Sylabus predmetu AJP113E - Anglický jazyk I. Pre-Intermediate (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: AJP113E
Název česky:
Anglický jazyk I. Pre-Intermediate
Název anglicky: English I. Pre-Intermediate
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky:
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Vyučující: Ing. Adam Fireš (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Mgr. Petra Ležáková (cvičící, zkoušející)
RNDr. Lenka Přívětivá (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Předmět Anglický jazyk I. Pre-Intermediate ve formě pro kombinované studium vychází z dávek 1,2,3 na úrovni Pre-Intermediate, která reflektuje jazykovou látku A2 - B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dané jazykové úrovni odpovídá i příslušná hodina anglického jazyka vyučovaná v rámci tutoriálů. Předmět AJ I je zakončen zápočtem. Ve formě pro denní studium je základem látka z jazykového sylabu pro AJ I. Pre-Intermediate a látka z příslušných lekcí učebnice International Express Pre-Intermediate (1. až 3. lekce).
 
Obsah předmětu:
1.Přítomný čas prostý, zjišťovací otázky, frekvenční příslovce (dotace 0/0)
2.Osobní data (dotace 0/0)
3.
Role anglického jazyka ve světě (dotace 0/0)
4.
Seznámení, představování, přivítání, loučení (dotace 0/0)
5.Přítomný čas průběhový, sloveso do (i stažené tvary) (dotace 0/0)
6.
Práce, zaměstnání (dotace 0/0)
7.Popis firmy (dotace 0/0)
8.
Navazování kontaktů osobních, pracovních (dotace 0/0)
9.Minulý čas prostý (dotace 0/0)
10.
Sporty a volnočasové aktivity (dotace 0/0)
11.Dosažené osobní úspěchy (dotace 0/0)
12.
Přivítání návštěvy (dotace 0/0)
13.Opakování (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

- identifikovat a vysvětlit přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas

- rozlišit, vyjmenovat, analyzovat osobní data

- definovat, popsat roli anglického jazyka ve světě

Odborné dovednosti:

Student umí:

- rozlišit nejčastěji užívaná pravidelná a nepravidelná slovesa

- správně tvořit otázky

- navrhnout, vytvořit, realizovat, vyřešit, zlepšit systém učení se novým slovům

Obecné způsobilosti:

Student umí:

- formulovat představovací fráze

- dorozumět se s potenciálními obchodními partnery, koordinovat jednání, rozhodovat o možnostech setkání, pobytu

- popsat firmu.
 
Vstupní znalosti:
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí probírané látky v předmětu je absolvování nižších úrovní předmětu v předcházejícím studiu, tedy A1 - A2. Znalosti se ověřují pomocí rozřazovacího testu na první vyučovací hodině.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům lze doporučit prostudování minimálně základní literatury; kapitoly 1 - 3 učebnice a cvičebnice International Express Pre-intermediate. Hlubší vhled do studované problematiky lze předpokládat na základě prostudování rozšiřující literatury. K dispozici má student rovněž dávky, které mu pomohou studované látce porozumět.

Závěrečný zápočtový test je nutno napsat aslespoň na 60 %.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Rámcové podmínky zápočtu pro prezenční studium:
- prezence v hodinách 70 %
- písemný zápočtový test na 60 %
Rámcové podmínky zápočtu pro kombinované studium: - písemný zápočtový test na 60 %
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
8 h
Účast na cvičeních
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
22 h
Příprava na cvičení
0 h
Studium e-learningových materiálů
10 h
Zpracování dávek
25 h
Příprava na dílčí test3 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
10 h
Celkem
78 h
 
Literatura:
Základní:
MASCULL, B. Business Vocabulary in Use from Elementary to Pre-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 176 s. ISBN 978-0-521-77529-8.
HARDING, K. -- APPLEBY, R. International Express Pre-intermediate. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2014. 158 s. ISBN 978-0-19-459785-2.

Doporučená:
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 350 s. ISBN 978-0-521-53289-1.
REDMAN, S. English Vocabulary in Use Pre-intermediate/Intermediate. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 263 s. ISBN 978-0-521-61465-8.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: