Sylabus predmetu TSW115C - Testování SW (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: TSW115C
Název česky: Testování SW
Název anglicky: SW Testing
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Martin Dudek
Vyučující: Ing. Martin Dudek (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je představení, vysvětlení a trénink ověřování shody pomocí testů a auditních technik a metod, které jsou předpokladem úspěchu při řízení i provádění ověřování kvality SW produktů a systémů řízení kvality SW produktů v praxi. Studenti se seznámí se základními technikami přípravy ověřování, způsobu provádění ověřování dle této přípravy a vyhodnocováním výsledků ověřování.

Studenti absolvováním předmětu získají základní přehledový rámec o dané problematice a zkušenosti, jak se postavit k řešení dané problematiky v praxi.

Základní metodou výuky je interaktivní komunikace studentů s vyučujícím, opřená o teoretický výklad vyučujícího.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky, základní pojmy a definice (dotace 0/0)
2.Ověřování procesů pro řízení kvality SW produktů a služeb - metody, postupy, realizace a vyhodnocování - teorie (dotace 0/0)
3.Základní techniky ověřování metody hodnocení (dotace 0/0)
4.Základní techniky ověřování metody testování (dotace 0/0)
5.Základní techniky ověřování metody auditu (dotace 0/0)
6.Ověřování kvality SW produktů a služeb analýza zadání a stanovení cílů ověřování (dotace 0/0)
7.Ověřování kvality SW produktů a služeb volba metodiky a příprava podkladů pro ověření (dotace 0/0)
8.Ověřování kvality SW produktů a služeb provedení ověření a jeho vyhodnocení (dotace 0/0)
9.Ověřování procesů pro řízení kvality SW produktů a služeb - metody, postupy, realizace a vyhodnocování - teorie (dotace 0/0)
10.Ověřování kvality a její průkaznost norma ISO/IEC 25051 (dotace 0/0)
11.Ověřování kvality a její průkaznost norma EN ISO 9001 (dotace 0/0)
12.Ověřování kvality a její průkaznost norma EN ISO ISO/IEC 27001 (dotace 0/0)
13.Ověřování kvality a její průkaznost norma ISO/IEC 20000-1 (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

Student umí:

. Identifikovat potřebu testování

. Navrhnout způsob ověření této potřeby včetně volby metodiky a metrik

. Připravit podklady pro provedení ověření

. Připravit podklady pro vyhodnocení výsledků ověření

Odborné dovednosti:

Student umí:

. Vědomě používat základní techniky ověřování

. Vybrat vhodný způsob ověření a tento obhájit

. Zvolit metodiku, sestavit testovací scénáře a provést ověření

. Vyhodnotit výsledky ověření a ověřit si jejich správnost

Obecné způsobilosti:

Student umí:

. Analyzovat zadání a stanovit z něj klíčové parametry pro ověřování

. Rozdělit role v týmu a řídit tým dle zadání a potřeb ověřování
 
Vstupní znalosti:
Bez vstupních požadavků.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům lze doporučit účast na tutoriálech, kde je probrána všechna látka, která je předmětem zápočtu a zkoušky. Hlubší vhled do studované problematiky lze získat na základě prostudování základní literatury a detailní přehled po prostudování rozšiřující literatury a článků na internetu, které se touto problematikou zabývají.
K procvičení a praktickému ověření získaných zkušeností slouží studentovi dávky vypsané k předmětu.

Pro úspěšné uzavření předmětu se doporučuje realizovat všechny vypsané dávky k předmětu, a je nezbytné splnit níže uvedené požadavky:

Prokázat získané znalosti a povědomí o probrané látce při:

1) zápočtovém testu minimálně na 50%bodů

2) zkoušce minimálně na 50%bodů
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Pro prezenční studium - Splnění požadavků - viz metodický pokyn. Pro kombinované studium - Splnění požadavků - viz metodický pokyn.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Písemný test včetně konkrétního příkladu na prokázání pochopení látky. Hodnocení zkoušky:
Výborně - min. 85 % zkouškového testu správně
Velmi dobře - 85-70%zkouškového testu správně
Dobře - 70-50%zkouškového testu správně
Nedostatečně - méně než 50%zkouškového testu správně
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h8 h
Účast na cvičeních26 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h36 h
Příprava na cvičení18 h0 h
Studium e-learningových materiálů0 h26 h
Zpracování dávek20 h20 h
Příprava na souhrnný zápočtový test20 h20 h
Příprava na zkoušku20 h20 h
Celkem130 h130 h
 
Literatura:
Základní:
STEPHENS M., ROSENBERG, D. Testování softwaru řízené návrhem. Computer Press, 2011. 336 s. ISBN 978-80-251-3607-2.
PATTON, R. Testování softwaru. Computer Press, 2002. 314 s. ISBN 80-722-6636-5.

Doporučená:
ISO/IEC 25051. Software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Requirements for quality of Commercial Off-The-Shelf (COTS) software product and instructions for testing. ISO.ORG, 2006. 27 s.
ČSN ISO/IEC 27001. Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací Požadavky. ÚNMZ, 2006. 36 s.
ČSN EN ISO 9001. Systémy managementu kvality Požadavky. ÚNMZ, 2009. 56 s.
BUCHALCEVOVÁ, A. -- KUČERA, J. Hodnocení metodik vývoje informačních systémů z pohledu testování. roč. 15, č. 2: Systémová integrace, 2008. 0.
ČSN ISO/IEC 20000-1. Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb. ÚNMZ, 2012. 40 s.
SEDLECKÝ, M. Penetrační testy a exploatace. Computer Press, 2012. 303 s. ISBN 978-80-251-3752-9.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: