Sylabus predmetu AJA213E - Anglický jazyk II (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
AJA213E
Název česky:
Anglický jazyk II
Název anglicky:
English II
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Mgr. Petra Ležáková
Vyučující:
Ing. Adam Fireš (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lenka Fojtová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Mgr. Petra Ležáková (garant)
Mgr. Jan Skipala (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Předmět Anglický jazyk II. Pre-Intermediate je určen pro studenty, kteří získali zápočet z předmětu Anglický jazyk I. Pre-Intermediate. Vychází z dávek 4-6 na úrovni Pre-Intermediate, která reflektuje jazykovou látku na úrovni A2-B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dané jazykové úrovni odpovídá i příslušná hodina anglického jazyka vyučovaná v rámci tutoriálů. Předmět je zakončen zápočtem. Ve formě pro denní studium je základem látka z jazykového sylabu pro AJ II. Pre-Intermediate a látka z příslušných lekcí učebnice International Express Pre-Intermediate (4. až 6. lekce).
 
Obsah předmětu:
1.Přítomný čas průběhový versus vazba to be going to při vyjadřování budoucnosti (dotace 0/0)
2.Slovní zásoba k tématu ubytování (dotace 0/0)
3.
Psaní dopisů, elektronická pošta, fax (dotace 0/0)
4.
Pobyt v hotelu (dotace 0/0)
5.
Počitatelnost podstatných jmen, kvantifikátory, neurčitá zájmena, vyjadřování množství (dotace 0/0)
6.
Jídlo (dotace 0/0)
7.
Jak si vychutnat kuchařské umění (dotace 0/0)
8.
V restauraci (dotace 0/0)
9.
Stupňování přídavných jmen, srovnávací věty (dotace 0/0)
10.
Cestování letadlem (dotace 0/0)
11.
Transformace slavných budov (dotace 0/0)
12.Domlouvání obchodních schůzek (dotace 0/0)
13.Opakování (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

- identifikovat a vysvětlit rozdíly mezi různými konstrukcemi vyjadřujícími futuritu (od prostého futura, přes vazbu to be going to až po průběhový prézens)

- rozlišit, vyjmenovat, analyzovat druhy sportů

- definovat, popsat, vyjmenovat kvantifikátory a neurčitá zájmena a jejich složeniny

Odborné dovednosti:

Student umí:

- používat, rozlišit slovní zásobu spojenou s cestováním, pobytem v turistickém letovisku, v hotelu a v restauraci

- vyhnout se chybám při stupňování adjektiv a s tím souvisejících srovnávacích vět

- navrhnout, vytvořit, realizovat, vyřešit, zlepšit jednoduché typy obchodní korespondence

Obecné způsobilosti:

Student umí:

- formulovat zvyky v oblasti stravování

- dorozumět se, koordinovat, rozhodovat se během návštěvy restaurace

- respektovat názory protějšku během společné večeře v restauraci
 
Vstupní znalosti:
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí probírané látky v předmětu je absolvování nižších úrovní předmětu v předcházejícím studiu, tedy A1 - A2. Znalosti se ověřují pomocí rozřazovacího testu na první vyučovací hodině.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům lze doporučit prostudování minimálně základní literatury; kapitoly 4 - 6 učebnice a cvičebnice International Express Pre-intermediate. Hlubší vhled do studované problematiky lze předpokládat na základě prostudování rozšiřující literatury. K dispozici má student rovněž dávky, které mu pomohou studované látce porozumět. Doporučeným postupem při přípravě na předmět je zpracování zadaných úloh v dávkách, kde studenti získají zpětnou vazbu, zda a nakolik učivo pochopili. V případě nejasností, pokud nepomůže procvičování příkladů v doporučené literatuře, mohou se obrátit na vyučující s žádostí o konzultaci. Konzultační hodiny jsou vypsané na každý týden.
Zápočet získávají studenti následovně:

- buď píší zápočtový test na 80 %

- nebo písemně vypracují dávky a vloží je do systému - v tom případě píší zápočtový test na 60 %)

- ústní pohovor.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Rámcové podmínky zápočtu pro prezenční studium:

- prezence v hodinách 70 %

- písemný zápočtový test na 60 %

Rámcové podmínky zápočtu pro kombinované studium:

- vypracování tří dávek

- písemný zápočtový test na 60 %
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
0 h
8 h
Účast na cvičeních
26 h
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
20 h
20 h
Studium e-learningových materiálů
10 h10 h
Zpracování dávek0 h
20 h
Příprava na dílčí test5 h
0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
17 h
20 h
Celkem
78 h78 h
 
Literatura:
Základní:
MASCULL, B. Business Vocabulary in Use from Elementary to Pre-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 176 s. ISBN 978-0-521-77529-8.
MACFARLANE, M. International Express Pre-intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2004. 96 s. ISBN 978-0-19-457498-3.
TAYLOR, L. International Express Pre-intermediate Student s Book. Oxford: Oxford University Press, 2004. 144 s. ISBN 978-0-19-457653-6.

Doporučená:
REDMAN, S. English Vocabulary in Use Pre-intermediate/Intermediate. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 263 s. ISBN 978-0-521-61465-8.
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University press, 2007. 350 s. ISBN 978-0-521-53289-1.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 21. 12. 2019.

Typ výstupu: