Sylabus predmetu CPD222D - České a československé právní dějiny II. (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: CPD222D
Název česky: České a československé právní dějiny II.
Název anglicky: Czech and Czechoslovak Legal History II.
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. JUDr. Vladimír Kindl
Vyučující: doc. JUDr. Vladimír Kindl (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s historickým vývojem institutu právo na území dnešní České republiky v časovém rozmezí od roku 1848/1850, do konce první světové války, resp. mezi lety 1918 - 1992 na území bývalého Československa. Studentům budou vysvětleny kořeny dnešních právních institutů i instituty již překonané, historické mechanismy vytváření, aplikace a interpretace práva, dostanou informace o obsahu nejvýznamnějších normativních aktů i literárních spisů o právu, bude též popsána posloupnost orgánů moci zákonodárné, justiční i výkonné a administrativní moci a konečně bude načrtnuta i geneze a evoluce právnického stavu a právnických profesí. Charakter předmětu je znalostní a specializační.
 
Obsah předmětu:
1.Politické, hospodářské a právní změny v revolučních letech 1848/1849. (dotace 0/0)
2.Rakouský konstitucionalismus 1848 1918 a místo českých zemí v jeho rámci. Státoprávní programy české politické reprezentace a snahy o jejich prosazení. (dotace 0/0)
3.Vývoj občanských práv a svobod do konce monarchie. Jejich institucionální zajištění. Jazykové předpisy a volební právo. (dotace 0/0)
4.Vznik a podoba dvojkolejnosti veřejné správy do roku 1918, výstavba soudní soustavy a státního zastupitelství. Prvky veřejnoprávního soudnictví v Rakousku-Uhersku. (dotace 0/0)
5.Evoluce soukromého a veřejného práva do roku 1918 (obchodní právo, konkurzní a směnečné právo, živnostenské právo, správní trestání, sociální zabezpečení ad.). (dotace 0/0)
6.Vznik samostatného Československa, vymezení hranic. Recepce práva a správy a pokusy o unifikaci. Ústavní vývoj 1919 - 1938. (dotace 0/0)
7.Od Mnichovského diktátu k obnově Československa. Protektorát, londýnské Prozatímní státní zřízení a dekrety prezidenta republiky. (dotace 0/0)
8.Politické, hospodářské, sociální a právní změny v období poválečné rekonstrukce. Příprava nové ústavy a únorové události 1948. (dotace 0/0)
9.Hlavní obsahové rysy tzv. lidovědemokratického práva. Ústava 9. května a právnická dvouletka. Zneužití trestního práva v tzv. politických procesech. (dotace 0/0)
10.Ústava z roku 1960 a druhá vlna kodifikací v 60. letech. (dotace 0/0)
11.Vývoj administrativní a justiční soustavy v letech 1945 1968. (dotace 0/0)
12.Hlavní rysy státoprávního uspořádání, právního řádu a organizace správy v letech 1968 1989. (dotace 0/0)
13.Listopad 1989, proměny práva a správy. Zánik československého státu a právního řádu. Vznik českého právního řádu a otázka recepce. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

Student umí:

- Provést periodizaci právněhistorického vývoje na území dnešní České republiky a bývalého Československa

- Identifikovat, charakterizovat a popsat nejvýznamnější právněhistorické dokumenty (kodexy, právní předpisy, právní spisy, judikáty apod.)

- Rozlišit jednotlivé formální prameny práva v historickém vývoji českých zemí a orientovat se v základní míře v jejich dochování a zpřístupnění

- Analyzovat a popsat obsah nejdůležitějších historických českých právních aktů, organizaci a činnost normotvorných orgánů, veřejné správy, justice a jednotlivých právnických profesí

Odborné dovednosti:

Student umí:

- Rozeznat a odlišit platnou a neplatnou právní úpravu

- Vyhledat historické normativní akty

- Provést právněhistorický výklad v kontextu ostatních forem interpretace práva

Obecné způsobilosti:

Student umí:

- Analyzovat historickoprávní kontext institutů, vytvořit si o nich samostatný úsudek

- Formulovat své myšlenky, sdělovat jejich obsah vhodnou formou písemně i ústně

- Vybrat ze získané faktografie údaje potřebné pro právní analýzu včetně potřeb dnešních konkrétních případů s historickým prvkem.
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
Studentům/kám lze doporučit prostudování základní literatury. Studovat by přitom měli průběžně, připravovat se na každé soustředění, zopakovat si probranou a přichystanou látku, aby se mohli zeptat na nejasné otázky a aktivně sledovat probírané téma. Hlubší vhled do studované problematiky lze předpokládat na základě prostudování rozšiřující literatury. K dispozici má student/ka rovněž dávky, které jí/mu pomohou studované problematice zevrubněji porozumět. V případě nejasností lze doporučit konzultaci s vyučujícím, příp. s garantem oboru.

Pro úspěšné uzavření předmětu je třeba splnit níže uvedené požadavky:

1. Dávky - povinné je zpracování alespoň jedné dávky v průběhu celého semestru. Dávka musí být odevzdána alespoň 14 dní před koncem semestru. Bez zkontrolované dávky nemůže být student/ka připuštěn/a k examinaci.

2. Zkouška ústní - 2 otázky ze seznamu. Losují se. Obě je nutné odpovědět s prospěchem alespoň dobře.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
KS: Splnění požadavků (dávky), zkouška ústní - 2 otázky ze seznamu. Losují se. Obě je nutné odpovědět s prospěchem alespoň dobře.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech0 h12 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h6 h
Zpracování dávek0 h6 h
Příprava na zkoušku0 h28 h
Celkem0 h52 h
 
Literatura:
Základní:
MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vyd. Praha: Leges, 2010. 640 s. ISBN 8087212398.
KUKLÍK, J. a kol. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Praha: Linde, 2009. 727 s. ISBN 8072017411.

Doporučená:
MALÝ, K. -- SOUKUP, L (. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 1939) a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010. 594 s. ISBN 978-80-246-1718-3.
SKŘEJPKOVÁ, P (. Antologie československé právní vědy v letech 1918 1939. Praha: Linde, 2009. 694 s. ISBN 8072017500.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. -- KNOLL, V. České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 684 s. ISBN 8073801272.
KUKLÍK, J. a kol. Dějiny československého práva 1945 1989. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011. 426 s. ISBN 8087284178.
KUKLÍK, J (. Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 116 s. ISBN 978-80-87284-25-4.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 28. 1. 2019.

Typ výstupu: