Sylabus predmetu ANG5 - Angličtina V (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
ANG5
Název česky:
Angličtina V
Název anglicky:
English V
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/6 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
Ing. Adam Fireš (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Skipala (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Seřadit části dopisu/emailu dle obsahu sdělení. Formulovat stížnost, žádost, pozvání a poděkování. Rozvinou diskuzi na téma móda a módní průmysl. Obhajovat svá stanoviska. Identifikovat rozdíly mezi přítomným, minulým a předpřítomným časem. Objasnit postoj na příkladech efektivní písemné komunikace. Obhájit použití špičkových technologií v činnostech podnikatele a podniku. Zhodnotit výhody a nevýhody nových technologií. Srovnat využití informačních systémů v minulosti a nyní. Porovnávat různé příklady pracovního prostředí. Charakterizovat nástroje a prvky, které uspokojují pracovní činnosti. Shrnout náměty pracovní zodpovědnosti. Vyjmenovat a porozumět pojmům z oblasti pracovních podmínek. Připravit různé druhy marketingových aktivit. Aplikovat dotazník spotřebitele. Interpretovat poznatky o marketingu. Nalézt a demonstrovat vhodné formy komunikace se spotřebitelem. Navrhnout dotazník. Osvojit si používání procent, zlomků a číslovek. Posoudit přínos vynálezů pro dnešní společnost. Interpretovat příběh konkrétní osoby-vynálezce. Obhájit názory a postoje, souhlasit a nesouhlasit s výroky. Diskutovat na téma inovací v podnikání a podniku. Zorientovat se na chat room web stránkách.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
Po úspěšném absolvování předmětu Angličtina I.-V. budou posluchači schopni rozumět větám a používaným slovům z oblasti, k nimž mají bezprostřední vztah (angličtina – oblasti obchodního jazyka na úrovni středně pokročilí). Budou schopni postihnout hlavní smysl jednoduchých sdělení a oznámení. Budou umět přečíst jednoduché texty a najít určité informace v běžně používaných materiálech, například reklamách, prospektech, jídelních lístcích, formulářích a jízdních řádech. Porozumí krátkým a jednoduše psaným osobním a obchodním dopisům. Budou moci komunikovat při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací. Zvládnou společenskou konverzaci (angličtina – konverzace na odborné téma). Budou schopni používat řadu frází a vět k popisu své osoby, rodiny, zaměstnání, životních podmínek, firmy nebo instituce. Budou umět psát krátký, jednoduchý text, poznámku a vzkaz. Napsat osobní i složitější obchodní dopis.
 
Vstupní znalosti:
Angličtina IV
 
Způsob a metody výuky:
Výuka v menších skupinkách, rozdělení posluchačů dle vstupní jazykové vybavenosti, kontaktní výuka, využití audio-video-IT technologii.
Hodnocení výsledků formou pre-testů v průběhu akademického roku, zápočtové testy, seminární práce-kompozice v daném jazyce.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
MARKETING
Do some research.
Think of a product or service you know or buy regularly and about how the company markets it.
• Find out what you can about the company
• Who is its target market?
• What are its objectives?
• What is its market share?
• Who are its competitors?
• What kinds of promotion does the company use?


Výuka v menších skupinkách, rozdělení posluchačů dle vstupní jazykové vybavenosti, kontaktní výuka, využití audio-video-IT technologii.
Hodnocení výsledků formou pre-testů v průběhu akademického roku, zápočtové testy, seminární práce-kompozice v daném jazyce.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
viz Angličtina VI
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Účast na cvičeních
20 h
6 h
Příprava na cvičení
10 h10 h
Zpracování dávek
4 h
4 h
Příprava na dílčí test
2 h
2 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
2 h
2 h
Celkem
38 h
24 h
 
Literatura:
Základní:
HOBBS, M. Commerce II. London: OUP, 2010. 180 s. ISBN 978-0-19-456983-5.
WOOD, N. Business and Commerce, Workshop. London: OUP, 2011. 50 s. ISBN 0-19-438825-5.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 3. 2020.

Typ výstupu: