Sylabus predmetu ANG1 - Angličtina I (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: ANG1
Název česky: Angličtina I
Název anglicky:
English I
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/6 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Jan Skipala
Vyučující: Ing. Adam Fireš (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Mgr. Petra Ležáková (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Lenka Přívětivá (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Skipala (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Monika Školová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Zopakovat a prohloubit dosažené znalosti gramatického a lexikálního systému daného jazyka v kombinaci s intenzívním nácvikem čtyř jazykových dovedností (mluvení, čtení, poslech, psaní) v komunikativním kontextu. Seznámit studenty se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací různorodých obecných a odborných textů pro poslech a čtení. Jazykový materiál (zejména lexikální a gramatické jednotky) není prezentován a procvičován odtažitě, ale je kontextualizován ve specifických situacích, s uplatněním specifických jazykových funkcí.
Studenti se seznamují se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby, a jsou vedeni k cílevědomému a uvědomělému používání jazyka jednak v ústní, tak v písemné komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak i správnosti.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
Po úspěšném absolvování předmětu Cizí jazyk I – Angličtina I.-VI. budou posluchači schopni rozumět větám a používaným slovům z oblasti, k nimž mají bezprostřední vztah (angličtina – oblasti obchodního jazyka na úrovni středně pokročilí). Budou schopni postihnout hlavní smysl jednoduchých sdělení a oznámení. Budou umět přečíst jednoduché texty a najít určité informace v běžně používaných materiálech, například reklamách, prospektech, jídelních lístcích, formulářích a jízdních řádech. Porozumí krátkým a jednoduše psaným osobním a obchodním dopisům. Budou moci komunikovat při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací. Zvládnou společenskou konverzaci (angličtina – konverzace na odborné téma). Budou schopni používat řadu frází a vět k popisu své osoby, rodiny, zaměstnání, životních podmínek, firmy nebo instituce. Budou umět psát krátký, jednoduchý text, poznámku a vzkaz. Napsat osobní a méně složitý obchodní dopis.
 
Vstupní znalosti:
středoškolská maturita
 
Způsob a metody výuky:
Výuka v menších skupinkách, rozdělení posluchačů dle vstupní jazykové vybavenosti, kontaktní výuka, využití audio-video-IT technologii.
Hodnocení výsledků formou pre-testů v průběhu akademického roku, zápočtové testy, seminární práce-kompozice v daném jazyce.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zpracovat strukturovaný životopis v angličtině. Max rozsah 1xA4
Zápočtový test minimum 60%
• Business Know-How
• Getting on in business
• Research a well-known company
• Describing daily office routine
• Numbers
• How to manage your time
• Researching a company´s structure
• Describing current activities
• E-commerce
• Departments in a company
• Phone numbers
• Writing a web page
 
Rámcové podmínky zkoušky:
viz Angličtina VI
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na cvičeních
20 h
4 h
Příprava na cvičení
10 h
10 h
Zpracování dávek
4 h
4 h
Příprava na dílčí test2 h2 h
Příprava na souhrnný zápočtový test2 h
2 h
Celkem38 h22 h
 
Literatura:
Základní:
HOBBS, M. Commerce I. London: OUP, 2010. 120 s. ISBN 978-0-19-456983-5.
HOBBS, M. Commerce II. London: OUP, 2011. 130 s. ISBN 978-0-19-456983-5.
WOOD, N. Business and Commerce, Workshop. London: OUP, 2015. 50 s. ISBN 0-19-438825-5.
MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2010. 200 s. ISBN 0-521-77529-9.
SKIPALA, J. Studijní opora Angličtina I.-VI. Ostrava: VŠP, a.s., 2017. 180 s.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: