Sylabus predmetu JA1 - Jazyk anglický I. (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
JA1
Název česky: Jazyk anglický I.
Název anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Mgr. Jan Skipala
Vyučující:
Ing. Adam Fireš (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Skipala (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Zopakovat a prohloubit dosažené znalosti gramatického a lexikálního systému daného jazyka v kombinaci s intenzívním nácvikem čtyř jazykových dovedností (mluvení, čtení, poslech, psaní) v komunikativním kontextu. Seznámit studenty se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací různorodých obecných a odborných textů pro poslech a čtení. Jazykový materiál (zejména lexikální a gramatické jednotky) není prezentován a procvičován odtažitě, ale je kontextualizován ve specifických situacích, s uplatněním specifických jazykových funkcí.
Studenti se seznamují se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby, a jsou vedeni k cílevědomému a uvědomělému používání jazyka jednak v ústní, tak v písemné komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak i správnosti.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
Po úspěšném absolvování předmětu Jazyk anglický I.-VI. budou posluchači schopni rozumět větám a používaným slovům z oblasti, k nimž mají bezprostřední vztah (angličtina – oblasti obchodního jazyka na úrovni středně pokročilí). Budou schopni postihnout hlavní smysl jednoduchých sdělení a oznámení. Budou umět přečíst jednoduché texty a najít určité informace v běžně používaných materiálech, například reklamách, prospektech, jídelních lístcích, formulářích a jízdních řádech. Porozumí krátkým a jednoduše psaným osobním a obchodním dopisům. Budou moci komunikovat při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací. Zvládnou společenskou konverzaci (angličtina – konverzace na odborné téma). Budou schopni používat řadu frází a vět k popisu své osoby, rodiny, zaměstnání, životních podmínek, firmy nebo instituce. Budou umět psát krátký, jednoduchý text, poznámku a vzkaz. Napsat osobní a méně složitý obchodní dopis.
 
Vstupní znalosti:
středoškolská maturita
 
Způsob a metody výuky:
Výuka v menších skupinkách, rozdělení posluchačů dle vstupní jazykové vybavenosti, kontaktní výuka, využití audio-video-IT technologii.
Hodnocení výsledků formou pre-testů v průběhu akademického roku, zápočtové testy, seminární práce-kompozice v daném jazyce.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zpracovat strukturovaný životopis v angličtině. Max rozsah 1xA4
Zápočtový test minimum 60%
• Business Know-How
• Getting on in business
• Research a well-known company
• Describing daily office routine
• Numbers
• How to manage your time
• Researching a company´s structure
• Describing current activities
• E-commerce
• Departments in a company
• Phone numbers
• Writing a web page
 
Rámcové podmínky zkoušky:
viz Jazyk anglický V
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na cvičeních
20 h
4 h
Příprava na cvičení
10 h
10 h
Zpracování dávek
4 h4 h
Příprava na dílčí test
2 h
2 h
Příprava na souhrnný zápočtový test2 h
2 h
Celkem38 h
22 h
 
Literatura:
Základní:
HOBBS, M. Commerce I. London: OUP, 2010. 120 s. ISBN 978-0-19-456983-5.
HOBBS, M. Commerce II. London: OUP, 2011. 130 s. ISBN 978-0-19-456983-5.
WOOD, N. Business and Commerce, Workshop. London: OUP, 2015. 50 s. ISBN 0-19-438825-5.
MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2010. 200 s. ISBN 0-521-77529-9.
SKIPALA, J. Studijní opora Angličtina I.-VI. Ostrava: VŠP, a.s., 2017. 180 s.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 3. 2020.

Typ výstupu: