Sylabus predmetu AJI413E - Anglický jazyk IV. Intermediate (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
AJI413E
Název česky:
Anglický jazyk IV. Intermediate
Název anglicky: English IV. Intermediate
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
Ing. Adam Fireš (cvičící, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lenka Fojtová (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Mgr. Petra Ležáková (cvičící, zkoušející)
Mgr. Tomáš Potoček (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem studia anglického jazyka na úrovní středně pokročilé je zvládnutí produktivních a receptivních řečových dovednosti, které studentovi umožní účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Rozumí delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů. Dokáže užívat omezené množství kohezních prostředků tak, že umí ze svých výpovědí vytvořit věcnou a koherentní promluvu, ačkoliv v dlouhém textu nedokáže občas postihnout myšlenkovou návaznost. Ovládá gramatiku v relativně vysoké míře. Nedopouští se chyb, které by mohly způsobit nedorozumění, a je si schopen/schopna většinu svých chyb opravit.
 
Obsah předmětu:
1.Grammar: present perfect simple + continuous rozlišení použití, především kladen důraz na odlišení průběhového času (dotace 0/0)
2.
Present perfect simple + continuous, cvičení jak písemná, ale především praktické speaking activities (dotace 0/0)
3.
Time phrases spolu s opakovaním podmínkových vět, sestavení příběhu (dotace 0/0)
4.A good job; speaking + vocabulary: getting your ideal job, CV, application letter, formální, neformální dopis (dotace 0/0)
5.Job responsibilities; job interviews; role-play: a job interview - pair work - act out job interviews (dotace 0/0)
6.
Grammar: 3rd conditional, modal verbs in the past: should have gone, should not have gone - practice + speaking (dotace 0/0)
7.
Culture file, a tough choice - praktické ukázky rozlišných kulturních prostředí, praktické příklady (dotace 0/0)
8.
Intro to business correspondence - fráze pro: making reference, apologizing, requesting, agreeing, disagreeing, etc. (dotace 0/0)
9.
Email, letter of application - nejdříve ukázka, poté samostatné psaní (dotace 0/0)
10.
Grammar: reported speech, indirect speech - vysvětlení a poté praktické příklady, jak písemné, tak mluvení (dotace 0/0)
11.
Politics and current affairs - different items from television, learning a vocabulary, practicing (dotace 0/0)
12.Social responses, saying goodbye - listening, exercises, practising - speaking - pair work (dotace 0/0)
13.
Review test - revision of grammar for most of the lesson, final test (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí - na konci předmětu Anglický jazyk IV. Intermediate správně používat:

- Modální slovesa v minulosti
- Člen neurčitý, určitý a nulový - pokročilejší využití
- Předložky (času, délky, důvodu, následku, příčiny, prostředku)
- Prostředky pro vyjádření nepřímé řeči
- Souslednost časů

Odborné dovednosti:

Student umí:

. Popsat osoby: rozlišit všeobecný dotaz na vzhled a dotaz na zájmy a preference

. Požádat o objasnění či upřesnění informací

. Podat stížnost

. Vytvořit životopis a dopis při žádosti o zaměstnání

Obecné způsobilosti:

Student umí:

. Vyjádřit emoce (potěšení/nelibost, obliba/neobliba, uspokojení, zájem, překvapení, naděje, zklamání, strach, obavy, vděčnost)

. Použít nepřímé otázky pro zdvořilý dotaz

. Sledovat zprávy
 
Vstupní znalosti:
Předpokladem úspěšného zvládnutí výuky odborného jazyka jsou vstupní znalosti na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Cíle předmětu jsou zaměřeny na praktické uplatnění absolventa a sledují osvojení lexikálních jednotek, frazeologických vazeb používaných v obchodním styku, fixaci gram. struktur, porozumění přímému i reprodukovanému projevu, práci s odborným textem a zdokonalení písemného projevu. Výuka sleduje tematické okruhy s vazbou na předměty oborového zaměření, zejména obchodní činnosti.
 
Způsob a metody výuky:
Jazykový kurz v každém semestru je doprovázen třemi dávkami, které slouží k procvičení učiva. Jejich vypracování je doporučené; látka v nich obsažená (a kapitoly 10 - 12 učebnice a cvičebnice International Express Intermediate) je součástí zápočtového testu. Studenti kombinované formy studia vypracují celkem tři sady cvičení (podmínky zápočtu) a odevzdají je vyučujícímu k opravě v přesně stanovených termínech. Ten je opraví, uzná za splněné, popř. vrátí k opravě.
Studenti, kteří vypracují všechny dávky včas, musí napsat písemný test alespoň na 60 %.

Studenti, kteří se rozhodnou dávky nevypracovat, musí napsat písemný test minimálně na 80 %.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Rámcové podmínky zápočtu pro prezenční studium:
- prezence v hodinách 70 %
- písemný zápočtový test na 60 %
Rámcové podmínky zápočtu pro kombinované studium:
- vypracování tří dávek
- písemný zápočtový test na 60 %
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech0 h
8 h
Účast na cvičeních
26 h
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
0 h
32 h
Příprava na cvičení39 h0 h
Studium e-learningových materiálů
8 h
8 h
Zpracování dávek0 h
25 h
Příprava na dílčí test
2 h2 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
3 h
3 h
Celkem
78 h78 h
 
Literatura:
Základní:
MACFARLANE, M. International Express Intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2005. 96 s. ISBN 978-0-19-457497-6.
HARDING, K. -- TAYLOR, L. International Express Intermediate Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2005. 0 ISBN 978-0-19-459737-1.

Doporučená:
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University press, 2007. 350 s. ISBN 978-0-521-53289-1.
MASCULL, B. Business Vocabulary in Use Intermediate. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 176 s. ISBN 978-0-521-74862-9.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: