Sylabus predmetu IAP135C - Internetové aplikace a prezentace (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: IAP135C
Název česky: Internetové aplikace a prezentace
Název anglicky: Internet Applications and Presentations
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Jana Syrovátková
Vyučující: Ing. Jan Mach, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Mgr. Jana Syrovátková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem kurzu je naučit studenty na základě konkrétně vyvíjené webové aplikace používat moderní přístupy a základní standardy pro návrh a tvorbu WWW aplikací. V první části kurzu se studenti seznámí s klíčovými standardy na Internetu a pracují na zadání a prototypu WWW aplikace. V druhé části kurzu jsou studentům prezentovány nejčastější principy a rámcové postupy při programování webové aplikace, studenti rozvíjejí získané dovednosti při programování jednotlivých částí vlastní aplikace.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do kurzu, podmínky zápočtu, zadání práce (dotace 0/0)
2.Standardy HTML, XHTML, přístupnost stránek (dotace 0/0)
3.Základy CSS (dotace 0/0)
4.Pozicování v CSS (dotace 0/0)
5.Použitelnost stránek, SEO (dotace 0/0)
6.XML a standardy na bázi XML (dotace 0/0)
7.Programovací jazyk PHP (dotace 0/0)
8.Databáze MySql a WWW (dotace 0/0)
9.Formuláře na webu (dotace 0/0)
10.Javascript (dotace 0/0)
11.Session, Cookies, přihlašování na web (dotace 0/0)
12.AJAX, dynamické objekty (dotace 0/0)
13.Content management systems (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

Student umí

- popsat klíčové vlastnosti jazyků HTML a XHTML, zná jejich rozdíly

- popsat formát CSS pro prezentaci informací v prostředí WWW

- klíčové standardy na bázi XML používané na Internetu

Odborné dovednosti:

- Student dokáže navrhnout a naprogramovat jednodušší WWW aplikaci včetně formulářů a práce s daty ve vazbě 1:n.

- Student umí navrhnout základní vzhled WWW stránek prostřednictvím jazyka CSS.

- Student dokáže použít základní standardy na bázi XML při programování WWW aplikace.

Obecné způsobilosti:

- Student umí dle rámcového zadání připravit projekt a následně vypracovat WWW aplikaci napojenou na databázi.
 
Vstupní znalosti:
Z ady programov a n hu datab v
 
Způsob a metody výuky:
Na přednáškách se dozvíte teoretický úvod, který si můžete prohloubit v e-learningu, který obsahuje nezkrácené verze přednášek pro denní studium, a při vypracování dávek. Pokud studenti podcení vypracování dávek a průběžné odevzdávání jednotlivých částí podmínek zápočtu, většinou na konci semestru již nestihnou pro velkou časovou náročnost a neznalost potřebných postupů a technik vypracovat projekt!
S vyučujícím si na začátku kurzu dohodněte zadání aplikace. Následně podle podmínek zápočtu vytvoříte několik vzorových stránek v XHTML. Upřednostňujeme informační layout před prezentačním, nepoužíváme formátování přímo v HTML.

Vytvořte pro stránky formátování v CSS. Nebude obsahovat jen nastavení barev, ale i rozložení textu, sloupce.

Podle prototypu naprogramujte WWW stránky, využijte sdílení stejných částí kódu, např. pomocí funkce Include() v PHP vkládejte stejné části WWW stránek, soubor s definicí konstant a přístupu do databáze apod. Budete-li potřebovat databázi MySQL na serveru student.vsmie.cz, řekněte si vyučujícímu o přístupové údaje.

Naprogramovanou aplikaci nahrajte v rámci patřičných podmínek zápočtu. Na připravené wiki přidejte na stránku portálu své jméno jakožto odkaz, na stránce pod svým jménem zpracujte dokumentaci své aplikace. Využívejte funkcí MediaWiki pro formátování, strukturování textu, odkazování se na další weby (Vaší aplikaci a jednotlivé stránky) apod. Dokumentace bude obsahovat pravděpodobně kapitoly s popisem aplikace, databáze, RSS, s řešením validace u formulářů, přihlašováním, Ajax a s řešení dynamického obsahu.

V případě potřeby přijďte potřebné probrat osobně na konzultace, a to i v případě, pokud máte problém se správným zpracováním semestrální práce.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
- Zavčas dohodnuté téma semestrální práce.
- Samostatně vypracované a odevzdané podmínky zápočtu se semestrální prací.
- U každé podmínky zápočtu je nutné splnit všechny součásti zadání, získat min. 50 % bodů z každé podmínky zápočtu.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Z obsahu přednášek student skládá písemnou zkoušku. Výsledná známka se skládá z bodů za zkoušku a samostatně zpracovaný semestrální projekt v průběhu kurzu.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h26 h
Účast na cvičeních39 h39 h
Příprava na přednášky/tutoriály15 h15 h
Zpracování dávek20 h20 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu36 h36 h
Příprava na zkoušku20 h20 h
Celkem156 h156 h
 
Literatura:
Základní:
BOUMPHREY FRANK, G C. XHTML průvodce vývojáře. Mobil Media a.s, 2002. 0 ISBN 80-86593-14-2.
STANÍČEK PETR. CSS Kaskádové styly (Kompletní průvodce). Computer Press, 2003. 0 ISBN 80-7226872-4.
LUKE WELLING, L T. PHP a MySQL (Rozvoj webových aplikací ). SoftPress, 2004. 0.

Doporučená:
JEFFREY ZELDMAN. Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM, ECMAScript. Computer Press, 2004. 0 ISBN 80-251-0347-1.
KOSEK JIŘÍ. PHP - Tvorba interaktivních internetových aplikací. Podrobný průvodce. Grada Publishing, 1999. 0.
VIESCAS JOHN L., H M J. Myslíme v jazyku SQL-tvorba dotazů. Tiskárny Havlíčkův Brod, 2004. 0.
MUSCIANO CHUCK, K B. HTML a XHTML. Kompletní průvodce. Computer Press, 2002. 0 ISBN 80-7226-407-9.
GEORGE SCHLOSSNAGLE. Pokročilé programování v PHP5. Zoner Press, 2004. 0.
MCLAUGHLIN BRETT. Head Rush Ajax. O´Reilly Media, 2006. 0 ISBN 0-596-10225-9.
DARIE CRISTIAN, B B. -- CHERECHES FILIP, C F. AJAX a PHP - tvoříme interaktivní webové aplikace profesionálně. Zoner Press, 2006. 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 5. 9. 2019.

Typ výstupu: