Sylabus predmetu RLP - Řízení lidského potenciálu (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: RLP
Název česky:
Řízení lidského potenciálu
Název anglicky:
Human potential management
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Vyučující:
PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Obsahová náplň předmětu je vedena s cílem pochopit, že úspěch, konkurenceschopnost a inovace v podnikovém řízení a podnikání závisí nejen na účinné komunikaci, kreativitě a týmové spolupráci ale především na schopnostech, znalostech a dovednostech lidí – jednotlivců i vedení, a na jejich odpovědnosti, trvalé výchově a celoživotním učení se, vše plně ve smyslu aktuálních dokumentů pro úspěšné řízení a podnikání (QMS dokumenty, koncepce CSR/CSV, koncepce P4.0, Soustava řízení Baťa a další).
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
výklad, diskuze, případové studie
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Závěrem semestru student předloží semestrální práci/ projekt prokazující pochopení studované látky a schopnosti aplikace. Na konci semestru vykoná student závěrečný písemný test ověřující formou vybraných otázek hloubku pochopení vyučované problematiky, celkové hodnocení pak zahrnuje ohodnocení semestrální práce, odpovědí na otázky testu/ zápočtového testu a ohodnocení případných ústních odpovědí vysvětlujících nejasností plynoucích ze semestrální práce a testů /písemná část zkoušky.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h12 h
Účast na cvičeních13 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
0 h
15 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu0 h
12 h
Příprava na zkoušku
8 h
8 h
Celkem
47 h
47 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: