Sylabus predmetu MKI - Marketingová komunikace a internet (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
MKI
Název česky:
Marketingová komunikace a internet
Název anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (6 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
Vyučující:
PhDr. Ivana Bulanda, PhD. (zkoušející)
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu Marketingová komunikace a internet je uvedení studentů do základních souvislostí, které jsou spojeny s internetovými uživateli a jejich segmentací. Předmět je zaměřen na osvojení si možnosti segmentace uživatelů internetu pro potřeby marketingové komunikace.
 
Obsah předmětu:
1.Vznik internetu (dotace 0/0)
2.
Čtenářská gramotnost a internet (dotace 0/0)
3.
Kritické myšlení a internet (dotace 0/0)
4.Uživatelé internetu (dotace 0/0)
5.Uživatelé internetu (dotace 0/0)
6.Digitální domorodci a imigranti (dotace 0/0)
7.
Showrooming & webrooming (dotace 0/0)
8.
Segmentace na internetu (dotace 0/0)
9.
Personalizace na interntu (dotace 0/0)
10.
Remarketing (plošná reklama) (dotace 0/0)
11.
Personalizace v sociálních médiích (dotace 0/0)
12.
Plánování marketingových aktivit při využití sociálních médií (dotace 0/0)
13.Aktuální témata (dotace 0/0)
14.
Rezerva pro Motivační a konzultační blok v rámci konzultačního týdne dle OAR (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
- Znalost o vzniku internetu
- Čtenářská a technologická gramotnost
- Kritické myšlení
- Orientace se v segmentaci na internetu
- Schopnost personalizace na internetu
- Schopnost realizace remarketingové kampaně
- Profesní kompetence v oblasti digitální reklamy, PR a dalších forem marketingových komunikací výrobků a služeb
- Schopnosti plně participovat na plánovaní projektů z oblasti digitálních marketingových komerčních i nekomerčních komunikací
- Schopnost využít vědomostí a dovedností pro aktivní využívání digitálních informačních technologií v procesu řízení aktivit marketingové komunikace
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
V rámci ukončení předmětu Marketingová komunikace a internet student předloží semestrální práci prokazující plné pochopení studované látky. V průběhu semestru absolvuje student průběžný písemný test ověřující formou otevřených a uzavřených otázek hloubku pochopení vyučované problematiky ve vazbě na semestrální práci.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:
Doporučená:
SPITZER, M. Digitální demence. Brno: Host, 2014. 341 s. ISBN 978-80-7294-872-7.
PILNÝ, I. - KUČEROVÁ, T. Manéž informačního věku. Brno: BIZBOOKS, 2014. 230 s. ISBN 978-80-265-0169-5.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 5. 9. 2019.

Typ výstupu: