Course syllabus B14_1 - Ekonomická matematika (VŠPP - LS 2019/2020)

     Czech          English          

Kód předmětu:
B14_1
Název česky:
Ekonomická matematika
Název anglicky:
Economic Mathematics
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: RNDr. Zdeněk Taussik
Vyučující:
Ing. Ján Dvorský, PhD. (zkoušející)
RNDr. Zdeněk Taussik (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.
Opakování středoškolského učiva.Úvodní tutoriál. (dotace 0/0)
2.
Maticový počet a determinanty. Uplatnění při řešení soustav lineárních rovnic a řešení ekonomických úloh. (dotace 0/0)
3.Posloupnosti. Limity posloupnosti. Řady. Jejich užití v praxi. (dotace 0/0)
4.
Reálná funkce jedné reálné proměnné. Operace s funkcemi. Složené funkce. Inverzní funkce. (dotace 0/0)
5.
Monotónní funkce. Limita funkcí. Věty o limitách funkcí. (dotace 0/0)
6.
Pojem derivace. Základní vlastnosti derivace. (dotace 0/0)
7.Derivace základních elementárních funkcí. Vzorce pro počítání derivací. (dotace 0/0)
8.Derivace vyšších řádů. Extrémy funkcí a jejich vyšetřování. Určování průběhu funkcí. (dotace 0/0)
9.
Základy integrálního počtu. Neurčitý integrál a metody integrování. (dotace 0/0)
10.
Určitý integrál a jeho využití v ekonomii. (dotace 0/0)
11.
Základy finanční matematiky. Standardy. Úročení a jeho typy. (dotace 0/0)
12.Srovnání jednoduchého a složeného úročení. Současná a budoucí hodnota kapitálu, diskont, výpočty výnosnosti, hrubý a čistý výnos. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Budete umět:

. používat potřebné metody, výpočetní techniku a nástroje pro kvantifikaci ekonomických jevů a procesů jako základ pro rozhodování a řízení podnikatelských procesů,

. samostatně řešit matematickými a statistickými metodami úlohy z ekonomické praxe,

. pracovat s odbornou literaturou z oblasti kvantitativních metod,

. aplikovat získané vědomosti, schopnosti a dovednosti v navazujících předmětech.

Získáte:

. základní matematický aparát pro řešení praktických úloh na úrovni základů vysokoškolské matematiky,

. schopnost analytického a syntetické myšlení,

. návyky systematického přístupu k řešení problémů,

. přehled a některé praktické dovednosti při finančních a pojistných výpočtech,

. dovednosti pro provádění věcného, časového a prostorového srovnání sledovaných znaků a hospodářských ukazatelů,

. znalosti a dovednosti v oblasti základních matematicko-statistických metod pro analýzu časových řad ekonomických ukazatelů.

Budete schopni:

. používat metody vysokoškolské matematiky při řešení ekonomických úloh z praxe,

. analyzovat vstupy a výstupy výrobních procesů,

. řešit úlohy z oblasti finanční matematiky,

. vypočítat toky ekonomických veličin za určité období.
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Požadavky na ukončení předmětu Ekonomická matematika v Předmět je ukončen zkouškou, která je písemná a trvá 1 hodinu.
v Podmínkou možnosti vykonat zkoušku je úspěšné absolvování kontrolního testu.
v Písemná zkouška je vykonána, pokud student získá minimálně 40 bodů. Pokud je hodnocena na méně bodů, zkouška není uznána (bere se za 0 bodů) a student ji musí opakovat.
v Celkem v bodovém hodnocení musí student získat 50 bodů, aby složil zkoušku z předmětu. Struktury sumativního hodnocení a jeho složek v rámci předmětu Hodnocená aktivita | Získané body | Procentní vyjádření Aktivita studenta na konzultacích | 10 | 10 Kontrolní test | 10 | 10 Písemná zkouška | 80 | 80 Celkem | 100 | 100 Výsledná hodnotící stupnice
A = 90 - 100% (90 - 100 bodů)
B = 80 - 89% (80 - 89 bodů)
C = 70 - 79% (70 - 79 bodů)
D = 60 - 69% (60 - 69 bodů)
E = 50 - 59% (50 - 59 bodů)
F = 49 - 0 % (49 bodů a méně)
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:
Základní:
1. SEDLÁČKOVÁ, L. -- OLŠÁKOVÁ, A. -- TAUSSIK, Z. Ekonomická matematika a Statistika v podnikání. VŠP a.s, 2013.
KAŇKA, M. -- COUFAL, J. -- KLŮFA, J. Učebnice matematiky pro ekonomy. Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-24-8.

Doporučená:
BURDA, P. -- BOHÁČ, Z. -- DOLEŽALOVÁ, J. Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB-TU Ostrava. 2nd vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. 140 s. ISBN 80-7078-942-5.
RADOVÁ, J. -- DVOŘÁK, P. -- MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 5th vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s, 2005. ISBN 80-247-1230-X.
ISBN 80-247-1230-X. Matematické minimum pro studium matematiky na VŠE Praha. 1st vyd. Praha: VŠE, 2003. 189 s. ISBN 80-245-0513-4.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Type of output: