Sylabus predmetu VAO126D - Vývoj a administrace databáze Oracle (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: VAO126D
Název česky: Vývoj a administrace databáze Oracle
Název anglicky: Development and Administration of Oracle Database
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Belda, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit se základy administrace databázového serveru Oracle spolu se základy vývoje aplikací na straně databáze v SQL a PL/SQL. Základní rámec tvoří instalace a administrace databázového serveru Oracle, práce s databázovými objekty, správa uživatelů, záloha a obnova databáze. Druhou hlavní částí potom je úvod do jazyka PL/SQL, jeho výhody a omezení, vytváření uložených procedur a funkcí.
 
Obsah předmětu:
1.Konceptuální modelování, fyzický model v Oracle Database; standardní datové typy a rozšíření v Oracle Database; shrnutí základů SQL a rozšíření v Oracle Database (dotace 0/0)
2.Základní principy procedurální programování databází a základy jazyka PL/SQL (dotace 0/0)
3.Procedury a funkce v PL/SQL (dotace 0/0)
4.Řízení běhu programu v PL/SQL, podmínky, cykly (dotace 0/0)
5.Vazba PL/SQL na SQL, SELECT INTO, kurzory, dynamické SQL (dotace 0/0)
6.Ošetřování chybových stavů, výjimky (dotace 0/0)
7.Balíky v PL/SQL (dotace 0/0)
8.Triggery (dotace 0/0)
9.Lokalizace databáze v Oracle (dotace 0/0)
10.Základní úlohy administrace databáze, instalace databáze Oracle (dotace 0/0)
11.Alokace úložného prostoru, vytváření databáze a správa (dotace 0/0)
12.Správa uživatelských účtu, práva (dotace 0/0)
13.Optimalizace výkonu, zálohování a obnova dat (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

Student umí:

- vysvětlit spojitost mezi konceptuálním a fyzickým modelem relační databáze v pojetí Oracle Database

- vyjmenovat prvky jazyka SQL v dialektu Oracle Database

- vyjmenovat prvky jazyka PL/SQL

- vyjmenovat základní úlohy administrace systému Oracle Database

Odborné dovednosti:

Student umí:

- převést konceptuální model na fyzický model v Oracle Database

- tvořit příkazy jazyka SQL v dialektu Oracle Database

- tvořit programy v jazyce PL/SQL

- nainstalovat a provádět základní úlohy administrace databázového systému Oracle

Obecné způsobilosti:

Student umí:

- vytvářet konceptuální model databáze

rozlišovat standardní a proprietární prvky jazyka SQL
 
Vstupní znalosti:
Databázové systémy

Komentář (znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem pro studium předmětu):

Základní přehled o relačních databázích; objekty tvořící databáze

Používání jazyka SQL pro komunikaci s databázovým systémem

Základní přehled o TCP/IP komunikaci
 
Způsob a metody výuky:
Při výuce programování SQL a PL/SQL se používá e-learningový systém Oracle Academy. Ten obsahuje všechny materiály potřebné ke zvládnutí této části kurzu. Materiály je možno studovat přímo v elearningové aplikaci nebo ve formě PDF souborů stáhnout a studovat kdekoliv. Docházka na přednášky tedy není povinná.

Část týkající se administrace databáze je zpracována vlastními materiály. V této části se tedy doporučuje docházka na tutoriály.

Procvičení probrané látky je prováděno formou samostatného řešení úloh obsažených v e-learninové aplikaci Oracle Academy. Pro splnění těchto úloh je studentům k dispozici webové aplikace ApEx umožňující přístup k instanci databáze Oracle. Přesto lze doporučit samostatnou instalaci databáze Oracle zvláště pro část týkající se administrace.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Prokázání znalosti probrané látky formou písemného testu nebo online testu v Oracle Academy iLearningové aplikaci. Vypracování semestrální práce - téma nutno předem konzultovat s vyučujícím.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h8 h
Účast na cvičeních26 h0 h
Studium e-learningových materiálů20 h50 h
Zpracování dávek0 h10 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu48 h50 h
Příprava na souhrnný zápočtový test10 h12 h
Celkem130 h130 h
 
Literatura:
Základní:
BRYLA, B. -- LONEY, K. Mistrovství v Oracle Database 11g. COMPUTER PRESS, 2009. 704 s. ISBN 978-80-251-2189-4.
ORACLE CORPORATION. Oracle Database 11g Documentation. -, 2013. 0.

Doporučená:
PRICE, J. Oracle Database 11g SQL. Oracle Press, 2007. 0.
BRYLA, B. LONEY, K. Oracle Database 11g DBA Handbook. Oracle Press, 2009. 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: