Sylabus predmetu MAR123D - Marketing I. (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: MAR123D
Název česky: Marketing I.
Název anglicky: Marketing I.
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Vyučující: PhDr. Ivana Bulanda, PhD. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Předmět představuje marketing jako firemní funkci v kontextu ostatních funkcí a procesů tržní i neziskové organizace v konkurenčním prostředí. Podává informace o možnostech, které marketing nabízí malému a střednímu podnikání ve snaze o dlouhodobou tržní prosperitu. Předmět představuje moderní pohled na marketing jako soubor nástrojů a také jako na proces - plánovatelný, realizovatelný a řiditelný efektivně a ekonomicky.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do marketingu (terminologie, základní principy) (dotace 0/0)
2.Marketing jako proces (fáze marketingového procesu z hlediska plánování, realizace a řízení) (dotace 0/0)
3.Marketing produktu a služby (produkt jako prvek marketingového mixu, životní cyklus produktu na trhu, specifika marketingu služeb) (dotace 0/0)
4.Cenová politika (strategie cenotvorby, efektivita marketingového procesu) (dotace 0/0)
5.Distribuční politika (distribuční kanály a cesty, distribuční ukazatele) (dotace 0/0)
6.Integrovaná komunikace a propagace (komunikační a mediální mix, plánování a realizace komunikačních kampaní) (dotace 0/0)
7.Branding (tvorba a řízení značky firmy, produktu, služby, značkové strategie, positioning) (dotace 0/0)
8.Řízení vztahů se zákazníky (věrnostní a vztahový marketing, fáze vztahů se zákazníky, optimalizace zákaznického portfolia) (dotace 0/0)
9.Marketingový výzkum (formy a metody marketingového výzkumu, spolupráce s výzkumnou agenturou, fáze výzkumného procesu) (dotace 0/0)
10.Nákupní a spotřební chování (customer behaviour, fáze rozhodovacího a nákupního procesu, externí proměnné rozhodující o nákupu) (dotace 0/0)
11.Osobní prodej a personální marketing (formy a specifika osobního prodeje, péče o zákazníka před a po nákupu, role prvoliniového personálu při budování goodwillu) (dotace 0/0)
12.PR vztahy s veřejností (principy fungování PR, placená a bezplatná publicita, krizový komunikační management) (dotace 0/0)
13.Případová studie, opakování a příprava na zkoušku (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
. Student umí:

o Vyjmenovat základní principy fungování moderního marketingu v rámci komerční i nekomerční organizace

o Vyjmenovat nástroje marketingu a jejich specifika

o Popsat postup plánování a realizace marketingového procesu

o Charakterizovat principy výstavby a řízení značky na konkurenčním trhu

o Charakterizovat základní specifika psychologických a sociologických proměnných, které ovlivňují procesy hledání, rozhodování, nákupu a spotřeby

o Definovat základní principy marketingové a komunikační strategie

Odborné dovednosti:

. Student umí:

o Rozpoznat marketingové a nemarketingové formy tržních aktivit

o Najít/získat potřebné informace pro marketingové rozhodnutí

o Navrhnout vhodný marketingový mix podle povahy trhu, cílové skupiny, budgetu

Obecné způsobilosti:

. Student umí:

. Prezentovat a obhájit výsledky vlastního projektu.
 
Vstupní znalosti:
- Docházka a aktivní účast při výuce
- Příprava na jednotlivé průběžné testy znalostí

- Studium odborné literatury

- Četba marketingových a manažerských periodik

- Chuť pochopit možnosti moderního marketingu
 
Způsob a metody výuky:
Na začátku semestru si student zajistí doporučenou literaturu. Student se aktivně účastní přednášek. Po každém týdnu výuky si student stáhne ze stránek předmětu materiály k danému tématu. Před zkouškou student nastuduje a procvičí učivo celého semestru.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
1. aktivní účast při výuce
2. studium odborné literatury
3. zájem o předmět
4. alespoň 80% úspěšnost při vlastním testování znalostí a schopností marketingového myšlení

Zkouška bude probíhat v rámci témat definovaných v jednotlivých lekcích (tyto otázky či okruhy si vyzkoušíme na konci každého setkání formou malého písemného testu). Tyto otázky, okruhy a témata najdete na tomto místě, vždy během jednoho dne po skončení dané přednášky.
 
Studijní zátěž:
DruhKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech8 h
Příprava na přednášky/tutoriály26 h
Studium e-learningových materiálů18 h
Příprava na zkoušku26 h
Celkem78 h
 
Literatura:
Základní:
SCHIFFMAN, L. -- G., K. -- L., L. Nákupní chování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 633 s. ISBN 80-251-0094-4.
BÁRTA, L. Marketing I. studijní text (ppt). Praha: Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2013. 0.
KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing management. 11. vyd. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. 26130 s. ISBN 0-13-049715-0.
KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing management. 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6.
KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing management. 12. vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.

Doporučená:
AACKER, D., A. Brand Building. Praha: Computer Press, 2003. 312 s. ISBN 80-722-6885-6.
DE PELSMACKER, P. -- GEUENS, M. -- VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: