Sylabus predmetu DBS125C - Databázové systémy I (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: DBS125C
Název česky: Databázové systémy I
Název anglicky: Database systems I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Eva Mištinová
Vyučující: Ing. Eva Mištinová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do databází (dotace 0/0)
 
a.Úvod do databází – důležitost ukládání dat a zvolené technologie, klasický vs. databázový přístup, různé typy databází.
b.Úvod do role databází v návrhu IS – Nutné kroky k její realizaci - správa požadavků, návrh, realizace a nasazení. Potřebné znalosti pro realizaci takového procesu. Úvod do 3-vrstvé architektury informačního systému. Role datové vrstvy pro informační systémy.
c.Produktová dekompozice – Analýza zpracovávaných entit systému. Produktová dekompozice a její role v návrhu informačního systému. Ukázka produktové dekompozice pro větší systém - e-shop.
d.Úvod do relační databází - Úvod do relačních databází. Příklady relačních databází - Oracle, MSSQL, MySQL, PostgreSQL. Jak jsou data v relační databázi reprezentována - tabulky a vztahy mezi tabulkami. Různé typy vztahů mezi tabulkami.
e.Tvorba datového modelu – představíme pojem datový model a ukážeme si metody jak jej vytvářet. Popis základů Entity-Relation model. Pojem Entita, atributy a jejich domény. Pojem relace a její různé typy. Proces tvorby datového modelu. Ukázky tvorby jednotlivých částí na příkladech.
f.Úvod do jazyka SQL – Úod do jazyka SQL. Realizace jednotlivých úkonů v databázi jazykem SQL. Předvedení základních možností - výpis tabulky, výpis z více tabulek (jednoduché využití propojení).
g.Dotazování v jazyku SQL – Popis dalších možností databází. Popis optimalizace dotazů - vysvětlení rozdílu mezi dotazem nad primárním klíčem a dotazem podmiňující se na daný sloupec. Vysvětlení principu databázového indexu a jeho urychlení.

2.Úvod do databází 2. část (dotace 0/0)
 
a.Objektová databáze – Popis objektového přístupu k modelování světa. Popis objektů, jejich vztahů a dědičnosti. Zmínka o častém použití tohoto přístupu v rámci návrhu software - UML a objektové jazyky Java, C#, Python, Ruby a další. Popis jak řešíme problém rozdílu mezi ER modelem a objektovým modelem v programování - ORM mapování.
b.Architektura databázových serverů – Popis problematiky nasazení databází. Existence databázových serverů a důvody, které vedou k takovým řešení - rychlost, bezpečnost, perzistence. Více databázových serverů a funkce load balanceru. Primární a sekundární databáze, ETL proces, speciální požadavky, OLAP.
c.Úvod do business inteligence – Základní popis co je Business Intelligence Data, Kontext, Informace, Znalosti, Moudrost. Význam Business Intelligence v rozhodovacím procesu společností a operativním, taktickém a strategickém plánování; podíl BI na Business strategii. Zasazení BI architektury do celkového informačního portfolia společnosti. Tradiční metody Business Intelligence vs. Agilní Business Warehousing. Data Warehousing, Information Delivery, Reporting, KPI, Dashboards, Samoobslužná Business Intelligence (tzv. Self-Service BI).
d.Strukturovaná data a problém big data – Co jsou Big data a jejich evoluce, technologie umožňující vznik a rozvoj Big dat. Význam a využití Big dat v operativních a rozhodovacích procesech společnostech. Typy dat, strukturovaná versus nestrukturovaná data, principy ukládání dat a datová kvalita. Změny ve způsobu zpracování velkých objemů dat oproti klasickým Business Intelligence metodám, NoSQL a další typy databází. Základní principy architektur řešení Big data.

 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zápočet bude udělen na základě úspěšně vypracované semestrální práce.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 25. 10. 2019.

Typ výstupu: