Sylabus predmetu PZA115E - Periferní zařízení (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: PZA115E
Název česky: Periferní zařízení
Název anglicky: Peripherials
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy periferních zařízení využívaných v IT a podrobným popisem jednotlivých součástí vysvětlit principiální funkce jednotlivých bloků. Studenti si rozšíří znalosti z předchozího předmětu Architektura počítačů. Součástí předmětu je také popis assembleru x86 a tvorba jednoduchých programů v prostředí simulátoru mikropočítače. Student absolvováním předmětu získá komplexní přehled o principech a typech periferních zařízení v IT. Z praktických cvičení si odnese schopnost základního programování v assembleru.
 
Obsah předmětu:
1.Zobrazovací jednotky CRT (dotace 0/0)
2.Zobrazovací jednotky LCD, plasma, OLED, e-ink, Mirasol (dotace 0/0)
3.Skenery CCD, CIS (dotace 0/0)
4.Tiskárny laserové, inkoustové (piezo, thermo), LED, sublimační, teplotní, jehličkové (dotace 0/0)
5.V/V porty RS232, paralelní, IEEE1394, USB, eSATA, hierarchie, parametry a použití (dotace 0/0)
6.V/V porty a komunikační rozhraní - BT, WiFi, parametry (dotace 0/0)
7.Vstupní zařízení (klávesnice, myš, ...) (dotace 0/0)
8.DA,AD převodníky (chyby, použití, zapojení) (dotace 0/0)
9.UPS, zdroje offline, line-interactive, princip spínaného zdroje (dotace 0/0)
10.Externí úložiště páskové paměti, zálohovací jednotky (dotace 0/0)
11.HW sítí topologie, média, aktivní prvky (dotace 0/0)
12.Projektory DLP, LCD (dotace 0/0)
13.Prezentace Moderní trendy v IT , diskuse, zápočtový test (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

- Specifikovat důležité parametry periferních zařízení
- Popsat základní principy fungování periferních zařízení
- Definovat kritéria pro výběr

Odborné dovednosti:

- Student umí:

- Vybrat vhodný typ periferního zařízení
- Vytvořit jednoduché programy v assembleru x86

Obecné způsobilosti:

- Student umí:

- Rozpoznat jednotlivé typy periferních zařízení
- Vysvětlit laické veřejnosti rozdíly mezi jednotlivými periferními zařízeními
 
Vstupní znalosti:
Architektura počítačů (ARP115Ex)
 
Způsob a metody výuky:
Jelikož je předmět možno pokládat za specializační s důrazem na rozšíření aktivních znalostí pro pozdější praktické použití, je studentům doporučeno v případě základních neznalostí problematiky prostudovat alespoň jeden zdroj ze základní literatury. Je doporučeno vzhledem k probírané problematice a velmi omezené aktuálnosti tištěných zdrojů informací aktivně využívat online zdrojů (specializované internetové portály) a diskusní fóra. Tištěná literatura zde může posloužit jen pro základní seznámení s problematikou a pro vysvětlení principů. Aktuální stav problematiky je vhodné studovat za pomoci online zdrojů. K dispozici má student rovněž zpracovány e-learning kurzy, které jsou vždy monotematicky zaměřeny na probíranou problematiku. Každý kurz je zakončen opakovacím testem s vyhodnocením správných odpovědí.

Pro úspěšné uzavření předmětu je třeba splnit níže uvedené požadavky:

1. Prezentace:

Vypracování a prezentace odborného referátu na téma Moderní trendy v IT - Periferní zařízení

Postup při výběru tématu a zpracování prezentace:

- Najděte si na internetu, v odborném časopisu vhodné téma, které se přímo týká probírané problematiky v semestru (periferní zařízení PC ...). Musí se jednat o problematiku nebo technologii, která byla (bude) na trh uvedena v běžném semestru.
- Link na článek pošlete ke schválení vyučujícímu. Je doporučeno zasílat několik témat najednou z důvodu možného překryvu s ostatními studenty.
- Po schválení vyučujícím nastudujte vybranou problematiku a připravte prezentaci v rozsahu 5-10 slidů PPT,PDF, ve které použijete obrázky z článku s minimem textu. Fakta a principy vysvětlíte při samotné prezentaci. Prezentace se odevzdává v elektronické formě (ppt formát) do ŠISu jako "podmínka zápočtu" a je předvedena ostatním studentům dle harmonogramu na konci semestru.

Osnova:

1) Monitoring trhu, stateoftheart

2) Princip novinky

3) Srovnání se stávajícími produkty

4) Shrnutí přínosů a nevýhod

2. Absolvování zápočtové písemky se ziskem min. 70% bodů.
Zápočtová písemka se píše v posledním týdnu semestru. Obsahuje 10 otázek týkajících se probírané problematiky. Doba na vypracování písemky je 90 minut. Při vypracování nejsou povoleny žádné pomocné materiály.

3. Vypracování dávek. Dle studijního řádu nelze vypracování dávek považovat za uznatelnou a jedinou podmínku zápočtu. V předmětu mají dávky sloužit hlavně jako opakovací metoda pro pochopení látky z tutoriálů.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Prezenční studium: - povinná účast na cvičeních (2 neomluvené absence povoleny)
- splnění dílčích úkolů v semestru - úlohy v assembleru
- dosažení min. 7 bodů ze zápočtového testu
- prezentace schváleného tématu "Moderní trendy v IT" na konci semestru

Kombinované studium: - dosažení min. 7 bodů ze zápočtového testu
- prezentace schváleného tématu "Moderní trendy v IT"
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Předmět není zakončen zkouškou.
 
Studijní zátěž:
DruhKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech8 h
Příprava na přednášky/tutoriály34 h
Studium e-learningových materiálů28 h
Zpracování dávek10 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu20 h
Příprava na souhrnný zápočtový test30 h
Celkem130 h
 
Literatura:
Základní:
DEMBOWSKI, K. Mistrovství v hardware. Computer Press, 2009. 712 s. ISBN 978-80-251-2310-2.
HORÁK, J. Hardware učebnice pro pokročilé. Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1741-5.
ŠIMKOVÁ, D. Hardware pro začátečníky průvodce nitrem počítače na první pokus. Grada Publishing, 2007. 264 s. ISBN 978-80-247-2029-6.
HORÁK, J. Stavíme si počítač. Computer Press, 2008. 229 s. ISBN 978-80-251-2330-0.

Doporučená:
HORÁK, J. Bios a Setup Průvodce základním nastavením počítače. Computer Press, 2010. 160 s. ISBN 978-80-251-3035-3.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: