Sylabus predmetu BSM115E - Business modelování (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: BSM115E
Název česky: Business modelování
Název anglicky: Business modeling
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Josef Myslín
Vyučující: Ing. Josef Myslín (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace a představy o oboru procesního modelování. Student dobře porozumí principům procesního modelování, pochopí rozdíly mezi formálním, semiformálními a neformálními metodami, pozná jejich výhody a nevýhody. Naučí se jednotlivé metody, zejména ty neformální, používat na praktických ukázkách. Student po absolvování tohoto předmětu bude schopen číst diagramy procesních modelů a bude schopen je také sám vytvářet.
 
Obsah předmětu:
1.Byznys proces, vymezení pojmů základní pojmy, důvod k modelování procesů, procesní řízení, význam pro vývoj SW (dotace 0/0)
2.Modelování byznys procesů, základní principy modelování - model, modelování, abstrakce, adekvátnost modelu (dotace 0/0)
3.Úvod k neformálním metodám neformální metody, jejich vymezení, výhody, nevýhody, použití (dotace 0/0)
4.Metoda UML principy, diagramy, stavební prvky, použití, výhody, nevýhody (dotace 0/0)
5.Metoda IDEF principy, diagramy, stavební prvky, použití, výhody, nevýhody (dotace 0/0)
6.Metoda EPC, eEPC principy, diagramy, stavební prvky, použití, výhody, nevýhody (dotace 0/0)
7.Metoda BPMN principy, diagramy, stavební prvky, použití, výhody, nevýhody (dotace 0/0)
8.Metoda BORM principy, diagramy, stavební prvky, použití, výhody, nevýhody (dotace 0/0)
9.Procesní mapa, výběr metody, spolupráce, koordinace (dotace 0/0)
10.Úvod k formálním metodám - formální metody, jejich vymezení, výhody, nevýhody, použití (dotace 0/0)
11.Metoda konečných automatů principy, diagramy, stavební prvky, použití, výhody, nevýhody (dotace 0/0)
12.Softwarová podpora modelování SW pro modelování v různých metodologiích, výhody, nevýhody (dotace 0/0)
13.Opakování a konzultace závěrečná hodina, prostor pro dotazy, konzultace projektů. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
- Student umí:

- identifikovat a vysvětlit základní prvky business modelování,
- vysvětlit důležitost modelování procesů,
- popsat jednotlivé základní metody modelování a vysvětlit rozdíly mezi nimi.

Odborné dovednosti:

- Student umí:

- využívat jednotlivé metody modelování procesů
- zvolit vhodnou metodu vzhledem ke konkrétním podmínkám
- interpretovat modely vytvořené třetí osobou

Obecné způsobilosti:

- Student umí:

- provádět analýzu procesů organizace a následně ji využívat pro potřeby vývoje SW
 
Vstupní znalosti:
Student zn becn harakteristiky procesu v SW
 
Způsob a metody výuky:
Studentům je doporučeno navštěvovat tutoriály, na kterých budou vysvětleny jednotlivé pojmy a metody modelování. V případě nepochopení některých aspektů vyučované problematiky je možné využít konzultací, a to jak prezenční formou, tak prostřednictvím systému Skype. Vzhledem k nižšímu počtu kontaktních hodin v kombinované formě studia lze konzultace při nepochopení jen doporučit jako velmi vhodnou formu výuky. Docházka na přednášky a cvičení je ryze dobrovolná, důležité je pochopení problematiky. Přesto docházku lze doporučit s ohledem na komplikovanost některých pasáží vyučované problematiky. Podstatou kombinovaného studia je zejména samostudium, z tohoto důvodu jsou pro studenty připraveny dávky, které jsou dobrovolné, mohou však sloužit k ověření znalostí.
K vypracování semestrální práce a získání zápočtu postačují skripta, jejichž autorem je vyučující, a která jsou k dispozici v knižní podobě v knihovně školy, případně v elektronické verzi v ŠISu. Pro hlubší pochopení problematiky mohou studenti využít další dostupnou literaturu.

Při vypracování semestrální práce je třeba dbát na to, aby práce představovala skutečný použitelný model procesu. Modelem procesu rozumíme nikoliv pouze holý diagram, ale také doprovodný text, vysvětlení pojmů, popis organizace a její struktury atd.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu je nutno vypracovat semestrální práci obsahující model několika procesů zvolené organizace včetně jejich usazení do kontextu. Nestačí tedy odevzdat prosté diagramy. Je třeba zvolit si z probíraných metodik metodiku vhodnou (pokud student zná, může využít i metodiky jiné) a tento výběr metodiky také obhájit.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h
Účast na cvičeních26 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h
Příprava na cvičení26 h
Studium e-learningových materiálů0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu52 h
Celkem130 h
 
Literatura:
Základní:
VONDRÁK, I. Metody byznys modelování. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004. 91 s.
MYSLÍN, J. Business modelování. 1. vyd. Praha: VŠMIE, 2012. 105 s. ISBN 978-80-86847-61-0.

Doporučená:
BASL, J. Modelování a optimalizace podnikových procesů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 140 s. ISBN 80-708-2936-2.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: