Sylabus predmetu RIP214C - Římské právo II. (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
RIP214C
Název česky: Římské právo II.
Název anglicky:
Roman Law II.
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem výuky římského práva v letním semestru je seznámit studenty s oborem římského práva soukromého, a to z následujících hledisek: Charakter a dělení římského závazkového práva, a to především z hlediska struktury obligace (subjekty, plnění, ochrana, zajištění, zánik, náhrada škody). Dále se jedná o dělení římských zavazovacích důvodů (kontrakty, quasikontrakty, pacta, inominátní smlouvy, delicta, quasidelicta). Výklady o dědickém právu jsou zaměřeny jednak na obecné zásady této oblasti římského práva, a pak je věnována pozornost oběma delačním důvodům (testament a zákon), včetně práv nepominutelných dědiců, dědické substituce a odkazů. Závěr výkladů pak představuje nastínění vývoje římského soukromého procesu a pojednání o tzv. obecných naukách - pojetí právního jednání a podmínky jeho platnosti. Zcela na závěr je pak výklad zaměřen na recepci římského práva.
 
Obsah předmětu:
1.
Římské právo obligační I: Pojem obligace, obsah obligace a jejich druhy (dotace 0/0)
2.
Římské právo obligační II: Vznik obligace, dělení obligací, zajištění, změna a zánik obligace (dotace 0/0)
3.
Římské právo obligační III: Formální a reálné kontrakty, konsensuální kontrakty vyjma koupě (dotace 0/0)
4.
Římské právo obligační IV: Koupě, nepojmenované kontrakty, pacta, obligace quasi ex contractu (dotace 0/0)
5.Římské právo obligační V: Delicta a obligace quasi ex delicto (dotace 0/0)
6.
Dědické právo I: Římské dědické právo obecná část (dotace 0/0)
7.
Dědické právo II: Intestátní posloupnost (dotace 0/0)
8.
Dědické právo III: Testamentární posloupnost a zvláštní případy sukcese mortis causa (dotace 0/0)
9.
Civilní proces římský (dotace 0/0)
10.
Obecné nauky (dotace 0/0)
11.
Recepce římského práva I: Recepce římského práva ve středověku (dotace 0/0)
12.
Recepce římského práva II: Novověká recepce římského práva (dotace 0/0)
13.
Opakování (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti
- Student umí:

- Vysvětlit pojem obligace.
- Klasifikovat závazkové důvody.
- Vyjmenovat a vysvětlit delační důvody.
- Popsat průběh římského soukromého procesu.
- Charakterizovat recepci římského práva ve středověku a novověku.

Odborné dovednosti

- Student umí:

- Samostatně vyřešit složitější právní případ podle norem římského práva.

Obecné způsobilosti

- Student umí:

- Samostatně získávat nové odborné znalosti a dovednosti.
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
Studentům se doporučuje účast na veškeré výuce. Informace získané na přednáškách by student měl konfrontovat s obsahem povinné literatury. Téma seminární práce si student volí po individuální konzultaci s vyučujícím. Na zápočtový test se student připravuje z povinné literatury a z informací získaných na přednáškách, a to podle pokynů vyučujícího. Studentům se doporučuje využívat možností konzultací, na nichž je možné vysvětlit některé obtížné problémy. Na zkoušku se student připravuje ze základní literatury a z poznatků získaných na přednáškách.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
PS: zpracování a odevzdání seminární práce, složení zápočtového testu alespoň na 60%.

KS: odevzdání dávek, složení zápočtového testu alespoň na 60%.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Zkouška z předmětu je ústní s možností písemné přípravy. Student si otázky losuje se seznamu zveřejněného předem vyučujícími.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
28 h
8 h
Příprava na přednášky/tutoriály
0 h
20 h
Zpracování dávek0 h20 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu
20 h
0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
20 h20 h
Příprava na zkoušku36 h
36 h
Celkem104 h104 h
 
Literatura:
Základní:
FALADA, D. Recepce římského práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 158 s. ISBN 978-80-7380-603-3.
SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 350 s. ISBN 978-80-7380-334-6.
KINCL, J. -- URFUS, V. -- SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. 386 s. ISBN 80-7179-031-1.

Doporučená:
BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. 2. vyd. Praha: Academia, 1994. 469 s. ISBN 80-200-0243-X.
SKŘEJPEK, M. Prameny římského práva - Fontes iuris romani. 2. vyd. Praha: Lexis Nexis, 2004. 376 s. ISBN 80-86199-89-4.
SKŘEJPEK, M. Latinsko-český slovníček římského práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 182 s. ISBN 978-80-7380-387-23.
URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 1. vyd. Praha: C.H. Beck SEVT, 1994. 135 s. ISBN 80-7049-107-8.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: