Sylabus predmetu AOK115E - Anglická obchodní korespondence (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
AOK115E
Název česky: Anglická obchodní korespondence
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy formálních obchodních dopisů a poskytnout jím ucelené vodítko, odbornou terminologii a znalosti potřebné pro psaní jasných, stručných a zdvořilých obchodních dopisů a emailů.

Předmět pomůže studentům zlepšit své písemné dovednosti a formulovat obchodní písemné korespondence s větší důvěrou.
 
Obsah předmětu:
1.
Úprava a styly emailů a dopisů (dotace 0/0)
2.
Poptávky (dotace 0/0)
3.
Nabídky (dotace 0/0)
4.
Incoterms 2000 (dotace 0/0)
5.Objednávky (dotace 0/0)
6.
Vyřízení objednávek (dotace 0/0)
7.
Reklamace a jejich vyřízení (dotace 0/0)
8.
Upomínky (dotace 0/0)
9.
Platba (dotace 0/0)
10.Pojištění (dotace 0/0)
11.
Doprava (dotace 0/0)
12.
Různé korespondence (dotace 0/0)
13.
Opakování (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
Studijní pravidla katedry jazyků VŠMIE

Pravidla pro prezenční studium

1) Jazykové studium probíhá souvisle v bloku na sebe navazujících semestrů. Není možné svévolně studium přerušit a následně se dožadovat možnosti alternativně dohnat chybějící zápočet v semestru, kdy není daný předmět fakticky vyučován. Pokud student bezdůvodně studium přeruší, může si předmět zapsat až v semestru, kdy je předmět opět vyučován.

2) Druhý cizí jazyk si student zapisuje v semestru podle standardního studijního plánu nebo s předstihem, pokud je předmět v daném semestru vyučován.

3) Na jazykové hodiny student chodí připraven a nosí si s sebou výukové materiály (učebnice, předcházející hodinu rozdané rozmnožené materiály a sešit na poznámky).

4) Nemůže-li student ze závažných důvodů docházet na jazykové hodiny, je povinen svou situaci řešit do jednoho měsíce od začátku semestru s příslušným vyučujícím, který je oprávněn důvody neúčasti posoudit a popřípadě navrhnout adekvátní kompenzaci chybějící docházky. Za omluvitelné důvody lze považovat zdravotní důvody nebo studijní praxi.

5) O změnu úrovně cizího jazyka může student požádat maximálně do jednoho měsíce od zahájení výuky.

6) O uznání zápočtů z jiné školy lze žádat v období jednoho měsíce započatého semestru. K uznání je potřeba předložit sylabus předmětu, údaj o počtu kreditů, údaj o způsobu ukončení, index a potvrzení o absolvovaných zápočtech z dané školy.

7) Předměty jazykového studia lze uznat na základě předložení osvědče
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Rámcové podmínky zápočtu: Rámcové podmínky zápočtu pro prezenční studium:
- prezence v hodinách 70 %
- písemný zápočtový test na 60 %
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
26 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
40 h0 h
Příprava na dílčí test
20 h
0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
44 h
0 h
Celkem
130 h
0 h
 
Literatura:
Základní:
ASHLEY, A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence - New Edition. Oxford University Press, 2003. 304 s. ISBN 0-19-457213-7.
ASHLEY, A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence, New Edition Workbook. Oxford University Press, 2003. 112 s. ISBN 978-0-19-457214-9.

Doporučená:
BOČÁNKOVÁ, M H. -- IVA; KALINA, M. Anglická obchodní korespondence. Ekopress, 2004. 230 s. ISBN 978-80-8611-932-8.
RUDOLF SACHS, J B. Write It Right! Anglická obchodní korespondence. Fraus, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7238-603-1.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: