Sylabus predmetu BP7_4 - Management kvality II (Mezinárodní systémové standardy) (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
BP7_4
Název česky:
Management kvality II (Mezinárodní systémové standardy)
Název anglicky:
Quality Management II (International System Standards)
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Význam kvality pro současné podnikání je již všeobecně znám a uznáván a od devadesátých let minulého století dochází k postupnému zvýrazňování její úlohy, což dokazuje nejen přijetí nových dokumentů pro oblast kvality, ale především rostoucí zájem o procesy zlepšování a péči o kvalitu ze strany podniků. Management kvality se tak stává přirozenou součástí života podniků.

S rostoucí globalizací roste zároveň i tlak na sjednocování pohledu na kvalitu, její posuzování a vyhodnocování. Byla vytvořena řada norem, zabývající se kvalitou, která je použitelná pro všechna odvětví podnikání a je návodem jak v podniku budovat systém kvality, jak jej rozvíjet a jak o něj pečovat. Do popředí zájmu moderních podniků se dostává rovněž myšlenka společenské odpovědnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky předmětu, podmínky získání zápočtu a zkoušky, doporučená literatura. (dotace 0/0)
2.
Normy řady ISO 9000 (charakteristika jednotlivých norem, základní pojmy, zásady a principy). (dotace 0/0)
3.
Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 (představení normy, certifikace, požadavky) (dotace 0/0)
4.
Proces, procesní model (schéma procesu, procesní řízení, vysvětlení podstaty procesního modelu) (dotace 0/0)
5.
Zásady managementu (požadavky na systém managementu v podmínkách podniků) (dotace 0/0)
6.
Synergie synergetika v systémech managementu kvality, IMS (význam synergie pro podnik, charakteristika IMS, nový svět kvality) (dotace 0/0)
7.
Integrace, KPI (definiční vymezení, jednotlivé kroky integrace, výhody, vymezení KPI) (dotace 0/0)
8.
Stakeholders (charakteristika, očekávání jednotlivých stakeholders, komunikace a spolupráce) (dotace 0/0)
9.
Osobní kvalita (význam a kvalita řízení lidí v systémech řízení a podnikání, překážky a zlepšování, charakteristika manažerského prostředí). (dotace 0/0)
10.
Řízení znalosti (znalosti lidí jako konkurenční výhoda, místo kreativity a inovací v manažerské praxi, data informace znalosti). (dotace 0/0)
11.
Společenská odpovědnost organizací -CSR (koncept společenského prospěchu (CSV), etika a etické principy podnikových systémů řízení). (dotace 0/0)
12.Baťa jako podnikatelský příklad komplexního řízeníBaťova soustava řízení (vybrané principy a porovnání s principy ISO a TQM). Možnosti využití SŘB v současné podnikatelské praxi. (dotace 0/0)
13.
Shrnutí látky a opakování (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zápočtový projekt je zpracován jednotlivě na základě zadání konkrétní činnosti, kdy jsou zapracovány požadavky obsahu předmětu, probíraného v průběhu LS. Požadavek na studenta je prokázat schopnost využít nově nabyté informace v praktickém prostředí a navzájem je provázat tak, aby vznikl ucelený praktický projekt.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Zkouška je ústní, studenti obdrží v dostatečném předstihu okruhy otázek. Při zkoušce je kladen důraz na schopnost převést teoretické znalosti, získané na přednáškách, do praxe.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Literatura:
Základní:
PETŘÍKOVÁ, R. Společenská odpovědnost organizací. 1. vyd. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-8.
ÚNMZ. ČSN EN ISO 9000:2006:Systémy managementu kvality Základní principy a slovník. 1. vyd. Praha: ÚNMZ, 2006.
NENADÁL, J. NOSKIEVIČOVÁ, D. PETŘÍKOVÁ, R. PLURA, J. Moderní management jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press Praha, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7.
ÚNMZ. ČSN ISO 26000:2011: Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti. 1. vyd. Praha: ÚNMZ, 2011.
ÚNMZ. ČSN EN ISO 9001:2016:Systémy managementu kvality Požadavky. 1. vyd. Praha: ÚNMZ, 2016.
ÚNMZ. ČSN EN ISO 9004:2010:Řízení udržitelného úspěchu organizace Přístup managementu kvality. 1. vyd. Praha: ÚNMZ, 2010.
ÚNMZ. ČSN EN ISO 19011:2012:Směrnice pro auditování systému managementu. 1. vyd. Praha: ÚNMZ, 2012.
PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Lidé v procesech řízení (multikulturní dimenze podnikání). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-28-3.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: