Sylabus predmetu TST - Technologie a sektory tvorby hodnoty výrobků a služeb (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: TST
Název česky: Technologie a sektory tvorby hodnoty výrobků a služeb
Název anglicky: Technology and Sectors of Value Creation of Products and Services
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/10 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Vyučující: Ing. Michal Červinka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Posláním tohoto povinného předmětu „Technologie a sektory tvorby hodnoty výrobků a služeb“ je obeznámení studentů s výběrem obsahujícím soubor základních znalostí a informací z oblasti průmyslu a služeb. Tento výběr je sestaven se zřetelem na velikost vytvářené přidané hodnoty v tom kterém oboru podnikání.
Mezi základní cíle předmětu patří:
- naučit se propojit získané informace v komplexnějších souvislostech o vytváření přidané hodnoty zejména ve výrobních firmách a službách,
- prohloubit znalosti získané v úvodu bakalářské formy studia o nové poznatky a znalosti
- získat znalosti o současných trendech a formách provozního managementu, zejména v jeho nejsložitější formě, ve výrobních organizacích.
V předmětu jde především o to, aby si studenti udělali obraz o reálných aplikacích technologií, což není profilovým úkolem jejich studijního programu a proto mimo účasti na exkurzích a vykonání zkoušky nepožadujeme další samostatnou projektovou práci studenta.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky předmětu, obsah, cíle (dotace 2/1)
2.Země, dynamicky se rozvíjející planeta (dotace 2/1)
3.Výrobky a technologické řetězce jako zdroj tvorby hodnot (dotace 2/1)
4.Strojírenství (dotace 2/1)
5.Hutnictví a hutní druhovýroba (dotace 2/1)
6.Význam technologického řetězce z hlediska přidané hodnoty výrobků (dotace 2/1)
7.Služby a infrastruktura, jako zdroj tvorby hodnot (dotace 2/1)
8.Význam infrastruktury pro realizaci tvorby hodnot (dotace 2/1)
9.Doprava (dotace 2/1)
10.Energetické systémy (dotace 2/1)
11.Služby a jejich význam pro realizaci finální spotřeby (dotace 4/2)
12.Obchod, jako zdroj tvorby hodnot (dotace 4/2)
 
Výstupy z učení:
Znalosti a dovednosti získané studentem po ukončení předmětu:
- orientace v náročné problematice soudobé výrobních, obslužných a logistických činností organizací
- propojení znalostí předmětu se znalostmi z předmětů orientovaných na organizaci a řízení, zajištění provozu celků a provozuschopnosti strojů a zařízení
- prezentace vlastních názorů na současný vývoj hospodářství a hospodaření, složitost kooperace a koordinace hospodářských jednotek v globalizovaném světě
- chápat organizátorskou a řídící práci firmy
- rozpoznat a nacházet synergii vazeb jednotlivých produkčních jednotek, firem
- chápat rozdíl mezi produktovým portfolio, produktovou řadou a skupinou
 
Vstupní znalosti:
Vstupním předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání a absolvování 1. ročníku bakalářského studia v uvedeném studijním programu. Mezi základní požadavky kladené na studenta před studiem předmětu patří všeobecný přehled v činnostech hospodářských jednotek (podniků a organizací), dále pak znalosti vycházející ze studia předmětů v bakalářském programu.
 
Způsob a metody výuky:
Zaměření přednášek: výklad problematiky dle tematického zaměření předmětu – viz osnova předmětu.
Cvičení probíhají formou odborníky komentovaných exkurzí se zaměřením na tři oblasti, zpravidla jsou jimi:
- odpadové hospodářství (4 hod.)
- energetika (4 hod.)
- průmysl (4 hod.).
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Znalosti předmětů jsou prověřeny testy, zhodnocením aktivity studenta v průběhu semestru a je realizováno udělením zápočtu a zkoušky.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Znalosti předmětu jsou prověřeny testem a zhodnocením aktivity studenta v průběhu semestru, což jsou podmínky zápočtu a předmět je zakončen ústní zkouškou.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech28 h12 h
Účast na cvičeních14 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály14 h46 h
Příprava na cvičení10 h0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu10 h18 h
Příprava na souhrnný zápočtový test8 h8 h
Příprava na zkoušku28 h28 h
Celkem112 h112 h
 
Literatura:
Základní:
FREISLEBEN, B. Základy strojnictví. Úvaly: Albra, 2009. 146 s. ISBN 978-80-736-1064-7.
KADLEC, P. -- MELZOCH, K. -- VOLDŘICH, M. Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Ostrava: KEY Publishing, 2012. 588 s. ISBN 978-80-7418-145-0.
SMOLOVÁ, I. Těžba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. Olomouc: UPOL, 2008. 195 s. ISBN 978-80-244-2125-4.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: