Sylabus predmetu SPO126D - Správa požadavků (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: SPO126D
Název česky:
Správa požadavků
Název anglicky:
Requirements Management
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Josef Myslín
Vyučující:
Ing. Josef Myslín (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní informace z oblasti správy požadavků jako jedné z fází procesu vývoje software. Dále je také cílem seznámit studenta s novými metodami práce v této oblasti. Prakticky si studenti vyzkouší jednoduchou komunikaci, zadávání požadavku, tvorbu formuláře a také změnové řízení.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do správy požadavků základní pojmy, vymezení proces správy požadavků v procesu vývoje SW, důležitost požadavků (dotace 0/0)
2.
Evidence požadavků metody evidence, šablona požadavků, typy požadavků, formalizace a systematizace evidence (dotace 0/0)
3.
Požadavky na požadavky co musí splňovat požadavek, základní vlastnosti dobrého požadavků (dotace 0/0)
4.
Zákazník vymezení pojmu zákazník z hlediska procesu vývoje SW, zapojení zákazníka, práva a povinnosti zákazníka (dotace 0/0)
5.Jak najít zákazníkův hlas? jak správně komunikovat se zákazníkem (dotace 0/0)
6.
Jak se dostat k požadavkům metody sběru požadavků, hodnocení a využitelnost metod (dotace 0/0)
7.
Kontrola požadavků vymezení pojmu kontrola, způsoby kontroly, inspekce, role při kontrole, dokumentace (dotace 0/0)
8.
Problémové projekty specifické typy projektů z hlediska správy požadavků, řešení problematických aspektů (dotace 0/0)
9.
Požadavky a další fáze vztahy správy požadavků a dalších fází procesu vývoje SW, požadavky řízený proces vývoje SW (dotace 0/0)
10.
Změny požadavků pojetí změny ve starším a moderním chápání procesu vývoje SW, řízení změn, dokumentace změn (dotace 0/0)
11.
Dohledatelnost vysvětlení pojmu dohledatelnosti, incidenční tabulka (dotace 0/0)
12.
Zlepšování procesů zlepšování procesů jako kontinuální a samozřejmý proces, vyspělostní úroveň, CMM (dotace 0/0)
13.Software možnost zapojení SW do procesu správy požadavků, výběr SW, výhody a nevýhody (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
- Student umí:

- identifikovat a vysvětlit základní prvky procesu správy požadavků,
- vysvětlit důležitost procesu správy požadavků,

Odborné dovednosti:

- Student umí:

- používat techniky správy požadavků,
- provádět analýzu, sběr a evidenci požadavků.

Obecné způsobilosti:

- Student umí:

- převzít roli analytika požadavků v procesu vývoje SW.
 
Vstupní znalosti:
Student zn becn harakteristiky procesu v SW
 
Způsob a metody výuky:
Studentům je doporučeno navštěvovat tutoriály, na kterých budou vysvětleny jednotlivé pojmy a metody správy požadavků. V případě nepochopení některých aspektů vyučované problematiky je možné využít konzultací, a to jak prezenční formou, tak prostřednictvím systému Skype. Docházka na tutoriály je ryze dobrovolná, důležité je pochopení problematiky. Přesto docházku lze doporučit s ohledem na komplikovanost některých pasáží vyučované problematiky. Podstatou kombinovaného studia je zejména samostudium, z tohoto důvodu jsou pro studenty připraveny dávky, které jsou dobrovolné, mohou však sloužit k ověření znalostí.
K vypracování semestrální práce a získání zápočtu a zkoušky postačují materiály, jejichž autorem je vyučující, a která jsou k dispozici v elektronické verzi v ŠISu. Pro hlubší pochopení problematiky mohou studenti využít další dostupnou literaturu. K předmětu je k dispozici e-learning a videopřednášky.

Při vypracování semestrální práce je třeba dbát na to, aby práce představovala skutečně použitelnou správu požadavků. Není cílem analyzovat SW jako takový, v projektu není místo pro UML diagramy, ty jsou součástí až pozdějších fází.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu je nutno zpracovat semestrální projekt. Ten sestává z komplexní správy požadavků malého softwarového produktu. Jde o pochopení správy požadavků - projekt může být velmi malý. Projekt by měl obsahovat definici procesu - jak budete požadavky získávat, metody, šablony. Dále pak konkrétní požadavky, ověření požadavků na požadavky, popis změnového řízení a případných změn atd. Projekt by měl obsahovat informace, jaké byste sami požadovali mít, kdybyste měli dále pokračovat ve vývoji daného SW produktu, případně kdybyste byli zákazníkem a dané požadavky a proces jejich dalšího zpracování měli považovat za kontrakt mezi vámi a vývojářem.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Zkouška je písemná, student obdrží pět otázek ze seznamu, který je uveden v ŠISu. Je třeba ukázat pochopení problematiky otázky, nikoliv doslovnou znalost definic.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
26 h
8 h
Účast na cvičeních
13 h
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
0 h
18 h
Příprava na cvičení13 h
0 h
Studium e-learningových materiálů0 h18 h
Zpracování dávek0 h8 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu
26 h
26 h
Příprava na zkoušku26 h26 h
Celkem
104 h
104 h
 
Literatura:
Základní:
WIEGERS, K. Požadavky na software. Praha: Computer Press, 2008. 448 s. ISBN 978-80-251-1877-1.
JACKSON, M. Software requirements: a lexicon of practice, principles and prejudices. 2. vyd. Harlow [u.a.]: Addison-Wesley [u.a.], 1998. 0 ISBN 978-020-1877-120.

Doporučená:
WIEGERS, K E. More about software requirements: thorny issues and practical advice. Redmond: Wash: Microsoft Press, 2006. 0 ISBN 978-073-5622-678.
GOTTESDIENER, E. The software requirements jogger: a pocket guide to help software and business teams develop and manage requirements. 1. vyd. Salem: NH: GOAL/QPC, 2005. 0 ISBN 978-157-6810-606.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 6. 9. 2019.

Typ výstupu: