Sylabus predmetu ZSP113E - Základy správního práva I. (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: ZSP113E
Název česky: Základy správního práva I.
Název anglicky: Fundamentals of Administrative Law I.
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: JUDr. Zdeňka Ponitz
Vyučující: JUDr. Martina Děvěrová, MPA (cvičící, přednášející, zkoušející)
JUDr. Martina Küchlerová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
JUDr. Aleš Mácha, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
JUDr. Anita Pešulová (cvičící, přednášející, zkoušející)
JUDr. Zdeňka Ponitz (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy obecné části správního práva a objasnit klíčové pojmy v oblasti veřejné správy a správního práva. Obsah se zaměřuje na klíčové organizační principy veřejné správy, základní formy její činnosti, základy obecního a krajského zřízení, nejdůležitější otázky správního trestání, odpovědnost za škodu ve veřejné správě a právní záruky ve veřejné správě. Předmět je převážně znalostní.
 
Obsah předmětu:
1.Správní právo jako právo veřejné správy pojem, charakteristika, členění (dotace 0/0)
2.Veřejná správa pozitivní a negativní vymezení, formální a materiální pojetí, správa veřejná a soukromá (dotace 0/0)
3.Subjekty a vykonavatelé veřejné správy, organizační principy veřejné správy. (dotace 0/0)
4.Aktuální organizační struktura veřejné správy v České republice. (dotace 0/0)
5.Činnost veřejné správy kritéria členění, nejdůležitější formy. (dotace 0/0)
6.Obecní zřízení pojem obce a druhy obcí, základ obecní samosprávy, působnost obcí, právní předpisy obcí, orgány obcí. (dotace 0/0)
7.Krajské zřízení pojem kraje, základ krajské samosprávy, působnost krajů, právní předpisy krajů, orgány krajů a jejich působnost. (dotace 0/0)
8.Správní trestání pojem, charakteristika a zásady. (dotace 0/0)
9.Odpovědnost za přestupek pojem přestupku, členění přestupků, ukládání sankcí. (dotace 0/0)
10.Odpovědnost za disciplinární delikty, pořádkové delikty a jiné správní delikty. (dotace 0/0)
11.Kontrola veřejné správy pojem, druhy. (dotace 0/0)
12.Odpovědnost za škodu ve veřejné správě. (dotace 0/0)
13.Právní záruky ve veřejné správě. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti.
. Student umí:

o Vysvětlit základní pojmy v oblasti správního práva a veřejné správy.

o Popsat organizační strukturu veřejné správy v České republice.

o Charakterizovat obec a kraj.

o Vyjmenovat a vysvětlit jednotlivé zásady správního trestání.

o Charakterizovat jednotlivé druhy správních deliktů.

o Vysvětlit význam o obsah právních záruk ve veřejné správě.

Odborné dovednosti:

. Student umí:

o Samostatně vyřešit jednoduchý právní problém.

Obecné způsobilosti:

. Student umí

o Vyhledat informace nezbytné k vyřešení konkrétního problému.

o Samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti.
 
Vstupní znalosti:
Požadovanými vstupními znalostmi jsou:

- Základy teorie práva
- Základy ústavního práva a státovědy
 
Způsob a metody výuky:
Přednášky studentovi nabízí teoretický výklad klíčových otázek, které doplňuje a provází písemný výklad, jenž student nalezne v základní literatuře. Poznatky získané na přednášce musí student posléze konfrontovat s obsahem základní literatury.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
K získání zápočtu z předmětu se vyžaduje u prezenčního i kombinovaného studia složit alespoň na 60 % písemný test z probírané látky celého semestru. 
Rámcové podmínky zkoušky:
Zkouška z probraných témat správního práva I je ústní, zkušební termíny budou vypsány v UISu.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech13 h12 h
Účast na cvičeních13 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h18 h
Zpracování dávek0 h20 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu26 h28 h
Příprava na souhrnný zápočtový test26 h0 h
Celkem78 h78 h
 
Literatura:
Základní:
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. 792 s. ISBN 978-80-7179-254-3.
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 497 s. ISBN 978-80-7478-002-8.
FUCHS, J. Základy správního práva I. Obecná část. 1. vyd. Praha: VŠMIE, 2013. 95 s. ISBN 978-80-86847-65-8.
FIALA, Z. -- HORZINKOVÁ, E. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2015. 224 s. ISBN 978-80-7502-092-5.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 14. 1. 2019.

Typ výstupu: