Sylabus predmetu IN1X - Informatika I (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: IN1X
Název česky: Informatika I
Název anglicky: Informatics I
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky:
kombinovaná, 0/6 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty s informacemi a způsobem, jak s informacemi pracovat a dále seznámení se základním kancelářským software, tedy textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem. Práce s informacemi zahrnuje zejména zdroje a jejich citování a pak všeobecně používané informační systémy. Jedna z přednášek je věnována také ochraně osobních údajů. Práce s textovým editorem je zaměřena na formát a strukturu dokumentu, styly, úpravu a typografii. Tabulkový kalkulátor je základní software pro analýzu ekonomických dat, proto je cílem předmětu do hloubky studenty seznámit s ovládáním, funkcemi, tvorbou grafů, filtrováním obsahu a finančními operacemi.
 
Obsah předmětu:
1.Informační společnost a informační zdroje. (dotace 0/0)
2.
Primární informační zdroje a citace (úprava dle ISO 690). (dotace 0/0)
3.
Příprava vybraných primárních informačních zdrojů. (dotace 0/0)
4.Sekundární a terciární informační zdroje. (dotace 0/0)
5.
Informační zdroje v elektronické formě. (dotace 0/0)
6.
Odborné knihovny a informační pracoviště v ČR a zahraničí. (dotace 0/0)
7.
Právní aspekty práce s informacemi. (dotace 0/0)
8.Struktura dokumentu, formátování znaků a odstavců, odrážky a číslování, záhlaví a zápatí, obrázky a tabulky. (dotace 0/0)
9.
Styly, generování údajů (Obsah, seznam obrázků), jazykové nástroje (kontrola pravopisu), textové a grafické formáty. (dotace 0/0)
10.
Typografie, typy písem, grafická úprava textů, pravidla psaní interpunkce, výrazy s číslicemi, pevná mezera. (dotace 0/0)
11.
Práce s tabulkami I - Ovládání programu, tabulky, formátování buněk, vzorce (operátory, volání funkcí, relativní a absolutní odkazy). Zaokrouhlování, řazení a filtrování, podmíněné formátování, logické řady, úprava zobrazení a tisk. (dotace 0/0)
12.
Práce s tabulkami II - Import dat do Excelu, grafy, predikce budoucího vývoje (spojnice trendu, rovnice závislosti. Finanční funkce, modelace půjček a spoření. (dotace 0/0)
13.Práce s tabulkami III - Vyhledávací funkce, Hledání řešení, kontingenční tabulky. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Student bude znát:
Základní terminologii a pojmy z oblasti informatiky;
Základní poznatkovou úroveň z oblasti informatiky jako východisko pro studium dalších navazujících disciplín.

Student bude schopen:
Aplikovat teoretické poznatky do konkrétních dovedností;
Využívat informační kompetence pro podnikání a manažerskou práci.
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Literatura:
Základní:
MURRAY, K. Mistrovství v Microsoft Office Word 2007. Praha: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2051-4.
STINSON, C. -- DODGE, M. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007. Praha: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1980-8.
VYMĚTAL, J. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha: Wolters Kluwer , 2012. ISBN 978-80-7357-520-5.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: