Sylabus predmetu DBS226D - Databázové systémy II (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: DBS226D
Název česky: Databázové systémy II
Název anglicky: Database Systems II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Belda, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty s dalšími používanými relačními databázovými systémy. Předmět se zaměří na rozdíly v implementaci nejdůležitějších funkcí, které očekáváme od RDBMS (správa uživatelů a databází, vkládání dat do databáze, dotazovací jazyk SQL, procedurální jazyky). Pro srovnání byly vybrány dva komerční (MSSQL, Oracle) a dva volně šiřitelné (MySQL/MariaDB, PostgreSQL) systémy.
 
Obsah předmětu:
1.Názvosloví databázových systémů (dotace 0/0)
2.Instalace a základní nastavení MySQL (dotace 0/0)
3.Instalace a základní nastavení PostgreSQL (dotace 0/0)
4.Datové typy (dotace 0/0)
5.Vestavěné funkce (dotace 0/0)
6.Procedurální jazyky (dotace 0/0)
7.Administrace MySQL (dotace 0/0)
8.Administrace PostgreSQL (dotace 0/0)
9.Lokalizace (dotace 0/0)
10.Základní zabezpečení (dotace 0/0)
11.Bezpečnost vícevrstvých aplikací (dotace 0/0)
12.Optimalizace výkonu na straně serveru (dotace 0/0)
13.Optimalizace výkonu na straně aplikace (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

Student umí:

- vyjmenovat základní prvky tvořící relační databáze

- vyjmenovat standardní prvky jazyka SQL a rozšíření v běžně používaných databázových systémech

- popsat základní principy procedurálních jazyků v běžně používaných databázových systémech

- vyjmenovat základní úlohy administrace databázových systémů

Odborné dovednosti:

Student umí:

- převést konceptuální model na fyzický model v běžně používaných databázových systémech

- tvořit příkazy jazyka SQL podle standardu a vybraných rozšíření

- tvořit jednoduché programy v jazyce PL/pgSQL nebo MySQL Stored Procedures

- nainstalovat a provádět základní úlohy administrace databázového systému PostgreSQL nebo MySQL

Obecné způsobilosti:

Student umí:

- vytvářet konceptuální model databáze

rozlišovat standardní a proprietární prvky jazyka SQL
 
Vstupní znalosti:
Základní přehled o relačních databázích; objekty tvořící databáze

Používání jazyka SQL pro komunikaci s databázovým systémem

Základní přehled o TCP/IP komunikaci
 
Způsob a metody výuky:
Studentům je doporučena docházka na tutoriály. Samostudium je možné s použitím e-learningových materiálů vytvořených pro tento předmět.

Procvičování probrané problematiky je samostatně prováděno na databázových systémech PostgreSQL a MySQL. Doporučuje se nainstalovat oba systémy na vlastním počítači studenta a probranou látku zkoušet přímo na těchto instancích.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Prokázání znalosti probrané látky formou písemného testu Vypracování semestrální práce - téma nutno předem konzultovat s vyučujícím.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech8 h
Studium e-learningových materiálů50 h
Zpracování dávek10 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu50 h
Příprava na souhrnný zápočtový test12 h
Celkem130 h
 
Literatura:
Základní:
THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. Dokumentace PostgreSQL. -, 2012. 0.
ORACLE CORPORATION. MySQL Reference Manuals. -, 2010. 0.

Doporučená:
KRUCZEK, A. MySQL profesionálně: optimalizace pro vysoký výkon. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2009. 712 s. ISBN 978-80-7413-035-9.
SMITH, G. PostgreSQL 9.0: high performance : accelerate your PostgreSQL system and avoid the common pitfalls that can slow it down. 1. vyd. Birmingham: Packt Publishing, 2010. 442 s. ISBN 978-1-849510-30-1.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: