Sylabus predmetu PBN115E - Povinný blok programování - .NET I (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu: PBN115E
Název česky: Povinný blok programování - .NET I
Název anglicky: .NET I
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Josef Myslín
Vyučující: Ing. Josef Myslín (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programování na platformě .NET, konkrétně pak v programovacím jazyce C#. Předmět je koncipován jako dvousemestrální. Obsahem výuky v prvním semestru je seznámení se s vývojovým prostředím, s principy a fundamenty platformy .NET, se základy objektově orientovaného programování. Dále se student seznámí se základními způsoby řízení toku programu. V poslední fázi výuky v prvním semestru budou studenti seznámeni se základy databázové technologie.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do .NET 1.část základní principy .NET, Visual Studio (dotace 0/0)
2.Úvod do .NET 2.část kompilace, MSIL, assembly, GAC (dotace 0/0)
3.Objektově orientované programování základní principy OOP, dědičnost, polymorfismus, zapouzdření, modularita, objekty vs. třídy (dotace 0/0)
4.Architektura IS základní principy architektury IS, vícevrstvá architektura, rozhraní (dotace 0/0)
5.Úvod do jazyka C# - základní pojmy, identifikátor, proměnná, přiřazení, datové typy, výrazy, operátory (dotace 0/0)
6.Úvod do jazyka C# - základní pojmy, identifikátor, proměnná, přiřazení, datové typy, výrazy, operátory (dotace 0/0)
7.Zásady psaní zdrojového kódu užitečné rady, jak psát kód, přehlednost kódu, názvy proměnných, tříd a objektů (dotace 0/0)
8.Objektový model v C# - principy implementace objektového modelu v C#, klíčové slovo class, tvorba tříd (dotace 0/0)
9.Využití objektového modelu implementace dědičnosti, polymorfismu, implementace rozhraní (dotace 0/0)
10.Base Class Library knihovna tříd, význam, obsah, základní třídy pro práci s matematickými výrazy, pro práci se soubory, s regulárními výrazy (dotace 0/0)
11.Řízení běhu programu problém lineárního běhu programu, podmínkové konstrukce, cykly, výjimky (dotace 0/0)
12.Databáze 1. část seznámení s databázovou technologií, vytvoření připojení k databázi, řízení zdrojů (dotace 0/0)
13.Databáze 2. část připojená databáze, principy, použití, výhody a nevýhody. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
- Student umí:

- identifikovat a vysvětlit základní prvky objektového paradigmatu a jeho využití při programování,
- popsat a využívat základní příkazy jazyka C#

Odborné dovednosti:

- Student umí:

- vytvořit jednoduchou aplikaci v prostředí .NET v programovacím jazyce C#
- upravovat a rozšiřovat jednoduché aplikace v tomto prostředí

Obecné způsobilosti:

- Student umí:

- pracovat s materiály a získávat tak další informace pro zlepšení svých programátorských znalostí a dovedností
 
Vstupní znalosti:
Nejsou nutné žádné předchozí znalosti
 
Způsob a metody výuky:
Studentům je doporučeno navštěvovat přednášky, na kterých budou vysvětleny jednotlivé pojmy a metody programování a cvičení, na kterých budou mít možnost jednotlivé metody v praxi vyzkoušet a ověřit si tak jejich řádné pochopení. V případě nepochopení některých aspektů vyučované problematiky je možné využít konzultací, a to jak prezenční formou, tak prostřednictvím systému Skype. Docházka na přednášky a cvičení je ryze dobrovolná, důležité je pochopení problematiky. Přesto docházku lze doporučit s ohledem na komplikovanost některých pasáží vyučované problematiky.
K vypracování semestrální práce a získání zápočtu a zkoušky postačují materiály, jejichž autorem je vyučující, a která jsou k dispozici v elektronické verzi v ŠISu. Pro hlubší pochopení problematiky mohou studenti využít další dostupnou literaturu. K předmětu je k dispozici e-learning.

Semestrální projekt by měl ukázat, že umíte využít probranou učební látku. Není nutné použít vše, ale je nutné použít vhodné nástroje.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zápočet bude udělen za vytvoření jednoduché aplikace dokazující zvládnutí učební látky prvního semestru.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech39 h0 h
Účast na cvičeních26 h0 h
Příprava na cvičení13 h0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu26 h0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test26 h0 h
Celkem130 h0 h
 
Literatura:
Základní:
NAGEL, C. C# 2008: Programujeme profesionálně. Praha: Computer Press, 2009. 0 ISBN 8025124011.

Doporučená:
-. Microsoft MSDN. počítačový program, ver. 9: -, 0.
MACDONALD, M. Beginning ASP.NET 4.0 in C# 2010. Apress, 2010. 1016 s. ISBN 978143226086.
PECINOVSKÝ, R. Návrhové vzory. 33 vzorových postupů pro objektové programování. Praha: Computer Press, 2007. 527 s. ISBN 978-80-251-1582-4.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: