Sylabus predmetu PBN215E - Povinný blok programování - .NET II. (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: PBN215E
Název česky: Povinný blok programování - .NET II.
Název anglicky: .NET II.
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Josef Myslín
Vyučující: Ing. Josef Myslín (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programování na platformě .NET, konkrétně pak v programovacím jazyce C#. Předmět je koncipován jako dvousemestrální. Obsahem výuky ve druhém semestru jsou pokročilé metody práce s databází, LINQ, práce s kolekcemi, pokročilé metody tvorby aplikací jako například WPF. Dále se student seznámí s technologií ASP.NET.
 
Obsah předmětu:
1.Databáze 3 - odpojená databáze, třídy pro odpojený režim (dotace 0/0)
2.Kolekce kolekce, List, Stack, Queue, slovníky, využití kolekcí, výhody a nevýhody jednotlivých typů (dotace 0/0)
3.Genericita popis genericky a její využití, generické kolekce, vytváření vlastních generických tříd a metod (dotace 0/0)
4.Reflexe- popis reflexe, využití reflexe, získávání informací o objektech pomocí reflexe, spouštění metod (dotace 0/0)
5.Vícevrstvá architektura praktické využití vícevrstvé architektury, implementace v prostředí .NET, rozhraní (dotace 0/0)
6.Grafika v .NET knihovny pro zpracování grafiky, GDI+, třída Graphics (dotace 0/0)
7.LINQ to Objects - obecné informace o systému LINQ, jednotlivé implementace, implementace pro generické kolekce (dotace 0/0)
8.LINQ to SQL implementace LINQ pro SQL server, srovnání s SQL, výhody, nevýhody, objektový přístup,ORM (dotace 0/0)
9.WPF Windows Presentation Foundation, nový způsob vytváření aplikací pro desktop s GUI, výhody, nevýhody, koexistence s WinForms (dotace 0/0)
10.XML třídy pro práci s XML, XMLNode, XMLElement, způsoby vytváření a načítání XML souborů (dotace 0/0)
11.ASP.NET úvod, představení technologie ASP.NET, webové aplikace, výhody a nevýhody, použití (dotace 0/0)
12.ASP.NET 2 tvorba stránek, volání metod, vázání dat, životní cyklus stránky a ovládacích prvků (dotace 0/0)
13.ASP.NET 3 problém bezestavovosti protokolu HTTP a jeho řešení - cookies, sessions, viewstate (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
- Student umí:

- vysvětlit a popsat pokročilejší techniky programování

Odborné dovednosti:

- Student umí:

- vytvořit složitější aplikaci v prostředí .NET v programovacím jazyce C#
- upravovat a rozšiřovat složitější aplikace v tomto prostředí

Obecné způsobilosti:

- Student umí:

- pracovat s vývojovým prostředím tak, že je schopný být součástí komplexního vývojového týmu na pozici junior programátora
- získávat další informace pro rozšiřování svých kompetencí
 
Vstupní znalosti:
Pochopení objektového paradigmatu, syntaxe jazyka C#, použití knihovny tříd, práce ve vývojovém prostředí Visual Studio.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům je doporučeno navštěvovat tutoriály, na kterých budou vysvětleny jednotlivé pojmy a metody programování. V případě nepochopení některých aspektů vyučované problematiky je možné využít konzultací, a to jak prezenční formou, tak prostřednictvím systému Skype. Docházka na přednášky a cvičení je ryze dobrovolná, důležité je pochopení problematiky. Přesto docházku lze doporučit s ohledem na komplikovanost některých pasáží vyučované problematiky. Podstatou kombinovaného studia je zejména samostudium, z tohoto důvodu jsou pro studenty připraveny dávky, které jsou dobrovolné, mohou však sloužit k ověření znalostí.
K vypracování semestrální práce a získání zápočtu a zkoušky postačují materiály, jejichž autorem je vyučující, a která jsou k dispozici v elektronické verzi v ŠISu. Pro hlubší pochopení problematiky mohou studenti využít další dostupnou literaturu. K předmětu je k dispozici e-learning.

Semestrální projekt by měl ukázat, že umíte využít probranou učební látku. Není nutné použít vše, ale je nutné použít vhodné nástroje.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zápočet bude udělen za vytvoření jednoduché aplikace dokazující zvládnutí učební látky druhého semestru.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Po získání druhého zápočtu je nutné složit soubornou zkoušku. Ta je teoretická a student musí zodpovědět tři otázky, které budou položeny ze seznamu uvedeného v ŠISu.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech39 h8 h
Účast na cvičeních26 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h16 h
Příprava na cvičení13 h0 h
Studium e-learningových materiálů0 h30 h
Zpracování dávek0 h24 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu26 h26 h
Příprava na zkoušku26 h26 h
Celkem130 h130 h
 
Literatura:
Základní:
NAGEL, C. C# 2008. Programujeme profesionálně. Computer Press, 2009. 0 ISBN 8025124011.

Doporučená:
PECINOVSKÝ, R. Návrhové vzory. 33 vzorových postupů pro objektové programování. Computer Press, 2007. 527 s. ISBN 978-80-251-1582-4.
MACDONALD, M. Beginning ASP.NET 4.0 in C# 2010. Apress, 2010. 0.
-. MICROSOFT MSDN. -, 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: