Sylabus predmetu RIV115E - Řízení výroby (volitelný blok Ekonomika průmyslového podniku) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: RIV115E
Název česky: Řízení výroby (volitelný blok Ekonomika průmyslového podniku)
Název anglicky: Production Management
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: žádná
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. PhDr. Petr Mašín, MBA
Vyučující: Ing. PhDr. Petr Mašín, MBA (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Stručná anotace předmětu:

Cíl studijního předmětu:

Prohloubit znalosti získané v rámci studia ekonomických předmětů . Posílit zejména teoretické přístupy o konkrétní aplikace a případové studie z oblasti řízení výroby ve výrobních organizacích. Důraz je kladen na analýzu a projektování jednotlivých subsystémů, včetně ekonomických hodnocení návrhů.

Obsahové zaměření:

Výrobní proces a jeho charakteristika, systémové, ekonomické a transformační pojetí výroby. Základní vstupy výrobních, pomocných a obslužných procesů, jejich ekonomický význam. Věcná, prostorová a časová struktura výrobních procesů. Technická příprava výroby, význam, členění. Konstrukční a technologická příprava, výrobní dokumentace. Výrobní kapacita, její optimalizace, využití výrobní kapacity, metodika propočtu. Operativní řízení výroby, lhůtové plánování, typové soustavy a standardizace, operativní evidence. Řízení práce, základy normování práce, pracovní a hygienické podmínky. Řízení jakosti výroby, systémy řízení jakosti, ISO normy. Energetické hospodářství výrobních podniků. Provozuschopnost výrobních zařízení, opravy a údržba zařízení. Progresivní metody řízení výrobních procesů, Základy ekonomického hodnocení výrobních a inovačních tendencí. Propočty efektivnosti ve výrobě.
 
Obsah předmětu:
1.Výrobní proces a jeho charakteristika, základní směry řízení výroby. (dotace 0/0)
2.Standardizace základních vstupů výroby. Hospodaření se surovinami a materiály. Normování spotřeby materiálu. Teorie zásob. (dotace 0/0)
3.Výrobní kapacita, metody propočtu, optimalizace. Využití výrobních kapacit. (dotace 0/0)
4.Technická příprava výroby, členění, význam. Konstrukční a technologická příprava výroby. (dotace 0/0)
5.Inovační proces a TPV.Ekonomické propočty v rámci TPV. Transfér technologií. (dotace 0/0)
6.Operativní řízení výroby. Operativní plánování výroby, typové soustavy. Přímé a dispečerské řízení. (dotace 0/0)
7.Standardní normativy v operativním řízení výroby.Průběžné doby, výrobní dávky, rozpracovanost. (dotace 0/0)
8.Organizace lidského faktoru ve výrobním procesu. Organizace práce, pracovní prostředí a bezpečnost práce. (dotace 0/0)
9.Normování práce. Měření spotřeby času. Snímek operace, snímek pracovního dne. (dotace 0/0)
10.Pomocné a obslužné činnosti výroby. Provozuschopnost výrobních zařízení, diagnostika, metody údržby. (dotace 0/0)
11.Systém řízení jakosti, zásady. ISO normy řady 9 000. Audit jakosti. (dotace 0/0)
12.Energetické hospodářství. Výrobní logistika, manipulace s materiálem, vnitropodniková doprava. (dotace 0/0)
13.Základy rozboru a hodnocení organizace výrobních procesů. Progresivní metody plánování a řízení výroby. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Požadavky pro udělení zápočtu: Podmínkou pro udělení zápočtu je: úspěšné absolvování písemného testu - dosažení minimálně 51%. Termín testu bude oznámen podle dohody se studenty v rámci posledního soustředění.
Opravný test lze provést v dalším dohodnutém termínu v rámci zkouškového období.
Obsahem písemného testu je i řešení početních příkladů podle zadání (variantní) z celého obsahu kursu. Příklad: - vypočítat kapacitu výrobního zařízení, jsou-li zadány základní údaje pro propočet využitelného časového fondu stroje a výchozí údaje pro propočet pracnosti výrobku,
- vyhodnotit snímek pracovního dne, jsou-li k dispozici údaje ze 3-5 pozorovacích listů (provedení bilance času pracovního dne, propočet možného zvýšení produktivity práce),
- propočet a grafické znázornění průběžné doby procesu,
- propočet velikosti výrobní dávky,
- propočet materiálové normy apod.
Charakter zadání bude velmi podobný zadáním příkladů uvedených ve skriptech VSMIEP.
V rámci písemné zápočtové práce budou i vybrané teoretické otázky.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Účast na přednáškách/tutoriálech0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu0 h
Příprava na dílčí test0 h
Celkem0 h
 
Literatura:
Základní:
MAKOVEC J. Řízení výroby. Praha: VSMIE Praha, 2006. 88 s. ISBN 80-86847-14-4.
KAVAN, M. Výrobní a provozní management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 424 s. ISBN 80-247-0199-5.
MAKOVEC J. Řízení výroby - Soubor vybraných příkladů. VSMIE Praha, 2006. 54 s. ISBN 80-86847-15-2.

Doporučená:
TOMEK, G. a kol. Řízení výroby. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 0 ISBN 80-7169-955-1.
WEIS, H. Production and Operation Management. Allyon a Bacon, 1989. 0.
KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C.H.Beck, 2001. 115 s. ISBN 80-7179-471-6.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: