Sylabus predmetu MAA114C - Marketingové aplikace (volitelný blok Marketing) (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
MAA114C
Název česky:
Marketingové aplikace (volitelný blok Marketing)
Název anglicky:
Marketing application
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky: kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti marketingu a naučit studenty správně aplikovat marketing v různorodém ekonomickém prostředí. Studenti se seznámí se specifiky marketingu v jednotlivých oborech, porozumí principům efektivní provázanosti marketingových nástrojů s typem trhu, seznámí se s hlavními modely oborových marketingových aplikací, naučí se kreativně přistupovat k řešení aktuálních problémů, lépe se orientují a získají sebevědomí budoucího uplatnění svých teoretických znalostí při nástupu do praxe. Obsahem předmětu je porozumění marketingové problematice výrobních i nevýrobních odvětví, komerčních i neziskových institucí. Základní metodou výuky je systematický výklad vysvětlovaný na názorných příkladech, široká diskuze a vlastní řešení případových studií z praxe.
 
Obsah předmětu:
1.Produktový marketing. Analýza rozdílů v marketingových přístupech, včetně jejich odůvodněnosti v jednotlivých výrobních oborech, především chemie, potravinářství, energetiky a průmyslového zboží. (dotace 0/0)
2.
Marketing obchodní firmy. Principy efektivity marketingu nevýrobního oboru, specifika síťového marketingu, typy obchodních řetězců, fungování franchisingu. (dotace 0/0)
3.Nákupní marketing. Modely využívané ve firemních nákupech, nákupní centra v rámci řídících struktur. (dotace 0/0)
4.
B2B marketing. Firemní trhy a specifické marketingové nástroje odlišné od marketingového mixu na spotřebních trzích. (dotace 0/0)
5.
Marketing služeb. Odlišný přístup k marketingu nehmotného produktu, systém vazeb hmotného a nehmotného produktu, zákaznický přístup, význam značky a konkurenční odlišnosti u nehmotného produktu. (dotace 0/0)
6.Marketing zdravotnictví. Marketing zdravotních služeb v sektoru veřejném a soukromém, důležitost zákaznického hodnocení a jeho šíření. (dotace 0/0)
7.
Marketing pojišťovnictví, bankovnictví, poštovní marketing. Marketingová specifika u produktů snadno kopírovatelných a zaměnitelných, význam korporátní identity, možnosti odlišení a jedinečnosti ve vysoce konkurenčním prostředí, marketing tzv. nehledaného produktu. (dotace 0/0)
8.
Marketing cestovního ruchu a pohostinství. Regionální marketing, vhodnost balíčků služeb, úspory z rozsahu, agenturní marketing. (dotace 0/0)
9.Marketing neziskových organizací, marketing založený na maximální efektivitě uspokojení společenského požadavku, důvody vyloučení komerčního přístupu. Sociální marketing, jeho rostoucí role ve společnosti i jako konkurenčního argumentu v oblasti společenské odpovědnosti firem. (dotace 0/0)
10.
Marketing umění a kulturního dědictví. Společné a rozdílné rysy marketingu památek a živého umění, marketing jednotlivých kreativních průmyslů, nehmotný produkt a podíl návštěvníka na jeho tvorbě, kombinovaný význam lidského faktoru při tvorbě zážitku jakožto produktu umění, kultura jako žebrák či základní pilíř ekonomiky. (dotace 0/0)
11.Marketing sportu. Sponzoring a jeho význam v podpoře sportu, specifika jednotlivých sportovních odvětví, marketingová komunikace sportovních událostí různého významu, sledovanost médií, návštěvnost. (dotace 0/0)
12.Politický marketing. Výzkumy preferencí politických stran, marketing osobnosti, cílený marketing na národní úrovni, politické kampaně, volební sliby a věrnost voličů, etika a politický marketing. (dotace 0/0)
13.
Globální a lokální marketing. Vhodnost a efektivita globálních či lokálních marketingových kampaní, jejich výhody a nevýhody, principy existence globálního marketingu a souvislosti s holistickým přístupem, modely fungování mezinárodního marketingu, globální konkurence. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí - vysvětlit princip různorodosti marketingu na jednotlivých trzích,

- identifikovat marketingová specifika konkrétního oboru,

- definovat relevantní marketingové nástroje.

Odborné dovednosti:

Student umí - navrhnout marketingový mix pro firmu v daném oboru,

- vytvořit marketingový plán podle typu instituce,

- sestavit hierarchii marketingových cílů konkrétní firmy.

Odborné způsobilosti:

Student umí - srozumitelně vysvětlit principy řešeného problému,

- samostatně se rozhodnout na základě zadání a vlastní analýzy,

- týmově pracovat v rámci časových podmínek a zdrojů dat.
 
Vstupní znalosti:
Znalost základů marketingu.
 
Způsob a metody výuky:
Pro úspěšné studium je nutné důkladné prostudování doporučených kapitol základní literatury v rámci přednášených témat. Pro získání hlubších znalostí a dovedností se doporučuje studium rozšiřující literatury. Tato literatura, stejně jako související knihy uvedených autorů, slouží zároveň jako inspirace a zdroj dalších informací, nutných pro vypracování dávek.
Pro úspěšné uzavření předmětu je třeba splnit níže uvedené požadavky:

1. Docházka:

Docházka je povinná v minimální výši 80%. V případě nižší účasti bude student povinen zpracovat písemný výstup z látky každé vynechané lekce.

2. Zpracování dávek:

Studenti zpracují zadané úkoly ve třech dávkách a postupně je odevzdávají na každém tutoriálu. V konzultačních hodinách, nebo e-mailem jim bude dána zpětná vazba a vyhodnocení zpracovaných úkolů.

3. Konzultace:

V případě problémů s docházkou, nepochopení probírané látky, či nejasností při řešení úkolů v rámci dávek, mohou studenti využít konzultačních hodin vyučujícího, které budou vždy ve dnech výuky daného předmětu. Aktivní studenti s dobře zpracovaným tématem mohou požádat o pokračování jeho vedení v rámci bakalářské práce.

4. Ověření znalostí a dovedností:

Znalosti budou ověřeny v rámci 2 průběžných a závěrečného písemného testu. Dovednosti student prokáže formou zkoušky.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
- docházka min. 80% n. náhradní písemná práce - absolvování 2 průběžných a závěrečného písemného testu znalostí min. na 60%
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Zkouška formou písemného testu. Hodnocení: 0 - 59 %: nevyhověl, 60 -75 % dobře, 76 - 90 % velmi dobře, 91 - 100 % výborně.
 
Studijní zátěž:
DruhKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
8 h
Účast na cvičeních
0 h
Zpracování dávek
40 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu
10 h
Příprava na dílčí test
10 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
16 h
Příprava na zkoušku20 h
Celkem
104 h
 
Literatura:
Základní:
KOTLER, P. -- WRONG, V. -- SAUNDERS, J. -- ARMSTRONG, G. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007. 0 ISBN 978-80-247-1545-2.
STEHLÍK, E. Marketingové aplikace. Praha: Oeconomica, 2006. 213 s. ISBN 80-245-0673-4.
JOHNOVÁ, R. -- ČERNÁ, J. Arts marketing. Marketing umění a kulturního dědictví. Praha: Oeconomica, 2007. 244 s. ISBN 978-80-245-1276-1.

Doporučená:
ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.
KINCL, J. Marketing podle trhů. Praha: Alfa Publishing, 2004. 172 s. ISBN 80-86851-02-8.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: