Řídicí dokumenty projektu. (dotace 0/0)
3.Implementace IS. Plán sdílené dokumentace. Rámcová smlouva. (dotace 0/0)
4.
Realizace IS jako veřejná zakázka. (dotace 0/0)
5.
Implementace velkého IS. (dotace 0/0)
6.
Prováděcí smlouvy. Smlouvy o podpoře. (dotace 0/0)
7.
Provoz, údržba a rozvoj velkého IS. (dotace 0/0)
8.
Jazyk UML, část 1 (dotace 0/0)
9.
Jazyk UML, část 2 (dotace 0/0)
10.
Reklamační, pořadavkový řád. (dotace 0/0)
11.Záruční podminky a podmnky užívání. (dotace 0/0)
12.
Problematika bezpečnosti. (dotace 0/0)
13.Shrnutí, opakování. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
- Student umí:

- identifikovat a vysvětlit různé pohledy na architekturu informačních systémů,
- vysvětlit a použít pokročilé metodiky projektování IT,
- využívat platné normy a doporučené metodiky.

Odborné dovednosti:

- Student umí:

- vysvětlit a použít modely životního cyklu: vodopád, iterativní, výzkumník, prototypování.
- pracovat s architekturou klient-server, s vícevrstvou architekturou.
- webové služby, jejich standardy, pokročilé WS

Obecné způsobilosti:

- Student umí:

- Orientovat se v souvislostechIT s řízením podniku: Globální architektura, Operativní řízení podniku, Taktické řízení podniku, Strategické řízení podniku.
 
Vstupní znalosti:
Tento předmět je úvodním předmětem do studia IT, nepředpokládají se žádné předběžné znalosti.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům je doporučeno navštěvovat přednášky, na kterých budou vysvětleny jednotlivé pojmy a metody programování, a cvičení, na kterých budou mít možnost jednotlivé metody v praxi vyzkoušet a ověřit si tak jejich řádné pochopení. V případě nepochopení některých aspektů vyučované problematiky je možné požádat o konzultaci, a to přednostně prostřednictvím e-mailu. Docházka na přednášky a cvičení je dobrovolná, důležité je pochopení problematiky. Přesto docházku lze doporučit s ohledem na komplikovanost některých pasáží vyučované problematiky.
K vypracování semestrální práce a získání zápočtu postačují informace, obsažené v základní literatuře.

Semestrální projekt by měl ukázat, že umíte využít probranou učební látku. Není nutné použít vše, ale je nutné použít vhodné nástroje. Mělo by se jednat o vytvoření jednoduché aplikace dokazující zvládnutí učební látky tohoto semestru.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Podmínkou získání zápočtu je zpracování analýzy a návrhu malého informačního systému
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Podmínkou pro zkoušku je zápočet. Zkouška je písemná a ověřuje znalosti studenta v oblasti architektury informačního systému.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
26 h8 h
Účast na cvičeních
39 h
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
0 h
26 h
Zpracování dávek
10 h
18 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu
15 h
18 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
10 h
30 h
Příprava na zkoušku30 h
30 h
Celkem
130 h
130 h
 
Literatura:
Základní:
DOHNAL, J. -- POUR, J. Architektury informačních systémů. Praha: EKOPRESS, 1997. 0 ISBN 80-86119-02-5.
HAMMER, M. Agenda 21, co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. Století. Praha: Management Press, 2002. 0 ISBN 80-7261-074-0.
VRANA IVAN, R K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2005. 188 s. ISBN 80-247-1103-6.

Doporučená:
KALAKOTA, R. -- ROBINSON, M. E-Business: Roadmap for Success. Addison Wesley Longman. Inc, 1999. 0 ISBN 0-201-60480-9.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: