Sylabus predmetu EFL114E - Anglický jazyk pro právníky (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
EFL114E
Název česky: Anglický jazyk pro právníky
Název anglicky:
Legal English
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
Ing. Adam Fireš (cvičící, garant, zkoušející)
Mgr. Jan Skipala (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cíle předmětu jsou zaměřeny na praktické uplatnění absolventa a sledují osvojení lexikálních jednotek, frazeologických vazeb používaných v obchodním styku, fixaci gram. struktur, porozumění přímému i reprodukovanému projevu, práci s odborným textem a zdokonalení písemného projevu. Výuka sleduje tematické okruhy s vazbou na předměty oborového zaměření, zejména právnické činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.Introduction to Legal English, Czech x common law - focus on the differences. (dotace 0/0)
2.
History of law, division of law particular areas. Focus on definition of law. (dotace 0/0)
3.
Grammar: differences between normal English and Legal English - pointing out the most common. Which modal verb(s) are the most used in written Legal English. Practical examples. (dotace 0/0)
4.
Review (previous lessons, checking the HW and vocabulary), common law, what is a precedent (dotace 0/0)
5.
Contracts - law of contract, contract formation - examples, individual work - how to draft a contract - presentation(s) to the whole class (dotace 0/0)
6.Grammar: dates, nouns, countable and non-countable nouns, gender, definiteness, why is Legal grammar so different to the common one (dotace 0/0)
7.
Contracts listening, exercises, study case, what kind of contracts we have entered recently, examples, discussion (dotace 0/0)
8.
Grammar: pronouns (the foregoing, the above, other, another, other pro-forms: here, there, where), exercises, writing, verbs-tense: passive voice - how is the passive voice used in Legal English, what other types of grammar are the most common (dotace 0/0)
9.
Types of contracts, essential terms of a contract, mutual agreement (dotace 0/0)
10.
Types of contracts, types of contracts (in the meaning of form), examples of implied contracts, discussion, sample reading (dotace 0/0)
11.
Discharge of contracts - how to terminate a contract, examples of discharge by agreement (dotace 0/0)
12.
Grammar: modal verbs, prepositions, exercises, speaking activities (dotace 0/0)
13.Contracts remedies - different kinds of remedies apart from damages, types of damages may the non-breaching party be awarded (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí - na konci předmětu Anglický jazyk pro právníky student umí správně používat:

. Správně používat odbornou slovní zásobu dle probraných témat

. Správně používat gramatické struktury používané v právních textech

. Ovládá gramatiku ve vysoké míře

. Ovládá správnou výslovnost a použití odborných termínů v právním kontextu

Odborné dovednosti:

Student umí:

. Dokáže rychle přehlédnout dlouhý, složitý text a najít důležité podrobnosti.

. Umí se zapojit do diskuse o odborných tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

. Nedopouští se chyb, které by mohly způsobit nedorozumění v právnickém textu.

. Formulovat věty a odborný text v právní oblasti.

. Vyhnout se chybám souvisejícím s odlišnou stylistickou a syntaktickou stavbou anglického jazyka.

. Využívat lexikální zásobu v rozsahu témat a vyhnout se nepřesnostem v překladu vyplývajícím z odlišného používání odborných termínů v anglickém jazyce.

Obecné způsobilosti:

Student umí:

. Dorozumět se v situacích s použitím odborného jazyka v oblasti právní.

. Dokáže se vyjadřovat sebevědomě, srozumitelně a zdvořile v rámci formálních a neformálních funkčních stylů, které odpovídají dané situaci a osobám, kterých se to týká.
 
Vstupní znalosti:
Předpokladem úspěšného zvládnutí výuky odborného jazyka jsou vstupní znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Cíle předmětu jsou zaměřeny na praktické uplatnění absolventa a sledují osvojení lexikálních jednotek, frazeologických vazeb používaných v obchodním styku, fixaci gram. struktur, porozumění přímému i reprodukovanému projevu, práci s odborným textem a zdokonalení písemného projevu. Výuka sleduje tematické okruhy s vazbou na předměty oborového zaměření, zejména právnické činnosti.
 
Způsob a metody výuky:
Jazykový kurz v každém semestru je doprovázen třemi dávkami, které slouží k procvičení učiva. Jejich vypracování je doporučené; látka v nich obsažená je součástí zápočtového testu. Studenti kombinované formy studia vypracují celkem tři sady cvičení (podmínky zápočtu) a odevzdají je vyučujícímu k opravě v přesně stanovených termínech. Ten je opraví, uzná za splněné, popř. vrátí k opravě. Předpokládá se také prostudování základní literatury.
Studenti, kteří vypracují všechny dávky včas, musí napsat písemný test alespoň na 60 %.

Studenti, kteří se rozhodnou dávky nevypracovat, musí napsat písemný test minimálně na 80 %.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Rámcové podmínky zápočtu pro prezenční studium: - prezence v hodinách 70 %
- písemný zápočtový test na 60 %
Rámcové podmínky zápočtu pro kombinované studium:
- vypracování tří dávek
- písemný zápočtový test na 60 %
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
0 h8 h
Účast na cvičeních
26 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h24 h
Příprava na cvičení31 h0 h
Studium e-learningových materiálů12 h
12 h
Zpracování dávek
0 h
25 h
Příprava na dílčí test
15 h
15 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
20 h
20 h
Celkem
104 h
104 h
 
Literatura:
Základní:
MURPHY, R. English Grammar in Use with Answers: Reference and Practice for Intermediate Students. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 352 s. ISBN 052143680X.
ŽBELOVÁ, V. Introduction to Legal English for students of VŠMIE. VŠMIE, 2012. 224 s. ISBN 978-80-86847-56-6.

Doporučená:
HANKOVÁ, L. Angličtina pro právníky. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o, 2010. 350 s. ISBN 978-80-7380-285-1.
GOUDSWAARD, G. Business English. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 112 s. ISBN 80-7169-850-4.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: