Sylabus predmetu JA2 - Jazyk anglický II. (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
JA2
Název česky:
Jazyk anglický II.
Název anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Jan Skipala
Vyučující:
Ing. Adam Fireš (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lenka Fojtová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Skipala (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Monika Školová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Zopakovat a prohloubit dosažené znalosti gramatického a lexikálního systému daného jazyka v kombinaci s intenzívním nácvikem čtyř jazykových dovedností (mluvení, čtení, poslech, psaní) v komunikativním kontextu. Seznámit studenty se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací různorodých obecných a odborných textů pro poslech a čtení. Jazykový materiál (zejména lexikální a gramatické jednotky) není prezentován a procvičován odtažitě, ale je kontextualizován ve specifických situacích, s uplatněním specifických jazykových funkcí.
Studenti se seznamují se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby, a jsou vedeni k cílevědomému a uvědomělému používání jazyka jednak v ústní, tak v písemné komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak i správnosti.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
Po úspěšném absolvování předmětu Jazyk anglický I.-VI. budou posluchači schopni rozumět větám a používaným slovům z oblasti, k nimž mají bezprostřední vztah (angličtina – oblasti obchodního jazyka na úrovni středně pokročilí). Budou schopni postihnout hlavní smysl jednoduchých sdělení a oznámení. Budou umět přečíst jednoduché texty a najít určité informace v běžně používaných materiálech, například reklamách, prospektech, jídelních lístcích, formulářích a jízdních řádech. Porozumí krátkým a jednoduše psaným osobním a obchodním dopisům. Budou moci komunikovat při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací. Zvládnou společenskou konverzaci (angličtina – konverzace na odborné téma). Budou schopni používat řadu frází a vět k popisu své osoby, rodiny, zaměstnání, životních podmínek, firmy nebo instituce. Budou umět psát krátký, jednoduchý text, poznámku a vzkaz. Napsat osobní i složitější obchodní dopis.
 
Vstupní znalosti:
zápočet předmětu Jazyk anglický I.
 
Způsob a metody výuky:
Cílem předmětu Jazyk anglický I.-VI. se rozumí prostudování zadaného rozsahu slovní zásoby a mluvnických struktur včetně praktického zvládání a rozvíjení komunikativních jazykových dovedností a jejich aplikace ve všech čtyřech základních řečových dovednostech, ať už produktivních – mluvení a psaním, tak i receptivních – čtení a poslech s porozuměním. Osvojení si základní slovní zásoby s podnikatelského prostředí, porozumění jednoduchým větám a spojením. Umět popsat své osobní silné a slabé stránky. Naučit se reprodukovat základní informace o společnosti, firmě, instituci. Definovat pracovní profese.


Zaměření cvičení:
• Travelling tips
• Researching an airline
• Travel experience
• Accommodation
• Booking a hotel
• Filling in a booking form
• Sponsorship
• Describing qualifications and experience
• Sales techniques
• Arranging a meeting
• Describing trends
• Your own USP´s
• Making and accepting invitations
• Emailing a schedule
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Vyhledat JOB VACANCY – JOB ADVERTISEMENT v angličtině (noviny, časopis, internet).
Tento inzerát přeložit do češtiny a napsat JOB APPLICATION/MOTIVATION LETTER v angličtině
Semestrální práce= 3 části : 1) pracovní inzerát v angličtině
2) překlad pracovního inzerátu do češtiny
3) odpověď na pracovní inzerát v angličtině
 
Rámcové podmínky zkoušky:
viz Jazyk anglický V
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:
Základní:
WOOD, N. Business and Commerce, Workshop. London: OUP, 2015. 50 s. ISBN 0-19-438825-5.
HOBBS, M. Commerce I. London: OUP, 2010. 120 s. ISBN 978-0-19-456983-5.
HOBBS, M. Commerce II. London: OUP, 2011. 130 s. ISBN 978-0-19-456983-5.
SKIPALA, J. Studijní opora Angličtina I.-VI. Ostrava: VŠP, a.s., 2017. 180 s.
MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2010. 200 s. ISBN 0-521-77529-9.
MASCULL, B. Business Vocabulary in Use Elementary to Pre-intermediate. 2. vyd. Cambridge: University Press, 2010. 176 s. ISBN 978-0-521-12827-8.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 3. 2020.

Typ výstupu: