Sylabus predmetu UDI144E - Úvod do informatiky pro informatiky (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: UDI144E
Název česky: Úvod do informatiky pro informatiky
Název anglicky: Introduction to Computer Science for informatics
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Jana Syrovátková
Vyučující: Ing. Jan Lešetický, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jana Syrovátková (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Předmět poskytne základní orientaci v problematice informatiky. Jedná se o přehledový předmět, který je zaměřený na pojmy a principy. Předmět uvede studenta do následujících témat: vnitřní reprezentace dat, počítačová grafika, operační systémy, databáze, počítačové sítě a Internet. S výjimkou tématu vnitřní reprezentace dat, které bude probráno podrobně, budou další témata probrána pouze na úvodní úrovni, jelikož budou blíže rozvíjena ve specializovaných předmětech během následujících semestrů studia.
 
Obsah předmětu:
1.Seznámení s počítačovou technikou na VŠMIEP, seznámení se systémem ŠIS, základní pojmy z oblasti informatiky (dotace 0/0)
2.Reprezentace dat: bit, bajt, násobky, číselné soustavy (2, 10, 16) a převody mezi nimi (dotace 0/0)
3.Reprezentace čísel: celá čísla se znaménkem i bez, little/big endian, přetečení, dvojkový doplněk, kód s posunutou nulou, desetinná čísla dle IEEE 754 (dotace 0/0)
4.Reprezentace textu: prostý text a formátování, ASCII, kódové tabulky, Unicode (UTF-8/16/32, BOM), konce řádků, textové a binární soubory, XML (význam, terminologie, použití) (dotace 0/0)
5.Reprezentace grafiky: vektorová a rastrová, pixel, skutečné rozměry (dpi), OCR, barevné modely (RGB, CMYK, YCbCr), barevná hloubka, způsoby reprezentace barvy (dotace 0/0)
6.Hardware: von Neumannova architektura, komponenty, periferie, výkon počítače (dotace 0/0)
7.Operační systém: správa hardware (multitasking, virtuální paměť), uživatelské účty, ukládání nastavení (registr), automatizace činností (dotace 0/0)
8.Organizace dat: soubor, adresářová struktura, správce souborů, formát souboru, přípona, souborový archiv (dotace 0/0)
9.Systém souborů: fyzická struktura disku, logické disky, MBR, systém souborů, formátování, fragmentace, přístupová oprávnění (dotace 0/0)
10.Místní sítě: LAN vs. WAN, fyzická propojení, rozhraní a protokoly, normy (IEEE), topologie, paketový přenos, MAC adresa, role uzlu v síti (dotace 0/0)
11.Internet: protokol IP, směrování, protokoly ICMP a ARP, DNS, DHCP (dotace 0/0)
12.WWW: URL, HTTPS, server a klient, dynamická stránka, vyhledávač, možnosti tvorby WWW stránek (WYSIWYG), princip HTML (dotace 0/0)
13.Opakování náročných témat (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Oborové znalosti: Student umí vysvětlit probírané pojmy (jejich význam a případné vzájemné vztahy), zejména:

. Vysvětlit princip ukládání informací do souborů (soubor, formát) a běžné způsoby organizace takto uložených dat (adresáře, správce souborů, systém souborů)

. Vysvětlit reprezentaci informací v počítači (bit, bajt) a vysvětlit způsoby jejího zobrazení (číselné soustavy)

. Vysvětlit principy reprezentace číselné, textové a grafické informace (včetně reprezentace barev)

. Vysvětlit funkce operačního systému v počítači

. Vysvětlit principy fungování místních sítí (LAN) i sítě Internet (protokol IP)

. Vysvětlit, jak funguje služba WWW a jak lze webové stránky vytvářet

. Vysvětlit principy ukládání dat v relačních databázích

Oborové dovednosti: Student umí:

. převádět z/do binární reprezentace čísla, text a barvy,

. na základě masky sítě určit, které IP adresy do sítě patří,

. modelovat vztahy 1 : 1, 1 : N a M : N v relačních databázích.

Obecné způsobilosti: žádné
 
Vstupní znalosti:
Bez vstupních požadavků
 
Způsob a metody výuky:
Účast na tutoriálech je nepovinná, ale je doporučena. Na tutoriálech budou z časových důvodů probrána jen ta nejdůležitější témata (a ne příliš do hloubky), zbytek je třeba si nastudovat ze skript a další základní literatury. Pochopení látky je možné si otestovat na dávkách. Případné nejasnosti je možné probrat v rámci konzultačních hodin.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zápočet bude udělen za úspěšné napsání zápočtové písemky, která se koná na konci semestru. Student nesmí použít PC.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Předmět není ukončen zkouškou.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech0 h8 h
Účast na cvičeních39 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h31 h
Příprava na cvičení30 h0 h
Zpracování dávek0 h30 h
Příprava na souhrnný zápočtový test35 h35 h
Celkem104 h104 h
 
Literatura:
Základní:
MLÝNKOVÁ, I. -- NEČASKÝ, M. -- POKORNÝ, J. -- RICHTA, K. -- TOMAN, K. -- TOMAN, V. Technologie XML: Principy a aplikace v praxi. Praha: Grada, 2008. 0 ISBN 978-80-247-2725-7.
VYSTAVĚL, R. Základy informatiky. Praha: VŠMIE, 2005. 0 ISBN 80-86847-10-1.

Doporučená:
PETERKA, J. Počítačové sítě, verze 4.0. -, 2015. 0.
BROOKSHEAR, G J. Informatika. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 608 s. ISBN 978-80-251-3805-2.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: