Sylabus predmetu AJP413E - Anglický jazyk IV. Pre-Intermediate (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
AJP413E
Název česky:
Anglický jazyk IV. Pre-Intermediate
Název anglicky:
English IV. Pre-Intermediate
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Adam Fireš
Vyučující:
Ing. Adam Fireš (cvičící, garant, zkoušející)
PhDr. Anna Gamalová (cvičící, zkoušející)
Ing. Mgr. Petra Ležáková (cvičící, zkoušející)
Mgr. Tomáš Potoček (cvičící, zkoušející)
RNDr. Lenka Přívětivá (cvičící, zkoušející)
Mgr. František Sojka (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Předmět Anglický jazyk IV. Pre-Intermediate je určen pro studenty, kteří získali zápočet z předmětu Anglický jazyk III. Pre-Intermediate. Vychází z dávek 10 - 12 na úrovni Pre-Intermediate, která reflektuje jazykovou látku na úrovni A2-B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dané jazykové úrovni odpovídá i příslušná hodina anglického jazyka vyučovaná v rámci tutoriálů. Předmět je zakončen zápočtem. Ve formě pro denní studium je základem látka z jazykového sylabu pro AJ IV. Pre-Intermediate a látka z příslušných lekcí učebnice International Express Pre-Intermediate (10. až 12. lekce).
 
Obsah předmětu:
1.
Podmiňovací způsob Kondicionál 1 (dotace 0/0)
2.
Předložky místní (dotace 0/0)
3.
Aktivní stáří (dotace 0/0)
4.Zjišťovací otázky (dotace 0/0)
5.
Kondicionál 2 (dotace 0/0)
6.Popis města (dotace 0/0)
7.
Nejlepší města pro život (dotace 0/0)
8.
Společenská konverzace typy odpovědí dle funkce (dotace 0/0)
9.
Trpný rod v přítomném, minulém, budoucím a předpřítomném čase (dotace 0/0)
10.
Popis (slovotvorba odvozování přídavných jmen, tvorba přívlastků) (dotace 0/0)
11.
Podivné zprávy (dotace 0/0)
12.
Loučení, poděkování za pohostinnost (dotace 0/0)
13.Opakování (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

- identifikovat a vysvětlit podmínkové konstrukce, kondicionál 1 a 2, konjunktiv, trpný rod v přítomném, budoucím, minulém a předpřítomném čase

- rozlišit, vyjmenovat, a analyzovat předložky místní

- definovat, popsat, a vyjmenovat přívlastky odvozené z podstatných jmen a sloves

Odborné dovednosti:

Student umí:

- používat, rozlišit slovní zásobu na témata ochrana přírody, město, popisy lidí, věcí, situací

- vyhnout se chybám při tvorbě kondicionálů a trpného rodu

Obecné způsobilosti:

Student umí:

- formulovat otázky, požadavky, popis, poděkování, fráze při loučení

- dorozumět se, koordinovat, rozhodovat se v probraných slovních tématech
 
Vstupní znalosti:
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí probírané látky v předmětu je absolvování nižších úrovní předmětu v předcházejícím studiu, tedy A1 - A2. Znalosti se ověřují pomocí rozřazovacího testu na první vyučovací hodině.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům lze doporučit prostudování minimálně základní literatury, kapitoly 10 - 12 učebnice a cvičebnice International Express Pre-intermediate. Hlubší vhled do studované problematiky lze předpokládat na základě prostudování rozšiřující literatury. K dispozici má student rovněž dávky, které mu pomohou studované látce porozumět. Doporučeným postupem při přípravě na předmět je zpracování zadaných úloh v dávkách, kde studenti získají zpětnou vazbu, zda a nakolik učivo pochopili. V případě nejasností, pokud nepomůže procvičování příkladů v doporučené literatuře, mohou se obrátit na vyučující s žádostí o konzultaci. Konzultační hodiny jsou vypsané na každý týden.
Zápočet získávají studenti následovně:

- buď píší zápočtový test na 80 %

- nebo písemně vypracují dávky a vloží je do systému - v tom případě píší zápočtový test na 60 %)

-ústní pohovor.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Rámcové podmínky zápočtu pro prezenční studium: - prezence v hodinách 70 %
- písemný zápočtový test na 60 %
Rámcové podmínky zápočtu pro kombinované studium:
- vypracování tří dávek
- písemný zápočtový test na 60 %
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
0 h
8 h
Účast na cvičeních
26 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
20 h
20 h
Studium e-learningových materiálů
10 h
10 h
Zpracování dávek0 h
20 h
Příprava na dílčí test5 h
0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test17 h20 h
Celkem
78 h
78 h
 
Literatura:
Základní:
TAYLOR, L. International Express Pre-intermediate Student s Book. Oxford: Oxford University Press, 2004. 144 s. ISBN 978-0-19-457653-6.
MASCULL, B. Business Vocabulary in Use from Elementary to Pre-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 176 s. ISBN 978-0-521-77529-8.
MACFARLANE, M. International Express Pre-intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2004. 96 s. ISBN 978-0-19-457498-3.

Doporučená:
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 350 s. ISBN 978-0-521-53289-1.
REDMAN, S. English Vocabulary in Use Pre-intermediate/Intermediate. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 263 s. ISBN 978-0-521-61465-8.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: