Course syllabus SBP215E - Seminar for Bachelor Thesis II. (VŠPP - SS 2019/2020)

     Czech          English          

Course code:
SBP215E
Course title in Czech:
Seminar for Bachelor Thesis II.
Course title in English:
Seminar for Bachelor Thesis II.
Mode of completion and number of credits:
Fulfillment of requirements (5 credits)
Mode of delivery: full-time, 0/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
Name of lecturer:
RNDr. Michal Bejček, Ph.D. (examiner)
Ing. Kamila Beňová (examiner)
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. (examiner)
Mgr. Petra Burianová (examiner)
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. (supervisor)
Mgr. Michal Černý, Ph.D. (examiner)
Ing. Vendula Fialová, Ph.D. (examiner)
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. (examiner)
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek (examiner)
JUDr. Jitka Gregorová (examiner)
Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. (examiner)
JUDr. Petr Hluštík, Ph.D. (examiner)
Bc. Ing. Hana Hornová, MBA (examiner)
JUDr. Helena Chaloupková (examiner)
Mgr. Lenka Janečková (examiner)
Mgr. Jana Király (examiner)
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. (examiner)
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (examiner)
JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D. (examiner)
PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. (examiner)
doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc. (examiner)
Ing. Josef Myslín (examiner)
doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (examiner)
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D. (examiner)
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (examiner)
JUDr. Anita Pešulová (examiner)
prof. Ing. Jiří Polách, CSc. (examiner)
JUDr. Zdeňka Ponitz (examiner)
JUDr. David Sedláček (examiner)
Ing. Roman Storch, CSc. (examiner)
JUDr. David Šmíd, Ph.D. (examiner)
Mgr. Martin Trčka (examiner)
JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. (examiner)
Mgr. Ing. Tomáš Tykva (examiner)
JUDr. Libor Vávra (examiner)
Mgr. Eva Zorková (examiner)
Prerequisites:
none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
Preparation and presentation of one´s own seminar paper/essay
130 h
130 h
Total130 h
130 h
 
Recommended reading:
Basic:
SYNEK, M. -- MIKAN, P. -- VÁVROVÁ, H. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3rd ed. Praha: Oeconomica, 2011. 61 p. ISBN 978-80-245-1819-0.
LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2nd ed. Praha: Professional Publishing, 2010. 93 p. ISBN 978-80-7431-021-8.
BIERNÁTOVÁ, O. -- SKŮPA, J. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. V Brně: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 27 p.
ČSN EN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 p.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1st ed. Praha: Professional Publishing, 2009. 0 ISBN 978-80-7431-002-7.

Recommended:
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty: nejen pro ekonomy a manažery. 1st ed. Brno: ComputerPress, 2011. 208 p. ISBN 978-80-251-3510-5.
BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008. 0.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 0.


Last modification made by Mgr. Nikola Najzarová on 12/19/2019.

Type of output: