Sylabus predmetu MR2 - Marketing II (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
MR2
Název česky:
Marketing II
Název anglicky:
Marketing II
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Problematika marketingu je jednou z oblastí, která v podnikání vytváří předpoklady pro zakládání budoucnosti firmy v reálném tržním prostředí. Složitost vztahů na rozhraní vnitřního a vnějšího prostředí klade nároky na schopnost manažerského rozhodování. Marketing se tak stává integrální součástí znalostí a dovedností manažera firmy na všech stupních řízení a rozhodování. Předmět vychází z transformace poznatků globálního trhu do podmínek zejména malého a středního podnikání s aplikací do nové podoby konkurenčního prostředí a očekávaného vývoje trhu. Jednotlivé tematické okruhy se zaměřují na získání znalostí a dovedností z oblasti procesů, charakteristických pro marketingové řízení, tedy od procesu marketingového výzkumu, marketingových analýz, přes formulaci marketingových strategií, přes procesy implementace marketingové strategie (marketingová taktika - marketingový mix, 3V marketing) až po procesy kontroly (marketingová kontrola, marketingový audit). Předmět Marketing II. navazuje na Marketing I. a vytváří znalostní a dovednostní zázemí, potřebné k aplikaci marketingových metod, postupů a myšlení.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní princip procesu marketingového řízení. (dotace 2/2)
 
a.
Trh, jako základ reprodukce majetku.
b.
Hodnotový řetězec v marketingu.
c.
Přidaná hodnota v marketingu.

2.
Základní pojmy a prvky marketingového řízení. (dotace 2/2)
 
a.
Tržní pozice, tržní podíl.
b.
Zakládání budoucnosti firmy, řízení změn.
c.
Zdroje konkurenčních výhod vnitřní/vnější.

3.
Strategický marketing a marketingové strategie. Marketingová výkonnost–marketingová kontrola, marketingový audit. (dotace 2/2)
 
a.
Strategický marketing.
b.
Marketingové strategie.
c.Marketingová výkonnost – marketingová kontrola, marketingový audit.

4.Marketingový plán a proces marketingového plánování. (dotace 2/2)
 
a.
Základy a principy marketingového plánování.
b.Marketingový plán, jako základ podnikání, kritické vazby marketingového plánu.
c.
Marketingový plán a finanční a investiční rozhodování managementu.

5.Systémová struktura firmy a turbulentní tržní prostředí. (dotace 2/2)
 
a.
Hmotné a hodnotové procesy firmy.
b.
Informační a komunikační procesy firmy.
c.
Personální procesy firmy.
d.
Technické a technologické procesy firmy.

6.
Procesní řízení firmy a marketingové nástroje. (dotace 2/2)
 
a.
Systém řízení hmotných a hodnotových procesů firmy.
b.
Synergie systémového řízení procesů firmy.

7.
Marketing a logistika. (dotace 2/2)
 
a.Technologické řetězce, logistické řetězce, dodavatelské řetězce, zákaznické řetězce.
b.
Správa obchodního portfolia.

8.
Prvky a procesy marketingové inteligence – marketingový informační systém a marketingový výzkum. (dotace 2/2)
 
a.
Předmět, typologie a formy marketingového výzkumu (marketingový výzkum podle účelu a charakteru zjišťovaných informací, jednorázové a longitudinální výzkumy).
b.Proces marketingového výzkumu (příprava a realizace marketingového výzkumu, výzkumný projekt, zpracování dat, spolupráce s výzkumnou agenturou, klientský brief, etický kodex).

9.
Procesy práce se zákazníky. (dotace 2/2)
 
a.Chování zákazníků na trzích – osobnost a role spotřebitele, faktory ovlivňující kupní chování, modely kupního chování, typologie spotřebitele, speciální tržní segmenty.
b.
Trhy organizací – B2B trhy.
c.
Spokojenost zákazníka.
d.
Specifika českého spotřebitele.

10.
Procesy řízení marketingové komunikace. (dotace 2/2)
 
a.
Příprava, plánování a řízení komunikačních kampaní.
b.
Vyhodnocování komunikačních kampaní.

11.
Marketingová komunikace – plánování a řízení tradičních nástrojů marketingové komunikace. (dotace 2/2)
 
a.
Řízení nástrojů hromadné komunikace - reklama, podpora prodeje, event marketing, PR.
b.
Řízení nástrojů osobní komunikace - osobní prodej a přímý marketing.
c.
Specifika řízení integrované marketingové komunikace.

12.
Marketingová komunikace – plánování a řízení nástrojů digitálního marketingu. (dotace 2/2)
 
a.Interaktivní marketing, inbound a outbound marketing.
b.Mobilní marketing a marketing sociálních médií.

13.
Aktuální trendy marketingu (internet věcí, nositelné technologie, big data atd.). (dotace 2/2)
 
Výstupy z učení:
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
• Objasnit pojmy marketing management / marketingové řízení, marketingová strategie a marketingový plán.
• Využít analýz jednotlivých částí marketingového prostředí pro aktualizaci marketingového informačního systému a přípravu marketingového plánu.
• Identifikovat tržní příležitosti a možnosti rozvoje firmy ve vazbě na trh a vnější marketingové prostředí.
• Využít metody a nástroje marketingového výzkumu pro potřeby marketingového řízení firmy.
• Identifikovat, formulovat a implementovat marketingovou strategii firmy.
• Zpracovat marketingový plán firmy.
• Pracovat s nástroji a metodami marketingového řízení v rámci implementace marketingových strategií.
• Organizovat a realizovat marketingovou kontrolu.
 
Vstupní znalosti:
Zvládnutí problematiky základů marketingu a marketingového myšlení (Marketing I), managementu (Management) a podnikání (Podnikání a podnik I a II).
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
K zápočtu za předmět Marketing II student předloží semestrální práci, prokazující pochopení studované látky a schopnosti aplikace poznatků na příkladu zpracování marketingového projektu / marketingového plánu, vycházejícího ze zpracované situační analýzy vybraného či fiktivního podniku / organizace / regionu v rámci předmětu Marketing I. Na konci semestru vykoná student písemný test, ověřující hloubku pochopení vyučované problematiky zejména z pohledu zvládnutí základních pojmů, vztahů spojených s marketingovým řízením a s procesy v rámci marketingového řízení.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Zkouška a celkové hodnocení bude zahrnovat ohodnocení semestrální práce, zvládnutí písemného testu a ohodnocení ústních odpovědí, vysvětlujících nejasnosti, plynoucí ze semestrální práce v souladu s rozsahem studované problematiky.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
26 h12 h
Účast na cvičeních
26 h
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
6 h
24 h
Příprava na cvičení
26 h
0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu
20 h
40 h
Příprava na souhrnný zápočtový test20 h34 h
Příprava na zkoušku
26 h
40 h
Celkem150 h150 h
 
Literatura:
Základní:
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
MCDONALD, M. -- WILSON, H. Marketingový plán. Příprava a úspěšná realizace. 7. vyd. Brno: BizBooks, 2011. ISBN 978-80-265-0014-8.

Doporučená:
BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 278 s. ISBN 978-80-247-1535-3.
KOZEL, R. a kol. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.
SVĚTLÍK, J. Marketing – cesta k trhu. Praha: VŠPP, a. s. , 2016.
SVĚTLÍK, J. Marketingové komunikace. Praha: VŠPP, a. s. , 2016. 180 s.
VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5037-8.
ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: