Course syllabus IN2 - Informatika II (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Czech          English          

Kód předmětu:
IN2
Název česky:
Informatika II
Název anglicky: Informatics II
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/10 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Vlček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Povinný předmět Informatika II seznamuje studenty s teoretickou i praktickou oblastí současné informatiky, informačních systémů, informačních technologií používaných v podnicích a úřadech a informační bezpečnosti. Dále jsou studenti v předmětu seznámeni s metodami řízení informačních procesů v podnicích, znalosti těchto systémových přístupů jsou nezbytné pro zlepšení řízení organizací všech typů a na všech úrovních řízení.
Díky získanému přehledu budou studenti schopni podpořit řízení organizace využitím IT a chápat nezbytnost aplikací IT pro dnešní moderní informační společnost.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
- orientace v trendech hardware, software, počítačových sítí, Internetu a jeho službách
- aplikace podnikové informatiky a jejího využití a přínosů, chápat neoprávněné nakládání s informacemi a pochopit jejich cenu,
- využívat základní programové prostředky počítače,
- využívat textových a tabulkových procesorů a jejich nabídek, včetně vytváření výstupů na pokročilé úrovni,
- řešit samostatně úkoly vyžadující prostředky výpočetní techniky, aplikovat znalosti z oblasti IS/IT v každodenní praxi,
- orientace v informačních systémech v různých rovinách řízení podniku,
- pochopení souvislosti mezi podnikovou a informační strategii,
- vymezit náklady a přínosy v projektovém řízení IS/IT, včetně lidských zdrojů.

Obsahy přednášek
1.Technické vybavení počítačů, jejich interní a externí zařízení, současné trendy.
2.Programové vybavení, rozdělení na základní a aplikační SW. Bezpečnost IT jako komplexní záležitost firmy.
3.Počítačové sítě - typy a topologie. Studenti se seznámí s principy počítačových sítí, GMS sítí a přenosových médií.
4.Tabulkový procesor a jeho využití při vizualizaci, tvorbě a editaci grafů i jako databázového nástroje. Hromadné zpracování dat a číselných údajů s pomocí tabulkového procesoru, modelování a rozpočty, analýza tabulek za pomoci tabulek, vzorců a funkcí. Pozornost je zaměřena i na ekonomické, statistické a analytické výpočty.
5.Internet - popis, historie a využití. Internet jako zdroj informací a webové technologie.
6.Základní pojmy k databázím, SŘBD a praktická ukázka na relační databázi.
7.Algoritmické řešení problémů. Studenti se seznámí s principem algoritmu a jeho aplikací v reálné praxi, s jeho vlastnostmi, možnostmi reprezentace, vývojovými diagramy, základními technikami algoritmizace, posloupnostmi příkazů, větvení, cykly apod.
8.Informační systémy – popis, model podnikového IS podle úrovně řízení, IS pro veřejnou správu.
9.Popis základních charakteristik informačních systému – ERP, CRM a DMS. Cloud Computing.
10.Geografické informační systémy – popis a ukázka, GPS – princip a užití. Základní rozdíly mezi bitmapovou a vektorovou grafikou.
11.Úvod do problematiky informačního managementu, management informačních potřeb podniku, manažerské informační systémy. Efektivnost a přínosy IS pro podnik. Business Intelligence – datové sklady, datová tržiště, dolování dat.
12.Strategické řízení IS/IT, metody řízení informačních procesů, informační strategie, kritické faktory úspěchu. Role informačního manažera.

 
Vstupní znalosti:
Předmět navazuje na předmět Informatika I (Informační kompetence), který je ukončen zápočtem.
Mezi základní požadavky na studenta před studiem předmětu patří základní informační gramotnost, schopnost využívání internetu a práce s textovým a tabulkovým procesorem.
 
Způsob a metody výuky:
Výuka probíhá formou přednášek, v rámci kterých jsou prezentovány praktické ukázky a příklady. V rámci cvičení jsou v počítačové učebně prakticky procvičovány jednotlivé SW nástroje.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Prezenční forma: studenti průběžně vytvářejí výstupy na základě zadání pedagoga a jejich odevzdáním jsou splněny podmínky zápočtu. Jedná se výstup z MS Word, 2x MS Excel, drobná relační databáze z MS Access a struktura životní situace znázorněna formou schématu zpracovanou metodikou vývojových diagramů.
Kombinovaná forma: studenti zpracují na základě zadání pedagoga výstup z MS Excel a zpracují semestrální práci formou eseje z jim známé problematiky informační technologie (IS, který používám ve své praxi, ve svém volném času, technologii, se kterou se potkávám, apod.).
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Výuka probíhá formou přednášek, v rámci kterých jsou prezentovány praktické ukázky a příklady. V rámci cvičení jsou v počítačové učebně prakticky procvičovány jednotlivé SW nástroje a praktické případy algoritmizace formou vývojových diagramů.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
26 h
10 h
Účast na cvičeních
14 h
0 h
Příprava na cvičení
10 h
0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu
0 h
10 h
Příprava na dílčí test
10 h10 h
Příprava na zkoušku
24 h
24 h
Celkem
84 h
54 h
 
Literatura:
Základní:
VYMĚTAL, J. Studijní opora k předmětu Informační systémy I.  [online]. 2013. URL: https://is.vspp.cz/auth/nucitel/ds_modul.pl?predmet=4530.
MATÚŠ, Z. Studijní opora k předmětu Informační systémy II.  [online]. 2013. URL: https://is.vspp.cz/auth/nucitel/ds_modul.pl?predmet=4530.
KRAJČÍK, V. -- LENERTOVÁ, L. Studijní opora k předmětu Informační systémy III.  [online]. 2014. URL: https://is.vspp.cz/auth/nucitel/ds_modul.pl?predmet=4530.
VLČEK, P. -- KALUŽOVÁ, L. Základy algoritmizace a Micsosoft Access. Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, 2012: Nakladatelství JOKL,Tiskárna Kleinwächter, 2012. 112 s. ISBN 978-80-260-1592-5.
ŠTĚPÁN, R. -- MATÚŠ, Z. Informačně technologický základ. Kralice na Hané: Computer Media, 2008. 120 s. ISBN 978-80-7402-009-4.
GÁLA, LIBOR, JAN POUR A ZUZANA ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2nd vyd. Praha: Grada, 2009. 0 ISBN 978-80-247-2615-1.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Type of output: