Sylabus predmetu B11_2 - Právo II (Právo v podnikání) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
B11_2
Název česky:
Právo II (Právo v podnikání)
Název anglicky:
Law II (Business Law)
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity), zkouška (3 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
JUDr. Zuzana Lokajová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem první části povinného předmětu Právo II je vysvětlit studentům obsah základních pojmů souvisejících s podnikáním, seznámit je se zásadami právní úpravy podnikání v ČR, základními právními formami podnikání, principy jejich organizace a řízení tak, aby studenti získali ucelený soubor znalostí a informací z oblasti jak individuálního podnikání, tak z oblasti podnikání obchodních korporací.

Druhá část předmětu je zaměřena na oblast závazkového práva. Jejím cílem je objasnit studentům problematiku vzniku, změny, zajištění a zániku závazkových právních vztahů a seznámit je se základními smluvními typy, se kterými se mohou v podnikatelské praxi setkat.

Třetí část předmětu je zaměřena na oblast procesního práva. Jejím cílem je objasnit studentům zejména možnosti řešení sporů (soudní a mimosoudní řešení sporů), a dále postup při vymáhání pohledávek. Studenti získají ucelený soubor teoretických informací a praktických poznatků z této oblasti.

Tematické okruhy předmětu:

Vymezení základních pojmů z oblastni podnikání - podnikání, podnikatel, obchodní závod, obchodní firma, obchodní rejstřík, jednání podnikatele, zastoupení podnikatele

Právní podmínky živnostenského podnikání v ČR (živnostenské a neživnostenské podnikání, rozdělení živnosti, všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, překážky v provozování živnosti, vznik, rozsah a zánik živnostenského oprávnění, povinnosti podnikatelů podle živnostenského zákona).

Právní formy podnikání - OSVČ vs. právnické osoby, obecná ustanovení ZOK o obchodních společnostech, založení a vznik, zrušení a zánik obchodních společností, smlouva o výkonu funkce, povinnosti a odpovědnost členů orgánů obchodních společností po rekodifikaci soukromého práva.

Obchodní korporace - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost.

Závazkové právní vztahy - (vznik, změny, zajištění a zánik závazkových právních vztahů, vybrané smluvní typy po rekodifikaci soukromého práva)

Řešení obchodních sporů - soudní řízení, rozhodčí řízení.

Vymáhání pohledávek - proces vymáhání pohledávek, výkon rozhodnutí, exekuce.

Insolvenční právo - podstata insolvenčního řízení, úpadek dlužníka, způsoby řešení úpadku.

Poznámka:
V průběhu studia práva je vyžadována aktivní práce studentů s aktuálně účinnými právními předpisy, zejména se zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ"), zák. č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "ZOK"), zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně s dalšími předpisy. Bližší informace a požadavky týkající se práce se zákony budou konkretizovány průběžně v rámci výuky.
 
Obsah předmětu:
1.
Vymezení základních pojmů z oblastni podnikání (dotace 0/0)
2.
Právní podmínky živnostenského podnikání v ČR (dotace 0/0)
3.
Právní formy podnikání (dotace 0/0)
4.
Právní formy podnikání (dotace 0/0)
5.
Obchodní korporace (dotace 0/0)
6.
Obchodní korporace (dotace 0/0)
7.
Obchodní korporace (dotace 0/0)
8.
Závazkové právní vztahy (dotace 0/0)
9.
Závazkové právní vztahy (dotace 0/0)
10.Řešení obchodních sporů (dotace 0/0)
11.Vymáhání pohledávek (dotace 0/0)
12.
Insolvenční právo (dotace 0/0)
13.
Insolvenční právo (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Znalosti a dovednosti získané po ukončení předmětu Právo II:
- schopnost propojit znalosti z předmětu Právo II se znalostmi z předmětu Právo I,
- orientovat se v otázkách právních podmínek podnikání,
- schopnost získat oprávnění k podnikatelské činnosti a samostatně založit obch. společnost,
- orientovat se v problematice organizace a řízení jednotlivých obchodních společností,
- posoudit výhody a nevýhody jednotlivých právních forem podnikání a vybrat odpovídající právní formu pro konkrétní typ podnikání,
- orientovat se v právní úpravě závazkových právních vztahů,
- samostatně uzavřít jednodušší smlouvu, rozpoznat rizika uzavírané smlouvy,
- orientovat se v problematice řešení sporů a vymáhání pohledávek v ČR,
- orientovat se v problematice insolvenčního řízení.
 
Vstupní znalosti:
Vstupním předpokladem je absolvování povinného předmětu Právo I (ukončeného zápočtem), schopnost logického a analytického myšlení, schopnost aplikace získaných poznatků při řešení praktických příkladů.
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Předmět Právo II je ukončen zápočtem a zkouškou z Práva. K získání zápočtu z předmětu Právo II student úspěšně absolvuje písemný kontrolní test (resp. dva kontrolní testy) ověřující formou otevřených a uzavřených otázek hloubku pochopení vyučované problematiky a zpracuje seminární práci (anebo přednese prezentaci) na stanovené téma prokazující pochopení studované látky a schopnost aplikace získaných poznatků na řešení praktického příkladu.

Bližší informace o kontrolních testech a seminární práci (prezentaci) budou studentům sděleny na první přednášce, resp. konzultaci.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Předmět Právo II je ukončen zkouškou. Podmínkou pro vykonání zkoušky je udělený zápočet z předmětu Právo I a zápočet z předmětu Právo II. Zkouška probíhá kombinovanou formou (část je písemná, část je ústní) a zahrnuje oblast Práva I a oblast Práva II. Bližší informace o zkoušce budou studentům sděleny na první přednášce, resp. konzultaci.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:
Základní:
JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ. Studijní opora k předmětu PRÁVO II. (Právo v podnikání). 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s, 2014. 164 s.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: