Sylabus predmetu BP7_3 - Management kvality I (Soudobé koncepce TQM) (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
BP7_3
Název česky:
Management kvality I (Soudobé koncepce TQM)
Název anglicky: Quality Management I (TQM concept)
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Obsahová náplň předmětu by měla vést k pochopení významu kvality pro současné podnikání. Tento fakt je všeobecně znám a od devadesátých let minulého století dochází k postupnému zvýrazňování její úlohy, což dokazuje nejen přijetí nových dokumentů pro oblast kvality, ale především rostoucí zájem o trvalé procesy zlepšování ze strany podniků. Management kvality se tak stává přirozenou a samozřejmou součástí života podniků. S rostoucí globalizací roste zároveň i tlak na sjednocování pohledu na kvalitu, její posuzování a hodnocení. K dispozici je řada koncepcí, v části Management kvality I se zaměříme na oblast TQM, včetně všech souvisejících soudobých koncepcí QMS (EFQM model excelence, Model START, START PLUS, CAF, apod.)
 
Obsah předmětu:
1.
Kvalita, řízení kvality (základní pojmy, historický vývoj, současný stav koncepce QMS). (dotace 0/0)
2.
Řízení rozvoje kvality v procesu změny (definice změny, etapy rozvoje v prostředí změn, procesní řízení) (dotace 0/0)
3.
Integrace (základní pojmy, význam integrace pro podnik, budování QMS, základní koncepce) (dotace 0/0)
4.
TQM Total Quality Management (podstata, význam, principy, TQM jako cesta neustálého zlepšování) (dotace 0/0)
5.
EFQM model excelence (sebehodnocení, EFQM model a další související modely CAF, START, START+) (dotace 0/0)
6.
Týmová práce (význam pro udržitelný rozvoj, typy, struktury, metody, učící se podnik, zásady, principy) (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
K zápočtu student předloží semestrální práci, prokazující pochopení studované látky a schopnosti aplikace poznatků. V průběhu semestru vykoná student písemný test ověřující formou otevřených a uzavřených otázek hloubku pochopení vyučované problematiky ve vazbě na semestrální práci. Celkové hodnocení zahrnuje ohodnocení semestrální práce, průběžného/ zápočtového testu.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Literatura:
Základní:
PETŘÍKOVÁ, R A K. Lidé v procesech řízení (Multikulturní dimenze podnikání). Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-28-3.
NENADÁL, J. - PETŘÍKOVÁ, R. - PLURA, J. - TOŠENOVSKÝ, J. Moderní management jakosti (Principy Postupy Metody). Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: