Sylabus predmetu B11_1 - Právo I (Základy práva) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
B11_1
Název česky:
Právo I (Základy práva)
Název anglicky: Law I (Introduction to Law)
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/10 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
JUDr. Zuzana Lokajová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem povinného předmětu Právo I je vybavit studenty nezbytnými znalostmi z oblasti práva, které jim umožní pochopit význam a úlohu práva ve společnosti, naučí je orientovat se v českém právním řádu, samostatně vyhledávat právní informace, správně je interpretovat a samostatně řešit jednodušší právní záležitosti z vybraných oblastí (zejména z oblasti práva občanského a pracovního).

Tematické okruhy předmětu:

Úvod do problematiky práva - pojetí a význam práva, právní normy, prameny práva, tvorba práva, právní řád, systém práva, právní odpovědnost.

Ústavní pořádek ČR - principy dělby státní moci, moc zákonodárná - parlament, moc výkonná - prezident a vláda, moc soudní - organizace a soustava soudů v ČR, Listina základních práv a svobod.

Soukromoprávní vztahy a jejich účastníci - účastníci soukromoprávních vztahů, právní osobnost a způsobilost k právním jednáním, zastoupení osob, lhůty, doby, prekluze a promlčení.

Věcná práva - právo vlastnické, spoluvlastnické, společné jméní manželů, vybraná věcná práva k věcem cizím.

Dědické právo - dědická smlouva, dědění ze závěti, dědění ze zákona.

Odpovědnost za újmu a náhrada újmy v soukromoprávních vztazích - obecná odpovědnost za škodu, vybrané případy zvláštní odpovědnosti za škodu, náhrada škody.

Úvod do problematiky pracovního práva - účastníci pracovněprávních vztahů, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, změny a zánik pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Pracovní podmínky - pracovní doba (rozvržení pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovost), doba volna (přestávky v práci, dovolená, překážky v práci), zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých.

Odpovědnost za škodu a náhrada škody v pracovněprávních vztazích - odpovědnost zaměstnance za škodu, odpovědnost zaměstnavatele za škodu a náhrada škody v pracovněprávních vztazích.

Právní regulace zaměstnanosti - právo na zaměstnání, rekvalifikace, podpora v nezaměstnanosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky práva (dotace 0/0)
2.Ústavní pořádek ČR (dotace 0/0)
3.
Soukromoprávní vztahy a jejich účastníci (dotace 0/0)
4.
Soukromoprávní vztahy a jejich účastníci (dotace 0/0)
5.
Věcná práva (dotace 0/0)
6.Věcná práva (dotace 0/0)
7.Věcná práva (dotace 0/0)
8.
Dědické právo (dotace 0/0)
9.
Odpovědnost za újmu a náhrada újmy v soukromoprávních vztazích (dotace 0/0)
10.
Úvod do problematiky pracovního práva (dotace 0/0)
11.Pracovní podmínky (dotace 0/0)
12.
Odpovědnost za škodu a náhrada škody v pracovněprávních vztazích (dotace 0/0)
13.Právní regulace zaměstnanosti (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Po úspěšném absolvování povinného předmětu Právo I budou studenti vybaveni základními znalostmi z oblasti českého práva, které jim umožní pochopit význam a úlohu práva ve společnosti, naučí je orientovat se v právním řádu ČR, samostatně vyhledávat právní informace, správně je interpretovat a samostatně řešit jednodušší právní záležitosti z vybraných právních odvětví (zejména z oblasti práva občanského a pracovního).
 
Vstupní znalosti:
Vstupním předpokladem je orientační povědomí studenta o základních principech práva a o fungování českého právního řádu, schopnost logického a analytického myšlení, schopnost aplikace získaných poznatků při řešení praktických příkladů.
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Předmět Právo I je ukončen zápočtem. K získání zápočtu z předmětu Právo I student úspěšně absolvuje písemný kontrolní test (resp. dva kontrolní testy) ověřující formou otevřených a uzavřených otázek hloubku pochopení vyučované problematiky a zpracuje seminární práci (anebo přednese prezentaci) na stanovené téma prokazující pochopení studované látky a schopnost aplikace získaných poznatků na řešení praktického příkladu. Bližší informace o kontrolních testech a seminární práci (prezentaci) budou studentům sděleny na první přednášce, resp. konzultaci.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:
Základní:
JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ. Studijní opora k předmětu PRÁVO I. (Základy práva). 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s, 2014. 148 s.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: