Course syllabus SBP226E - Seminar for Bachelor Thesis II. (VŠPP - Sklad)

     Czech          English          

Course code: SBP226E
Course title in Czech: Seminar for Bachelor Thesis II.
Course title in English: Seminar for Bachelor Thesis II.
Mode of completion and number of credits: Fulfillment of requirements (6 credits)
Mode of delivery: full-time, 0/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Course supervisor: Ing. Martina Nikolskaja
Name of lecturer: PhDr. Lukáš Durda, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Martina Nikolskaja (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Preparation and presentation of one´s own seminar paper/essay130 h130 h
Total130 h130 h
 
Recommended reading:
Basic:
SYNEK, M. -- MIKAN, P. -- VÁVROVÁ, H. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3rd ed. Praha: Oeconomica, 2011. 61 p. ISBN 978-80-245-1819-0.
LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2nd ed. Praha: Professional Publishing, 2010. 93 p. ISBN 978-80-7431-021-8.
BIERNÁTOVÁ, O. -- SKŮPA, J. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. V Brně: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 27 p.
ČSN EN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 p.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1st ed. Praha: Professional Publishing, 2009. 0 ISBN 978-80-7431-002-7.

Recommended:
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty: nejen pro ekonomy a manažery. 1st ed. Brno: ComputerPress, 2011. 208 p. ISBN 978-80-251-3510-5.
BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008. 0.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 0.


Last modification made by Ing. Monika Bumbová on 12/11/2017.

Type of output: