Sylabus predmetu ZEU214C - Základy práva Evropské unie II. (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: ZEU214C
Název česky: Základy práva Evropské unie II.
Název anglicky: Aspects of the European Union Law II.
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: JUDr. Zdeňka Ponitz
Vyučující: JUDr. Zdeňka Ponitz (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Eva Zorková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je získání prohloubených znalostí aktuálních rysů právního systému Unie, jeho odlišností od jiných systémů a jeho vztahu k národnímu právu. Studenti získají nejenom komplexní teoretické znalosti fungování systému Unie, ale budou ovládat detailně i praktické vyhledávání a aplikaci předpisů a judikatury Unie. Základní metodou výuky je teoretický výklad vyučujícího. Praktické používání přednesené látky se ověřuje a procvičuje ve cvičeních /denní studium/.
 
Obsah předmětu:
1.Jednotný institucionální systém Unie, horizontální a vertikální vztahy institucí Unie a státních orgánů členských států a orgánů Unie hlubší analýza problémů, praktické případy. (dotace 0/0)
2.Legislativní proces a/ orgány Unie podílející se na přijímání předpisů sekundárního práva, b/druhy legislativních postupů Unie při přijímání sekundárního práva, c/závěrečné fáze legislativního procesu. Úloha národních orgánů. (dotace 0/0)
3.Občané Unie práva a povinnosti občanů v členských státech. Historické kořeny. Základní ustanovení v Lisabonské smlouvě. Charakter občanství Unie, obsah. Praktický dopad. (dotace 0/0)
4.Listina základních lidských práv Unie vznik, schvalovací proces. Začlenění do systému práva Unie. Systém ochrany lidských práv v EU a v členských státech. Rozšíření okruhů chráněných práv. Procesní otázky. Přístup Unie k systému ESLP. Zásadní judikatura. (dotace 0/0)
5.Ekonomické svobody v Unii pozitivní a negativní integrace, charakteristika, srovnání s LZLP. Řešení případů. (dotace 0/0)
6.Volný pohyb zboží. EU jako celní unie, vnější a vnitřní dimenze. Clo a obdobné dávky. Obsah, znaky, výjimky z volného pohybu zboží. Judikatura ESD. Základní daňové předpisy v EU. (dotace 0/0)
7.Volný pohyb pracovníků. Obecné zásady. Obsah, výjimky. Judikatura ESD. Řešení případů. (dotace 0/0)
8.Sociální problematika v primárním a sekundárním právu Unie. Sociální zabezpečení. Vývoj sociálních otázek v posledním období. Řešení příkladů. (dotace 0/0)
9.Svoboda usazování a podnikání. Obecné zásady a výjimky. Zákazy omezování, zákaz diskriminace. Význam souvisejících předpisů pro právnické a fyzické osoby, analýza judikatury. Řešení příkladů. (dotace 0/0)
10.Svoboda poskytování služeb. Proces liberalizace. Obecné zásady, obsah, výjimky. Zákaz diskriminace. Problematika uznávání diplomů a uznání profesní kvalifikace. Řešení příkladů. (dotace 0/0)
11.Prostor svobody, bezpečnosti a práva Unie. Dynamický rozvoj nových právních institutů, zásady mezinárodního evropského procesního práva. Harmonizace práva. Vztah k národnímu právu. (dotace 0/0)
12.Problematika zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. Analýza nové úpravy strukturální a procesní. (dotace 0/0)
13.Aktuální otázky politiky a práva Unie a jejich rezonance v členských státech Unie. Aktuální problémy Unie z pohledu ČR. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

o identifikovat a vysvětlit struktury unijního práva,

o vysvětlit význam práva Unie v kontextu s právem národním,

o rozlišit bezchybně rozdíly právního systému Unie a národního práva.

Odborné dovednosti:

Student umí:

o použít metody a techniky práva Unie v praxi,

o vyhnout se chybám v použití práva Unie,

o rozlišit detailně principy národního práva a právního systému Unie.

Odborné způsobilosti:

Student umí:

o vyhledávat a aplikovat speciální předpisy práva Unie, včetně judikatury,

o posoudit kriticky význam předpisů pro národní právo,

použít předpis unijního práva v praktické činnosti.
 
Vstupní znalosti:
Studující by měl absolvovat před zapsáním předmětu teorii státu a práva a ústavní právo.

Nutným předpokladem je získání zápočtu z předchozího semestru ZPEU I. Zápočet ze ZPEU II je opět předpokladem pro vykonání zkoušky z tohoto předmětu.
 
Způsob a metody výuky:
V kombinovaném studiu proběhne výuka ve dvou tutoriálech, v celkovém rozsahu 8 hodin, ve studiu prezenčním výuka v rozsahu 2/1. Studující zpracují písemnou práci, po odevzdání je konzultována. Hlavní pozornost je věnována praktickým příkladům a jejich řešení.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
PS: Vypracování písemné práce na zvolené téma, samostatné vystoupení k určité otázce v délce asi 10 minut.

KS: Zpracování písemné práce, její konzultace.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Zkouška je ústní formou, student zodpoví dvě otázky - z ústavního práva Unie a z práva materiálního. V závěrečné hodině proběhne příprava na zkoušku, je rovněž nabídnuta konzultace před zkouškou.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h12 h
Účast na cvičeních13 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h16 h
Příprava na cvičení15 h0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu0 h26 h
Příprava na souhrnný zápočtový test20 h20 h
Příprava na zkoušku30 h30 h
Celkem104 h104 h
 
Literatura:
Základní:
TICHÝ, L. -- ARNOLD, R. -- ZEMÁNEK, J. -- KRÁL, R. -- DUMBROVSKÝ, T. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 905 s. ISBN 978-80-7400-333-2.
SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. Praha: C.H.Beck, 2016.
HAMUĽÁK, O. -- STEHLÍK, V. -- PETR, M. Právo Evropské unie - Ústavní základy a vnitřní trh. Praha: Nakladatelství Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-277-6.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: