Sylabus předmětu BP25_2 - Managerial Economics II (Managerial Accounting and Controlling) (VŠPP - SS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu: BP25_2
Název česky: Manažerská ekonomika II (Manažerské účetnictví a controlling)
Název anglicky: Managerial Economics II (Managerial Accounting and Controlling)
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Vyučující: Ing. Kamila Beňová (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Manažerské účetnictví představuje účetní systém, který je ze své podstaty významně odlišný od tradičního finančního resp. daňového účetnictví, které bylo prvotně konstruováno pro externí uživatele a v zájmu zachování jednotnosti výkladu účtovaných případů podléhá značné míře regulace.podstatnou částí manažerského účetnictví je účetnictví nákladové. Jeho cílem je dát podklady pro řízení podnikatelského procesu, o jehož hlavních parametrech již bylo rozhodnuto. Podle svého primárního obsahového zaměření je koncipováno jako tzv. výkonové, odpovědnostní nebo procesně orientované účetnictví.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní charakteristiky manažerského účetnictví (dotace 0/0)
2.
Účetní informace pro manažerské rozhodování (dotace 0/0)
3.
Odpovědnostní účetnictví (dotace 0/0)
4.Podnikové plánování a rozpočetnictví (dotace 0/0)
5.
Manažerské rozhodovací úlohy (dotace 0/0)
6.
Základní aspekty controllingu (dotace 0/0)
7.Strategický controlling (dotace 0/0)
8.
Operativní controlling (dotace 0/0)
9.
Metody operativního controlligu (dotace 0/0)
10.
Strategický a operativní controlling - rozdíly, přístupy, metody (dotace 0/0)
11.Nákladový controlling (dotace 0/0)
12.
Analýza bodu zvratu (dotace 0/0)
13.
Závěrečné opakování (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Získání a prohloubení znalostí pojmů controllingu a manažerského účetnictví, získání znalostí
o vnitropodnikovém řízení nákladů a výnosů, o tvorbě a využití nákladových kalkulací v 
podnikové praxi.
Dále získání znalostí o procesním řízení ziskovosti, získání přehledu o postupech a metodách
manažerského výkaznictví v podniku, získání schopnosti identifikovat slabá místa ve
vnitropodnikovém hospodaření.
 
Vstupní znalosti:
Klasifikace nákladů, kalkulační metody a techniky, finanční analýzy, analýzy návratnosti investic
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Na 1.tutoriálu si posluchači vyberou téma seminární práce v rozsahu max. 10 stran(+ tabulky a přílohy).K získání zápočtu je potřeba zpracovat seminární práci a uspět v písemném zápočtovém testu. Zkouška probíhá písemnou formou s ústními doplňujícími otázkami.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech28 h
12 h
Účast na cvičeních
28 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
0 h
36 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu10 h
12 h
Příprava na dílčí test
0 h
5 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
5 h
5 h
Příprava na zkoušku7 h8 h
Celkem
78 h78 h
 
Literatura:
Základní:
ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI publishing, 2014. ISBN 80-7357-035-1.
LANDA, M. -- POLÁK, M. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1996-9.
PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Manažerské účetnictví v praxi. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3024-0.
POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2974-9.
HOFMEISTER, R. -- STIEGLER, H. Controlling. Praha: Babtext, 1992. ISBN 80-900178-8-6.
HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-002-2.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: