Sylabus predmetu SMAR - Strategický marketing (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: SMAR
Název česky: Strategický marketing
Název anglicky: Strategic marketing
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem povinného předmětu je získat potřebné znalosti a dovednosti pro formování marketingové strategie podniku, organizace či regionu, jako základního nástroje transferu podnikatelských a/nebo rozvojových vizí a idejí do reálného prostředí trhu a firmy / organizace. Současně předmět rozvíjí schopnost identifikovat budoucí tržní změny a reagovat na ně s dostatečným předstihem, především v oblasti investičního rozhodování, marketingové a obchodní orientace. Výsledkem studia by měla být schopnost samostatně zformulovat strategické tržní scénáře, marketingovou strategii firmy/organizace/regionu, sestavit marketingový plán, sestavit a řídit marketingový projekt.
 
Obsah předmětu:
1.Marketing a marketingová filosofie jako základ podnikání -- obsah pojmu, pojetí marketingu, role marketingu v podnikání a v podniku. Uplatnění marketingu v nepodnikatelských oblastech (neziskový sektor, veřejný sektor, politický marketing atd.). (dotace 2/2)
2.Základní pojmy a vztahy strategického marketingu (strategie, strategický management, strategický marketing, marketingové strategie). Marketingové procesy firmy a jejich vazba s vnitřními procesními funkcemi firmy a podnikatelského prostředí. (dotace 2/2)
3.Marketingová analýza jako základ znalostí a dovedností pro strategické marketingové rozhodování, nástroj k rozpoznání hrozeb a příležitostí světového trhu. Metody marketingové analýzy. (dotace 2/2)
4.Marketingový výzkum a marketingová analýza - základní soubor nástrojů pro zkoumání strategických trendů vývoje tržního prostředí, chování konkurence a chování kupujících. (dotace 2/2)
5.Proces tržního cílení (segmentace, výběr cílového trhu a positioning) a strategické diferenciace produktů (výrobků, služeb, řešení). (dotace 2/2)
6.Identifikace, sestavení a řízení marketingového projektu - základ utváření konkurenčních výhod. (dotace 2/2)
7.Marketingový plán jako hlavní nástroj marketingové strategie. Nástroj kvantifikace strategických cílů v návaznosti na taktickou úlohu obchodního a finančního plánu. (dotace 2/2)
8.Marketingový informační systém - významný nástroj pro strategické marketingové rozhodování. Identifikace, shromažďování a vyhodnocování vstupních dat a jejich přeměna v poznatky o vývoji a trendech tržního prostředí - základ tvorby prognóz, pozičních map a hypotéz, nezbytných pro formulaci marketingové strategie. (dotace 2/2)
9.Strategický význam osobnosti marketingového pracovníka a kultivace jeho schopností rozpoznat hrozby a příležitosti v podnikatelském a konkurenčním prostředí. Vybavenost marketéra pro potřeby turbulentních trhů 21. století. (dotace 2/2)
10.Charakteristika principů marketingové strategie. Marketingově řízená firma a procesy s tím spojené. (dotace 2/2)
11.Konkurenční výhoda jako základ strategického marketingu. (dotace 2/2)
12.Proces implementace marketingové strategie v prostoru reálného trhu, budoucího tržního prostředí v rámci turbulence světového trhu. Strategický marketingový audit. (dotace 2/2)
13.Aktuální otázky strategického marketingu / rezerva / zápočtový test (dotace 2/2)
 
Výstupy z učení:
Znalosti a dovednosti získané studentem po ukončení předmětu:
- orientace v náročné problematice marketingu zejména podnikatelské sféře a marketingového strategického řízení,
- pochopení vztahu mezi strategickým řízením firmy/organizace a marketingovým řízením na strategické a taktické úrovni,
- pochopení podstaty strategického marketingového řízení,
- orientace v metodách a postupech marketingového strategického řízení ve všech fázích procesu marketingového řízení (analýza, plánování, implementace a kontrola),
- schopnost prezentace vlastních názorů na současný vývoj světa a jeho tržních vazeb a charakteristik,
- pochopení souvislosti mezi strategickým řízením, tržním prostředím a systémovými procesy firmy,
- schopnost nacházet souvislosti mezi „lokálním“ a „globálním“ ve vazbě na zakládání budoucnosti firmy a strategickými procesy řízení změn ve vazbě na identifikaci a tvorbu zdrojů konkurenčních výhod.
 
Vstupní znalosti:
Vstupním předpokladem je ukončené bakalářské vzdělání.
Mezi základní požadavky kladené na studenta před studiem předmětu patří všeobecný ekonomický přehled, dále pak znalosti vycházející ze studia ekonomicky a marketingově zaměřených předmětů v bakalářském studijním programu.
 
Způsob a metody výuky:
Prezenční studium:
Zaměření přednášek:
- výklad problematiky dle tematického zaměření předmětu – viz osnova předmětu
Zaměření cvičení:
- osvojení práce se širokou škálou odborné literatury,
- procvičování problematiky probrané na přednáškách formou řešení příkladů,
- rozvíjení znalostí studentů formou případových studií,
- rozvíjení znalostí studentů formou týmové práce,
- zdokonalování mluveného projevu a prezentačních dovedností při prezentacích samostatných úkolů a týmových prací,
- zápočtový test.

Kombinované studium:
Rozsah semestru je stanoven na 12 výukových témat. Konzultace budou probíhat takto:
• 1. výukový blok (4 hod.): 1 hod. – úvodní tutoriál (organizace studia předmětu), 3 hod. – konzultace (témata 1. – 4.)
• 2. výukový blok (4 hod.): 4 hod. – výklad a konzultace (témata 5. – 8., kontrola studia)
• 3. výukový blok (4hod.): výklad a konzultace (témata 9. – 12., kontrola studia), závěrečný tutoriál.
• Zápočtový test.

 
Rámcové podmínky zápočtu:
Prezenční studium:
- Aktivní účast na cvičeních a seminářích (účast a plnění zadaných úkolů a dalších aktivit).
- Zpracování 2 rešerší odborných článků s relevantní problematikou
- Zpracování a prezentace 2 problémových okruhů s relevantní problematikou dle zadání pedagoga
- Absolvování závěrečného testu (min. 60% správných odpovědí)

Kombinované studium:
- Aktivní účast na konzultacích
- Zpracování 2 rešerší odborných článků s relevantní problematikou
- Zpracování a prezentace 1 problémového okruhu s relevantní problematikou dle zadání pedagoga
- Absolvování závěrečného testu (min. 60% správných odpovědí)
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Splnění podmínek pro zápočet.
Zkouška je ústní a sestává se ze 2 zkušebních otázek, pokrývajících problematiku jednotlivých tematických bloků předmětu. Hodnocení je následující:
A = 90 - 100% (90 - 100 bodů)
B = 80 - 89% (80 - 89 bodů)
C = 70 - 79% (70 - 79 bodů)
D = 60 - 69% (60 - 69 bodů)
E = 51 - 59% (51 – 59 bodů)
F = 50 - 0% (50 bodů a méně)
Se zkušebními okruhy pro ústní zkoušku budou seznámeni studenti v průběhu semestru.

 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h12 h
Účast na cvičeních26 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály14 h48 h
Příprava na cvičení26 h0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu10 h18 h
Příprava na souhrnný zápočtový test24 h32 h
Příprava na zkoušku24 h40 h
Celkem150 h150 h
 
Literatura:
Základní:
JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing - Strategie a trendy. Praha: Grada, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8.
CASLIONE, J. -- KOTLER, P. Chaotika - Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Praha: Computer Press, 2009. 214 s. ISBN 978-80-251-2599-1.
KUMAR, N. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2439-3.

Doporučená:
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
REIN, I. -- ASPLUND, C. -- KOTLER, P. Marketing places Europe. London: Pearson Education Limited, 1999. 302 s.
MEFFERT, H. Marketing management. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-329-4.
MCDONALD, M. -- WILSON, H. Marketingový plán. Příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 575 s. ISBN 978-80-265-0014-8.
PORTER, M. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-11-2.
PORTER, M. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-12-0.
ZELENÝ, M. Všechno bude jinak. Z nového světa podnikání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.,, 2011. ISBN 978-80-89231-83-6.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: