Sylabus predmetu OP - Odpovědné podnikání (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: OP
Název česky: Odpovědné podnikání
Název anglicky: Social entrepreneurship
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Vyučující: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem povinného předmětu je podání uceleného souboru znalostí a informací o trendech v oblasti interkulturního řízení a interkulturního managementu se zaměřením na etiku a společenskou odpovědnost: pravidla, metody a doporučení.
 
Obsah předmětu:
1.Základní východiska interkulturního řízení a managementu. (dotace 0/0)
2.Vlivy kultury na specifické funkce řízení: vedení pracovníků, procesy stanovení a sjednávání cílů, rozhodování, vytváření motivujících pracovních podmínek, rozvoj interkulturní kompetence manažerů. (dotace 0/0)
3.Projektový management v mezinárodních týmech, specifické požadavky projektové práce v multikulturních týmech. (dotace 0/0)
4.Konstruktivní management kulturně pluralitních projektových týmů. (dotace 0/0)
5.Interkulturní vyjednávání. (dotace 0/0)
6.Trvale udržitelný rozvoj a společensky odpovědné podnikání. (dotace 0/0)
7.Společenská odpovědnost podnikání a společenská odpovědnost v organizacích. (dotace 0/0)
8.Zavádění CSR v organizacích. (dotace 0/0)
9.Etický kodex jako nástroj k prosazení etického chování a rozhodování, pomáhající zlepšovat vnitřní i vnější prostředí podniku. (dotace 0/0)
10.Principy etického řízení a etického podnikání. (dotace 0/0)
11.Etické řízení a moderní nástroje etického řízení. (dotace 0/0)
12.Etická infrastruktura podniku. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
V průběhu semestru student zpracuje semestrální práci prokazující pochopení studované látky a schopnost aplikace poznatků získaných studiem v praxi. Práci lze zpracovávat i v maximálně tříčlenných týmech. Návrhy témat ke zpracování SP jsou přílohou k opoře a vybrané téma sdělí student na první konzultaci (příp. cvičení) pedagogovi. Zároveň je pak precizována informace o struktuře a doporučených metodách a metodice při zpracování.

Formální úprava práce a doporučená struktura:
• cca 20 stran normovaného textu;
• dodržování citačních a bibliografických pravidel;
• struktura odborného článku (tj. abstrakt, úvod, teoreticko-metodologická východiska, rozprava, výsledky, závěr, zdroje).
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Mimo kvalitně zpracované SP je podmínkou získání zápočtu také úspěšné zvládnutí zápočtového testu, ten je realizován v rámci poslední výuky v semestru. Účast na výuce je v kombinovaném studiu fakultativní, nicméně aktivitu a zájem o předmět, které student takto projeví, může pedagog zohlednit při hodnocení.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h14 h
Účast na cvičeních26 h0 h
Celkem52 h14 h
 
Literatura:
Základní:
HOFSTEDE, G J. -- HOFSTEDE, G. Kultury a organizace: software lidské mysli: spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-86131-70-2.
NOVÝ, I. -- SCHROLL-MACHL, S. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Praha: Management Press, 1999. ISBN 978-80-7261-009-9.
NOVÝ, I. -- SCHROLL-MACHL, S. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. ISBN 978-80-7261-121-8.
PETŘÍKOVÁ, R. Společenská odpovědnost organizací. 1. vyd. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-8.
PUTNOVÁ, A. -- SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody: etický a sociální audit. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3.
ZADRAŽILOVÁ, D. Spoločenská odpovědnost podniků. Praha: C. H. BECK, 2010. 163 s. ISBN 978-80-7400-192-5.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: